WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   23/820                 -           30 maja 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

        

Niedziela, 6 czerwca 2021

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA B

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 27, 1-2

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? *

Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? *

Nieprzyjaciele, którzy mnie osaczają, chwieją się i padają.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zgromadził nas w tej świątyni Chrystus, który pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby †

i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, *

i z Twoją pomocą to wypełniali.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Zło znalazło sobie na stałe prawo obywatelstwa w świecie. Każdego dnia ocieramy się o nie, a także sami doświadczamy go na sobie. Swymi korzeniami sięga ono grzechu pierworodnego, o którym w obrazowy sposób opowiada dziś autor księgi Rodzaju. Słuchając słowa Bożego, wypełniając wolę Bożą, na nowo odkrywamy naszą godność i powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem i do wiecznego szczęścia.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Obietnica odkupienia

Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?»

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się».

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem».

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

         Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

(R.: por. 7bc)

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

1        Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

2       Panie, wysłuchaj głosu mego.

        Nachyl swe ucho *

        na głos mojego błagania.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

         3       Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

        Panie, któż się ostoi?

4       Ale Ty udzielasz przebaczenia, *

        aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

5       Pokładam nadzieję w Panu, †

        dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

6       dusza moja oczekuje Pana.

        Bardziej niż strażnicy poranka *

7       niech Izrael wygląda Pana.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

        U Pana jest bowiem łaska, *

        u Niego obfite odkupienie.

8       On odkupi Izraela *

        ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Nadzieja apostolskiego życia

2 Kor 4, 13 – 5, 1

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 12, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,

a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,

         przyciągnę wszystkich do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Szatan został pokonany

Mk 3, 20-35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Poznać Prawdę przez wiarę

Piotr Blachowski – „wiara.pl”

Wierzymy, bo została nam objawiona prawda, znamy prawdę, bo poprzez wiarę jej doświadczamy, wiemy, że prawda i wiara są tożsame, jednoznaczne. Mimo słów, które słyszymy w mediach, czytamy w prasie, nic nas nie jest w stanie odwieść od prawdy, bo mamy wiarę. Tę zaszczepioną w Chrzcie, daną nam przez Ducha Świętego, objawioną w Piśmie Świętym.

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dał mu rozum, dał nadzieję, dał życie. A jednak, jak czytamy w Księdze Rodzaju, już pierwsi ludzie wykorzystali swoją wolność wbrew zamiarom Boga. Podkuszeni przez siły zła chcieli dorównać Bogu i posiąść wiedzę, jaką ma Bóg. To dlatego zjedli owoc poznania, ale nie zdobyli w ten sposób wiedzy, lecz jedynie poznali swoje słabości. Czy była to prowokacja szatana, by ludzi wypędzić z raju, czy była to próba dana ludziom, aby oparli się pokusom? Pewne jest tylko, iż ta sytuacja zmieniła na wieki status człowieka. Obarczeni grzechem pierworodnym ludzie czekali na Mesjasza.

Dzięki miłości Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze szansę na wspólnotę z Bogiem. Przez śmierć Jezusa i Jego Zmartwychwstanie, nieustannie uobecniane w Sakramencie Eucharystii, mamy otwartą drogę Zbawienia.

Ktoś powie, że nikt jeszcze tego nie widział, nie przeżył, dlatego trudno uwierzyć w prawdę szerzoną przez chrześcijan. Ale my poprzez Chrzest otrzymujemy wiarę Kościoła, ta wiara włącza nas w Kościół żywy, w którym istniejemy, w którym poznajemy i potem przekazujemy innym jedyną prawdę o Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, „który nami zawiaduje, kędy zawieje”. Wiara została nam dana w Chrzcie. Prawda wlana w nas przez Ducha Świętego w Bierzmowaniu, Miłość Ojcowska objawiana nam w Eucharystii i innych Sakramentach, budują w nas większą wiarę, pogłębiają rozumienie wiary, potęgują nadzieję spotkania Boga Ojca, pozwalają wierzyć w Paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa Chrystusa: „Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” (2 Kor 4,17-5,1).

Boże, który z miłości do nas odpuszczasz nam nasze winy, dajesz nam Jezusa, Syna Twego, w Eucharystii, zsyłasz nam Ducha Świętego, by nas prowadził ku Tobie, wybacz nam nasze winy i broń ode złego.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, który jest pociechą w każdym utrapieniu naszym i ucieczką w trudnościach, zanieśmy nasze błagania.

1.       Za Kościół święty, aby poprzez prace misyjną przyczyniał się do zmniejszania zła i niesprawiedliwości w świecie. R. Przyjdź nam z pomocą, Panie, bo ufamy Tobie.

2.      Za Papieża Franciszka, aby jego nauczanie o sprawiedliwości społecznej spotkało się z właściwym zrozumieniem u wszystkich ludzi dobrej woli.

3.      Za ludzi cierpiących i pokrzywdzonych, aby Bóg napełnił ich miłością, która potrafi wszystko przebaczyć.

4.      Za polskie rodziny, aby panowały w nich zgoda i miłość wzajemna.

5.      Za zmarłych, aby Bóg zapomniał im popełnione zło, oczyścił z win i przyjął do swojego Królestwa.

6.      Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze pragnęli dobra i szczęścia naszych bliźnich, a nie cieszyli się z ich niepowodzeń i krzywd.

Wszechmogący Boże, który z Jezusie Chrystusie stałeś się dla nas Sługą, przyjdź nam z pomocą i wysłuchaj Twego ludu. Przez Chrystusa Pana naszego.      

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, †

przyjmij dary, które Ci składamy, *

i pomnóż naszą miłość ku Tobie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za Jezusa Chrystusa, który pokonał szatana i jego moce. Dziękujmy Mu za nasz udział w zwycięstwie.

 

 

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

e przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 18, 3

Pan jest moją opoką i twierdzą, *

moim wybawicielem, *

Bóg jest moim obrońcą.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Miłosierny Boże,

niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności *

i wprowadzi na prawą drogę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Na trudy walki ze złem w nas i wokół nas przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.    

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.