WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     38/784                 -           20 września 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

20 września 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

              Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, *

w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, *

Ja ich wysłucham *

i będę im Panem na wieki.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

Należymy do winnicy Bożej — Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność, jak mało jest w nas gorliwości o Bożą sprawę. Jednak każdy czas jest dobry, by odpowiedzieć na Boże wezwanie, dlatego przepraszajmy za nasze grzechy, by otrzymać zapłatę od Boga.     

   

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa

w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, †

spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, *

zasłużyli na życie wieczne.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Myśli moje nie są myślami waszymi

         Iz 55, 6-9

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

2       Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *

        i na wieki wysławiał Twoje imię.

3       Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *

        a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

8       Pan jest łagodny i miłosierny, *

        nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

9       Pan jest dobry dla wszystkich, *

        a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

17     Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *

        i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

18     Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *

        wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Dla mnie żyć – to Chrystus

         Flp 1, 20c-24. 27a

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o robotnikach w winnicy

        Mt 20, 1-16a

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Robotnicy ostatniej godziny

ks. Szymon Nosal

Przypowieść o robotnikach w winnicy ukazuje nam wielką dobroć Boga, Jego miłosierdzie, ale i obowiązek ciągłej aktywności człowieka w dążeniu do zbawienia. Już kolejny tydzień nauki w szkołach, pracy dzieci i młodzieży. Ich problemy związane z nauką powinny być w centrum naszej troski. Zastanówmy się wszyscy, czy i jak wypełniamy Chrystusowe napomnienia.

1. „Czemu stoicie bezczynnie?”

To pytanie zadaje Chrystus dzieciom, rodzicom, nauczycielom i nam wszystkim. Zdarza się bowiem, że nieraz wielu z nas zajmuje się wieloma sprawami, prowadzi bardzo aktywne życie, a nie zajmuje się tym, czym powinno się zajmować. I wtedy stajemy się zabiegani, a w rzeczywistości „stoimy bezczynnie”. Na przykład sprawa wychowania naszych dzieci. Aby to wychowanie było dobre i skuteczne, musi je poprzedzić nasze samowychowanie. Wielu rodziców i nauczycieli nie wyszło jeszcze z kryzysu swojej wiary. Może się jakoś trzymają, może chodzą do kościoła, ale są tylko biernymi widzami, a nie uczestnikami. A może nie widać ich już w kościele, bo stoją gdzieś poza nim, bo tam im wygodniej, co zresztą często jest nieprawdą, rozmawiają sobie jak na spotkaniach towarzyskich, a czasem nawet palą papierosy i popijają piwkiem. Najgorsze jest to, że nierzadko trzymają przy sobie swoje dzieci, które praktycznie nie widzą wnętrza kościoła. „Czemu stoicie bezczynnie?” – woła dziś do was Chrystus, drodzy rodzice i nauczyciele słabej, a może już zamierającej wiary. Idźcie do winnicy Chrystusowej, miejcie i wy swój początek roku! Już nie w szkole świata, ale w szkole Jezusa Chrystusa, gdzie na nowo, może od początku musimy się uczyć wiary przez słuchanie słowa Bożego, pełne uczestniczenie w Eucharystii, przez życie sakramentalne.

„Czemu stoicie bezczynnie?”. To pytanie zadaje Chrystus rodzicom i nauczycielom przez dzieci przygotowujące się do pierwszego przyjęcia Komunii Świętej. Ile to dzieci w imię Jezusa zadało ojcu, matce czy wychowawcy pytania: Czemu nie wejdziesz ze mną do kościoła? Czemu nie idziesz ze mną do Komunii Świętej? Czemu nie robisz tego, co chcesz, abym ja robił?

2. „Co mamy czynić?”

Może kiedyś doświadczyliśmy bliskości Boga, kontemplując piękno przyrody, a może wtedy, gdy niespodziewanie spadło na nas nieszczęście, choroba albo gdy posłyszeliśmy słowo Boże i doznaliśmy miłosierdzia. Trzeba wtedy zacząć od konfesjonału i zapytać Boga przez kapłana: „Co mam czynić?”. A potem z wielką cierpliwością i zawierzeniem Bogu pracować w winnicy Pańskiej, słuchając słowa Chrystusowego głoszonego w Kościele, czytając Pismo Święte i prasę katolicką, modląc się z wielką pokorą i posilając się Eucharystią.

3. „Idźcie i wy do winnicy”

Tak Pan zaprasza nas każdego dnia. Ale jeśli minęło już południe naszego życia, jak zacząć pracę w winnicy Pańskiej? Tak samo, jak zaczynają dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Jeszcze raz wrócić do początku. Jeszcze raz zapytać, gdzie jest Bóg, gdzie jest sens życia i umierania. To punkt wyjścia, a dalsza droga? To konfesjonał i słowo pokornej modlitwy. Wejść w dialog z Bogiem wszędzie obecnym i mówić Mu: „Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego”.

„Idźcie i wy do winnicy” – zapraszasz nas, o Panie, każdego dnia. Czy będziemy stać bezczynnie, jak stali robotnicy z przypowieści? Czy będziemy się usprawiedliwiać, że nikt nas nie najął? Nie! Będziemy robić wszystko, by nie odkładać sprawy zbawienia swojej duszy na ostatnią chwilę. Oby nie było za późno!       

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

         Wezwani przez Boga do winnicy Kościoła, wypełniając wiernie swe powołanie nieśmy światu dar modlitwy.

   Prośmy, aby Kościół głosząc Ewangelię zapraszał ludzi do łączności z Bogiem, który jest hojny w przebaczenie.

   R. Niech nasza modlitwa dotrze do Ciebie, Boże.

   Prośmy, aby pracownicy mediów poszukiwali prawdy i przyczyniali się do budowania jedności między ludźmi.

   Prośmy, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w winnicy Bożej.

   Prośmy, aby ludzie chętnie wykonywali swą pracę i chwalili Boga dziełami swoich rąk i umysłów.

   Prośmy, aby związki zawodowe broniły pracowników przed wyzyskiem i udzielały im poparcia w walce o sprawiedliwość.

   Prośmy, aby zmarli (...) otrzymali nagrodę za swe życie, pracę i wierność Bogu.

   Prośmy, abyśmy sami wezwani przez Chrystusa do winnicy Kościoła, wiernie wypełniając swe obowiązki zawodowe, rodzinne i społeczne, zasłużyli na zapłatę od Boga.

Niech Twoja dobroć, Panie, towarzyszy naszemu życiu, naszej pracy i naszemu powołaniu, byśmy zanosząc do Ciebie tę modlitwę zostali wysłuchani i mogli otrzymać nagrodę za wierną pracę i służbę. Który żyjesz i królujesz nią wieki wieków.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, †

i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, *

w które wierzy z całego serca.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Panu za Jego dobroć wobec wszystkich ludzi, za Jego hojność w przebaczeniu i za zapłatę, jaką przygotował dla wszystkich wiernych pracowników swej winnicy — Kościoła.

 

 

 

PREFACJA

34. Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, *

że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. *

On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, *

abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. *

Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, *

które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        Ps 119, 4-5

Panie, Ty po to dałeś swoje przykazania, *

aby przestrzegano ich pilnie. *

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *

ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Wszechmogący Boże,

udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom

doznali skutków odkupienia w naszym życiu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Umocnieni przez Chrystusa idziemy do swoich zajęć, pracy, życia. Pracujmy w winnicy Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną, bo to jest nasze zadanie i to jest wypełnienie chrześcijańskiego powołania. Bóg nas nagradza i błogosławi na trud naszych dni. Pan zawsze jest z nami.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.