W BLASKU MIŁOSIERDZIA

20/966 – 12 maja 2024 r. B.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

 

Niedziela, 12 maja 2024 r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO (B)

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Dz 1, 11

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? *

Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. *

Alleluja.

HYMN: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

WSTĘP DO LITURGII

Bardzo często jesteśmy podobni do mężczyzn z Galilei, którzy stoją i wpatrują się w niebo. Wołamy razem z nimi: Gdzie jesteś o Chryste? Czemu nie troszczysz się o nas, czemu nas nie wysłuchujesz? Czemu milczysz? Wstąpiłeś Chryste do nieba i jakby o nas zapomniałeś…

Jesteśmy dziś przy ołtarzu Pana Jezusa Chrystusa z sercami przepełnionymi mieszanymi uczuciami, z powodu uwielbienia Chrystusa, i smutku, z powodu rozstania się z Nim.

Jednak Chrystus pozostawia w naszych sercach nadzieję powtórnego przyjścia, jednak za nim przyjdzie powtórnie na ziemię, jest z nami wciąż podczas Eucharystii. To sakramentalne spotkanie z Chrystusem jest spotkaniem człowieka z Miłością, która kocha do końca.

Stańmy u progu tej Eucharystii z głęboką świadomością spotkania z Chrystusem obecnym w sakramentalnych znakach, które mają moc nas uzdrowić z grzechu i zbawić.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Człowiek nigdy nie jest zdolny tutaj do zgłębienia i przyjęcia Bożej Miłości, która została zapieczętowana ofiarą Chrystusa na krzyżu, a wcześniej przepowiedziana na kartach Pisma Świętego.

Za chwilę będziemy świadkami wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, opowiadanie z Dziejów Apostolskich daje nam klucz do zrozumienia losów Kościoła czasów apostolskich, a także wskazuje fundament chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja chrześcijańska pochodzi od Ojca, który daje nam nieustannie ducha mądrości, abyśmy lepiej „poznali Jego samego”, a także w sposób widzialny nieśli Boga do współczesnego świata i głosili Jego Ewangelię, dzięki której każdy, kto ją przyjmie i uwierzy będzie zbawiony.

W ciszy i w otwartości serca wsłuchajmy się w zbawcze Słowa Boga, które po raz kolejny proponują nam zbawienie.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 1, 1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

     A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

     «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

     Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?». Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

     Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

     Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

     radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

     bo Pan Najwyższy i straszliwy *

     jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

     Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

     Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

     Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

     śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

     Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

     hymn zaśpiewajcie!

     Bóg króluje nad narodami, *

     Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE

Ef 4, 1-13

Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

     Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

     Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże.

      

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28, 19a. 20b

                                                                                    

Alleluja, alleluja, alleluja.

     Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

     Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Mk 16, 15-20

Został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

     Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Mieć świadomość celu

ks. Leszek Smoliński

Św. Jan Paweł II mówił w Krakowie 10 czerwca 1979 m.in.: „Człowiek każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości i narody idą przed siebie i ludzkość cała. Iść przed siebie to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu”.

Wniebowstąpienie Pańskie, które stanowi tajemnicę zamykającą ziemskie życie Chrystusa, rozpoczyna życie Kościoła. Przypomina nam jednocześnie, że mamy iść przed siebie ze świadomością, że zdążamy do celu, jakim jest niebo, dom Ojca. Droga do Nieba wiedzie przez szarą codzienność, w której z jednej strony mamy unikać grzechów, a z drugiej – żyć w stanie łaski uświęcającej. A to zakłada roztropność postępowania i przewidywanie konsekwencji tego, co czynimy. Czy my idziemy tą drogą?

