W BLASKU MIŁOSIERDZIA

7/955   -     11 luty 2024 r. B.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela 11 lutego 2024 r.

VI Niedziela zwykła rok „B”

KOLOR SZAT LITURGICZNYCH: ZIELONY

Teksty liturgiczne

                                                     ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

WPROWADZENIE DO LITURGII

„Z kim przestajesz, takim się stajesz”, to stare ale jakże mądre przysłowie. Zdrowie ducha, jak i jego choroby przechodzą z człowieka na człowieka drogą naśladowania. Ludzie wrażliwi na piękno i dobro, naśladują dobrych i nieustannie troszczą się, aby być odpornymi na oddziaływanie ludzi grzesznych. Ludzie mało wrażliwi na dobro i piękno życia, trzymają z tymi, którzy krzywdzą innych i samych siebie, żyjąc, tak jakby Boga nie było.

Tak już jest na tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy być wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa w których żyjemy.

Za brak opowiedzenia się za dobrem i uleganie złym wpływom świata, przeprośmy teraz Boga i prośmy Go, aby uleczył nas z trądu zła i wlał pokój w nasze serca. Wołajmy do Pana słowami trędowatego z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.  

                                                                            

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Grzech zatruwa ludzkie życie. Chociaż pozornie wydaje się atrakcyjny, to jednak w konsekwencji powoduje, że w człowieku rodzi się poczucie, że zostało się oszukanym i jest się „nieczystym”. Czasem to wołanie „nieczysty!” głoszą na dachach ci, którzy sami wcześniej namawiali do grzechu i ukazywali swoim zachowaniem, sens jego atrakcyjności.

Liturgia Słowa chce dzisiaj powiedzieć nam, że nie upadek, wyrzuty sumienia, ciągłe pogrążanie się w złu, czy obwinianie innych – są drogą do usprawiedliwienia, ale łaska Bożego przebaczenia daje możliwość do przemiany ludzkiego życia i do poczucia szczęścia.

Otwórzmy się na zbawcze Słowa Boga, które nas mogą uleczyć.

PIERWSZE CZYTANIE

Odosobnienie trędowatego

Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, †

któremu odpuszczona została nieprawość, *

a jego grzech zapomniany.

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *

a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †

Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca!

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

                                                                            

DRUGIE CZYTANIE

Paweł naśladowcą Chrystusa

1 Kor 10, 31 – 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Uzdrowienie trędowatego

Mk 1, 40-45

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Odstające uszy

Augustyn Pelanowski OSPPE

Nasz świat pełen jest niedotykalnych - parszywych i wzgardzonych. W Indiach, gdzie 80 proc. ludności wyznaje hinduizm, co piąty Hindus rodzi się w systemie kastowym jako nieczysty. 160 milionów ludzi jest ofiarami ogólnego potępienia tylko dlatego, że urodzili się jako niedotykalni.

Na tle tych obrazów Jezus jawi się nam jako Bóg, który nie brzydzi się człowiekiem, do którego czują wstręt wszyscy. W Jezusie trędowaci, kozły ofiarne i czarne owce społeczeństwa wracają do godności człowieka. Paweł nie czynił różnicy między Żydem i Grekiem. Uzdrowienie pozwoliło trędowatemu wejść do miasta, powrócić do środowiska, ale uniemożliwiło Jezusowi wejść do tego samego miasta.

Pozwalając komuś wrócić, sam musiał odejść. Sens dzisiejszych tekstów przymusza nas do odpowiedzi: Czy w środowisku, w którym przebywasz, żyjesz, pracujesz, odpoczywasz, modlisz się, jest ktoś, kogo traktujesz jak trędowatego, czarną owcę albo Hindusa z piątej kasty? Czy uczestniczysz w niszczeniu ludzkiej godności, zrzucając na kogoś całe niezadowolenie ze swego życia, obrzucając choćby kogoś ośmieszającymi wyzwiskami? Czy nie przyczyniłeś się do tego, że na widok jakiejś osoby pojawiają się cyniczne uwagi, ironiczne uśmiechy, kąśliwe dowcipy lub wulgarne epitety? Czy nie za twoją przyczyną ktoś ma chore odniesienie do siebie samego, jest ciągle rozdarty, żyje w nieładzie i chaosie, ukrywa swoje oblicze w cieniu wstydu, izoluje się, zamyka, wycofuje?

