W BLASKU MIŁOSIERDZIA

52/945   -   24 grudnia 2023 r. B.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 24 grudnia 2023 r.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU ROK „B”

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

 

 

Kolor szat liturgicznych - fioletowy

 

 

Teksty liturgiczne

                                              

 

                                               ANTYFONA NA WEJŚCIE  

Iz 45, 8

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, *

niech jak deszcz spłynie z obłoków, *

niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących na narodzenie Zbawiciela poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic; szczególnego błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, wypełnionych w Chrystusie. Dziękujmy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym będzie Jego Syn, i prośmy zarazem, abyśmy i my na wzór Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna Najwyższego.

Dziś OPUSZCZA SIĘ hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże,

przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, † prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, *

przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W PROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Pan Bóg przez usta proroka Natana zapowiada potomka Dawidowego, który będzie królem na wieki. Jest Nim Jezus Chrystus, którego narodzenie anioł Gabriel zwiastuje Maryi. Tak jak Maryja, z wiarą słuchajmy słowa, które wypowiada do nas Bóg.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a)

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †

Twą wierność będę głosił moimi ustami *

przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: †

«Na wieki ugruntowana jest łaska», *

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *

przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:

Twoje potomstwo utrwalę na wieki *

i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

                                         Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

«On będzie wołał do Mnie: †

„Ty jesteś moim Ojcem, *

moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

Na wieki zachowam dla niego łaskę *

i trwałe z nim będzie moje przymierze».

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

                                                                            

 

DRUGIE CZYTANIE

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków

została objawiona

Rz 16, 25-27

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 38

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa twego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Maryja pocznie i porodzi Syna

Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

                          Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Otrzymuję na miarę otwarcia

ks. Leszek Smoliński

Jeden z lekarzy złożył takie świadectwo: „Pewnego dnia spotkałem kogoś, kto mnie zapytał: ‘Jak tam twoje sprawy z Panem Bogiem?’ Odpowiedziałem: ‘Nie udaje mi się Go spotkać i jeśli nie mogę Go znaleźć, to być może On nie istnieje!’. Osoba ta odpowiedziała: ‘To nie ty masz Go znaleźć, ale On ciebie. Czy ty zgadzasz się na to? Czy zgadzasz się na to, żeby Pan Bóg cię znalazł, żeby przyszedł i spotkał się z tobą?’ Powiedziałem: - ‘Tak. Ale co trzeba zrobić?’. A on powiedział: ‘Nie rób nic!’ Dla zabieganego lekarza było to naprawdę trudne! Powiedział mi jeszcze: ‘Spróbuj odkryć modlitwę, bo właśnie w modlitwie odkryjesz obecność Boga. On jest już blisko ciebie, jest w tobie, ale ty nie jesteś obecny i szukasz Go gdzie indziej. Mogę ci poradzić, byś w sercu rozmawiał z Nim tak, jak rozmawia się z prawdziwym przyjacielem, zwyczajnie, po prostu’. Właśnie te słowa stały się początkiem mojej drogi z Panem”.

Liturgia czwartej niedzieli Adwentu uświadamia nam, że trwając na modlitwie przybliżamy się do narodzin Boga-Człowieka. On jest blisko. To prawie tak, jakby Maryja oczekiwała w pobliżu naszych domów. Stąd z naszych serc płynie tęskny śpiew:

Marana tha! Przyjdź Jezu, Panie,

W swej chwale do nas zejdź!

Marana tha! Usłysz wołanie,

Gdy się wypełnią wieki.

Mając świadomość bliskości Pana, chcemy zatrzymać się nad tym, co Bóg uczynił w życiu Maryi i co czyni w naszym życiu. Maryja to człowiek ufający Bogu i pełniący Jego wolę. Jej wzrok Maryi jest przenikliwy, dostrzega swoje obdarowanie i obdarowanie Izraela. To, na czym polegało obdarowanie Maryi, przybliża nam scena zwiastowania. „Pełna łaski” toczy dialog z archaniołem Gabrielem. Ten zapowiada, że Maryja stanie się matką Jezusa, Syna Bożego, potomka Dawida. Ważny jest w tym miejscu również sposób, w jaki Maryja przyjmuje wolę Boża. Wypowiada swoje pełne wiary „fiat”, zgadzając się na pełnienie woli Bożej, która czyni możliwym to, co według reguł ludzkiego myślenia wydaje się nie do pokonania. „«Fiat» to modlitwa chrześcijańska: być całkowicie dla Niego, ponieważ On jest całkowicie dla nas” (KKK 2617). I dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Życie Matki Najświętszej jest dowodem na to, że warunkiem realizacji Bożych obietnic jest zaufanie. Bóg obdarowuje na miarę naszego otwarcia. O tym, jak piękne może być życie z Bogiem przypomina sam Jezus. Jego słowa zapisała w „Dzienniczku” św. Faustyna Kowalska: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (nr 1578).

Zwiastowanie dokonało się mocą Ducha Świętego. To Syn Boży – Zbawiciel jest największym darem, jaki Maryja otrzymała od Boga. My też potrzebujemy takiego przenikliwego wzroku, aby dostrzegać nasze obdarowanie. Spróbujmy spojrzeć na nasze codzienne obdarowania, na łaski, które otrzymaliśmy w czasie tegorocznego Adwentu.                         

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, który obiecał nam swojego Syna, zanośmy prośby o przyjęcie Jego Słowa przez nas i wszystkich ludzi:

1.Kościół przepowiada przyjście Zbawiciela; prośmy, aby sam był zawsze gotowy na Jego przyjście.

R. Przyjmij, Panie, modlitwę błagającego Cię ludu.

2.Rządzący tym światem nie zawsze chcą słuchać głosu Bożego; prośmy, aby uznali w Jezusie jedynego Pana i Władcę.

3.Codziennie są zabijane dzieci nienarodzone; prośmy, aby matki z miłością przyjmowały dzieci, które są darem Boga.

4.Wielu ludzi nie słyszało jeszcze o Jezusie; prośmy, aby Bóg posłał do nich zwiastujących zbawienie w Jego Imieniu.

5.Nie zawsze potrafimy czynem odpowiadać na słowo Boże; prośmy, abyśmy na wzór Maryi pokornie i z miłością przyjmowali wolą Bożą.

Boże, który wciąż przemawiasz do swego ludu, spraw, aby, ludzie na całej ziemi uznali w Jezusie Chrystusie, Twoim obiecanym Synu, najwyższego Pana i Władcę.

                                                                            

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, niech Twój Duch,

swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, *

uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Przepełnieni wdzięcznością za obietnicę przyjścia Jezusa, Syna Bożego, składajmy Bogu z głębi serca dziękczynienie.

 

 

PREFACJA

2. Dwa oczekiwania na przyjście Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, *

Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, *

Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście *

i ogłosił Jego obecność wśród ludu. *

On pozwala nam z radością przygotować się *

na święta Jego Narodzenia, *

aby gdy przyjdzie, *

znalazł nas czuwających na modlitwie *

i pełnych wdzięczności.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami, *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Iz 7, 14

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, *

i nazwą Go imieniem Emmanuel.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże,

w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, †

spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, *

abyśmy godnie obchodzili tajemnicę Narodzenia Twojego Syna.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Niech Boże błogosławieństwo umocni naszą pokorę, abyśmy pełni wiary oczekiwali przyjścia obiecanego Zbawiciela.