Pewna legenda norweska opowiada o biednej kobiecie, która jako wdowa z niemowlęciem na ręku szukała wsparcia u różnych dobrych ludzi. Chodziło jej przede wszystkim o to dziecko, które nazywała swoim największym skarbem na ziemi. Pewnego dnia przechodząc przez las dostrzegła drzwi prowadzące do jakiejś pieczary. Równocześnie usłyszała głos, by weszła do wnętrza. Pieczara okazała się skarbcem pełnym różnych kosztowności. I znowu usłyszała: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta położyła dziecko w kącie, rozłożyła chustkę i kładła na niej: sztaby złota, naszyjniki z brylantów i pereł. Co jakiś czas słyszała głos: „bierz ile chcesz, tylko nie zapomnij o największym skarbie”. Kobieta myślała, co może być tym największym skarbem i dorzucała kolejne sztabki złota. Kiedy musiała zakończyć swój czas pobytu w skarbcu, wyszła pospiesznie, a za nią zamknęły się żelazne drzwi. Wtedy zastanowiła się, co miały znaczyć słowa o największym skarbie. I nagle uświadomiła sobie, że w gorączce zachłanności zapomniała o dziecku. I wpadła w rozpacz. Zaczęła dobijać się do żelaznych drzwi, ale na próżno. Utraciła bezpowrotnie największy skarb.

W „Credo” wyznajemy, że Jezus „wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca”. Ta prawda stanowi zaproszenie dla wierzących w Niego, aby nie szukali nieba daleko od ziemi, nie szukali szczęścia dopiero po śmierci. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby dostrzec w nim Chrystusa, który jest za obłokiem doczesności, różnych ludzkich wad, czasami grzechu. Kiedy podążamy do niebieskiego celu, największym skarbem jest stan łaski uświęcającej, zjednoczenie z Bogiem, jest nim Jezus Chrystus. Ze spotkania z Panem, który wśród radości wstępuje do nieba, płynie Jego wezwanie – nakaz misyjny: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Odnosi się to do wszystkich ochrzczonych, którzy w mocy Ducha Świętego wyruszą z orędziem Dobrej Nowiny. I w ten sposób staną się świadkami Zmartwychwstałego. Świadek to ten, kto potwierdza, poświadcza coś, ale tylko to, co widział, słyszał lub czego doświadczył osobiście. To ten, kto wyznaje wiarę, wyjaśnia ją słowem i przykładem życia.

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.

I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

MODLITWA WIERNYCH

Nasz Pan, Jezus Chrystus, wywyższony nad ziemię, wszystkich pociągnął do siebie. Wzywajmy Go z radością i wołajmy do Niego:

   Panie Jezu Chryste, Królu chwały, Ty raz ofiarowałeś się za ludzkie grzechy i jako zwycięzca wstąpiłeś na prawicę Ojca, doprowadź zbawionych do pełnej świętości.

   Wieczny Kapłanie i Pośredniku Nowego Przymierza, Ty zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, zbaw lud swój, który do Ciebie zanosi błaganie.

   Ty po swej męce ukazałeś się żywy i przez czterdzieści dni objawiłeś się uczniom, umocnij dzisiaj naszą wiarę.

   Ty w dniu dzisiejszym obiecałeś Apostołom zesłać Ducha Świętego, aby byli świadkami aż po krańce ziemi, mocą Ducha utwierdzaj nasze świadectwo.

   W tym życiu oczekujemy, aż przyjdziesz jako prawdziwy Bóg, aby sądzić żywych i umarłych, spraw abyśmy kiedyś razem ze zmarłymi oglądali Ciebie w chwale, jako miłosiernego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, który zasiadasz teraz po prawicy Ojca w niebie, wysłuchaj prośby Twojego ludu, który z wiarą woła do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy teraz Jezusowi Chrystusowi pieśń chwały, za to, że nie zostawił nas samych, ale powiedział do nas: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” .

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU

Chrystus uprzedził nas w chwale

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Albowiem Pan Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci, * wstąpił (dzisiaj) do nieba Król chwały, * którego podziwiają Aniołowie. * On jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, * Sędzią świata i Władcą stworzenia. * Wstępując do nieba nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, * lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, * aby umocnić naszą nadzieję, * że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając: Święty…

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

PRZED ROZESŁANIEM

Każdy z nas powinien stawać się znakiem chrześcijańskiej nadziei wszędzie tam gdzie jest posłany przez Boga, a więc w szkole, w pracy, w domu rodzinnym, w sąsiedztwie. Wszędzie tam mamy głosić nadzieję, która w sercach innych ma rodzić pragnienie spotkania Boga i pójścia za Nim. Tylko w Bogu jest pełnia nadziei, która otwiera nam niebo i daje wieczne szczęście.

Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w drodze do nieba.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.

W. Amen.

K. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.

W. Amen.

K. Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.

W. Amen.