WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     39/785                 -           27 września 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

27 września 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                 

Dn 3, 31. 29. 30. 43. 42

Wszystko, co na nas dopuściłeś, Panie, *

spotkało nas według sprawiedliwego wyroku, *

bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie *

i nie strzegliśmy Twoich przykazań. *

Lecz zechciej wsławiać swe imię *

i postąp z nami według wielkiego miłosierdzia swego.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia.

Zastanówmy się nad swoim postępowaniem, przeprośmy za zło naszych grzechów, by w pokorze oczekiwać przebaczenia. By przez pokorę wobec Boga dostąpić pełnego zwycięstwa, które jest darem zmartwychwstałego Pana.       

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, † udzielaj nam nieustannie swojej łaski, *

abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba

stali się uczestnikami szczęścia wiecznego.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie ma deklaracji ustnej, ale na wierze i pełnym dobrej woli zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze mię przyjęli nauki Chrystusa, lecz przyjęli ją pokorni celnicy i grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem tych, co uznając swe winy odnajdują do Niego drogę — poucza prorok Ezechiel. Drogę pokory, która prowadzi do zwycięstwa, ukazał nam Chrystus — wyniszczony i zmartwychwstały.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg nie chce śmierci grzesznika

         Ez 18, 25-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg:

«Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?

Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 6a)

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

4       Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

        naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

5       Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *

        Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

        

6       Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *

        na swoją miłość, która trwa od wieków.

7       Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †

        lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *

        ze względu na dobroć Twą, Panie.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

        

8       Dobry jest Pan i łaskawy, *

        dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

9       Pomaga pokornym czynić dobrze, *

        uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Jezus Chrystus wzorem pokory

         Flp 2, 1-11

Flp 2, 1-5

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

        Mt 21, 28-32

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Czas na decyzje, czas na Boga

Piotr Blachowski

Życie tak przyspieszyło, tak zmarginalizowało czas i odległości, że zmienił się nawet sposób podejmowania decyzji. I to dotyczących nie tylko naszej teraźniejszości i przyszłości, ale również tych sfer, które do tej pory uznawane były za spokojne i nie wymagające pośpiechu. Czasami podejmowanie decyzji trwa sekundy, czasami dłużej, ale zawsze jest nieuniknione. Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny element mądrości – pozwala na korektę błędnej decyzji.

Porozmawiajmy dzisiaj o decyzjach, nie tylko naszych, ale również o decyzjach podejmowanych przez tych, którzy nas reprezentują, którzy nam przewodniczą, którzy są za nas odpowiedzialni. Będąc we wspólnocie, pozwalamy czasami, by to za nas podejmowano decyzje, które potem stanowią wzorzec zachowań, postępowania. Ale musimy też umieć podejmować decyzje samodzielnie.

Nie inaczej wygląda to w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wiary, dróg i ścieżek prowadzących nas ku Bogu. Już w pierwszym dzisiejszym czytaniu słyszymy o kwestii wyboru, czyli o podejmowaniu decyzji, w życiu ziemskim, które jakże wielce rzutuje na życie przyszłe – wieczne. Bowiem: „Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.” (Ez 18,26-27). Wprawdzie prorok Ezechiel kieruje te słowa do Ludu Izraela, ale i my jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich właściwe wnioski.

Zaś w Liście do Filipian święty Paweł wyraźnie określa, o czym powinniśmy pamiętać, by podjąć właściwą decyzję: „jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.” (Flp 2,2-6).

Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów z ewangelicznej przypowieści. Jeden najpierw mówi „tak”, a potem nie idzie do pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”, a potem idzie. Dwa przykłady niezgodności mowy i czynu. Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które jednak znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej rzeczywistości. Ci, którzy dużo mówią, często robią niewiele, obiecują i nie dotrzymują słowa. Jednakże jest wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie robią szumu.

A teraz zastanówmy się nad własnym postępowaniem i postarajmy się, by dzisiejsza refleksja nad Słowem Bożym przyczyniła się do tego, aby każda następna decyzja była mądrzejsza od poprzedniej, a nasze przekazy werbalne wypływały z miłości i miały pokrycie w czynach.

NAJŚWIĘTSZA MATKO, módl się za nami, abyśmy zrozumieli, że jeśli wola Boga wypełnia się w nas, to jest ona dla nas czymś najlepszym, co może nas spotkać.  

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Módlmy się w pokorze do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, który zawsze oczekuje na nawrócenie.

   Niech Kościół budzi nadzieję przebaczenia wśród swoich dzieci.

   R. Usłysz nas, Panie, i obdarz zbawieniem.

   Niech Chrystus swoją pokorą umacnia tych, którzy porzucili wszystko, by służyć Bogu i ludziom.

   Niech pokój Chrystusa napełnia świat i ludzkie serca.

   Niech biedni i nieszczęśliwi znajdują pomoc od Boga i swoich bliźnich.

   Niech nasi zmarli (...) wejdą do Królestwa niebios.

   Niech grzeszni w sakramencie pokuty odnajdą wielką miłość Bożą i prawdziwą radość.

   Niech nasza obecność na Mszy św. będzie zawsze znakiem wiary, dobrej woli i nawrócenia.

Ty, który wzywasz do nawrócenia, umacniasz słabych, napełniasz weselem, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy wiernie wypełniając Twoją wolę, zasłużyli na wejście do królestwa niebios. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

        

MODLITWA NAD DARAMI

         Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą Ofiarę *

i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Obdarzeni słowem życia i pouczeni przez Boga, składamy teraz nasze dziękczynienie, jako znak naszego nawrócenia. Dziękujemy za ofiarę Chrystusa złożoną na odpuszczenie grzechów.

 

 

 

PREFACJA

35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego *

zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, *

które grzech oddalił od Ciebie, *

aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej

stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa *

i żywą świątynią Ducha Świętego *

ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, *

wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        Ps 119, 49-50

Pomnij, Panie, na słowo wyrzeczone do swojego sługi, *

przez które dałeś mi nadzieję, *

w moim utrapieniu jest mi ono pociechą.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Miłosierny Boże,

niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności *

i wprowadzi na prawą drogę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, byśmy nim umocnieni, wypełnili wiernie wolę Bożą nie tylko słowem, ale codziennym życiem.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.