Zaczyna się od tego, że jakieś dziecko w szkole jest słabsze lub nie ma rodziców, którzy by je ubrali w najmodniejsze ciuszki, nosi zbyt duże okulary, ma odstające uszy, jąka się jak Mojżesz, albo ma krzywy nos i staje się trędowatym popychadłem w klasie lub celem bolesnych żartów. Może ma rude włosy jak Dawid, nieudolnie gra w piłkę albo się zsikało na lekcji. Dziecięcy ostracyzm bywa okrutny.

W pewnej szkole chłopcy związali swojego kolegę w ubikacji i opluwali jego twarz przez całą przerwę międzylekcyjną. Przez wiele lat chłopiec wstydził się siebie samego i wzrastał, głusząc w sobie ogromną nienawiść do siebie. Był już dorosłym mężczyzną, ojcem trójki dzieci, namiętnie oglądającym mecze bokserskie. Pewnego dnia przyszedł do domu pijany, chwycił najstarszego syna, zaprowadził do ubikacji, związał go i krzycząc w szale wyzwiska, pluł w jego twarz i bił. Zmaltretowane dziecko potrzebowało pomocy medycznej. Napisano o nim w jakiejś gazecie, którą przeczytał dawny kolega z klasy, właśnie ten, który wpadł na ten okrutny pomysł wiele lat wcześniej w szkolnej ubikacji.

Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę i dotknął trędowatego. Jezus być może i do ciebie wyciąga rękę i wskazuje ci twoje zapomniane przeżycie z dzieciństwa, delikatnie dotykając obolałych wspomnień, abyś poczuł się uwolniony od nienawiści do siebie lub, co gorsza, od przerzucania jej na najbliższych. Wyjść z pogardy, to okazać miłosierdzie komuś, na kogo mamy ochotę zwalić całą swoją złość.        

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Skierujmy nasze ufne modlitwy do Tego, który nie jest obojętny na ludzki los, ale nieustannie pomaga wszystkim, którzy proszą Go o pomoc:

1.Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją posługą przyczyniali się do nawrócenia. Ciebie prosimy.

2.    Za ludzi nieuleczalnie chorych, aby znaleźli potrzebną pomoc. Ciebie prosimy.

3.Za lekarzy i pielęgniarki, aby w chorych umieli dostrzec cierpiącego Chrystusa. Ciebie prosimy.

4.Za zagubionych w chaosie współczesnego świata, aby w Chrystusie znaleźli ostoję i pomoc. Ciebie prosimy.

5.Za tych, którzy nie obudzili się dzisiejszego poranka, aby zbudzili się do życia wiecznego. Ciebie prosimy.

6.Za nas samych, abyśmy omijając zło, które jest trądem współczesnego świata, byli dla innych znakiem sprzeciwu. Ciebie prosimy.

Boże, Ty zawsze potrafisz dostrzec nasze potrzeby. Bądź uwielbiony, za miłość, którą obdarzasz wszystkich, którzy jej potrzebują. Tobie chwała, teraz i na wieki. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Ten kto mówi: „jestem szczęśliwym człowiekiem”, doświadczył Bożego przebaczenia i miłości, która sprawiła, że stał się czysty. Każda Eucharystia oczyszcza nas i jednocześnie zbawia. Wyśpiewajmy Bogu teraz pieśń dziękczynienia za Jego niepojętą miłość względem nas.  

PREFACJA

32. Dzieło stworzenia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, * który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Za chwilę pójdziemy do świata, w którym spotkamy ludzi dobrych i złych. W jednych i drugich będziemy musieli dostrzec tego samego Chrystusa.

Niech błogosławieństwo Boże, które przyjmiemy na koniec tej Mszy Świętej umocni naszą wolę, abyśmy zawsze wybierali w życiu dobro, które jest gwarantem szczęścia. Niech również postawa chrześcijańskiego życia będzie dla innych inspiracją do wejścia na drogę dobra wszystkim tym, którzy błądzą po zaułkach codziennego życia.