WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     37/783                 -           13 września 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

13 września 2020 r.A.

                            

                                  

Kolor szat: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

           por. Syr 36, 15-16

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, * aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. * Wysłuchaj prośby swojego sługi * oraz ludu Twojego.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swe go Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej najświętszej ofierze.

Pomyślmy, czy umiemy przebaczać, czy przyszliśmy tutaj wolni od nienawiści i pojednani z bliźnimi? Przeprośmy teraz Boga za nasze wi­ny, a otrzymamy od Niego przebaczenie.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Myśl o przebaczeniu bliźnim stanowi główny temat dzisiejszej litur­gii słowa. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy za­wsze, obrazowo ukazuje nam to przypowieść o niemiłosiernym słudze, Do przebaczenia wzywają nas słowa Księgi Syracydesa. Trudno prze­baczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Odpuść winę bliźniemu

         Syr 27, 30 – 28, 7

Czytanie z Mądrości Syracha

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik.

Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań!

Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

      Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12

(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1       Błogosław, duszo moja, Pana, *

        i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

2       Błogosław, duszo moja, Pana *

        i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

3       On odpuszcza wszystkie Twoje winy *

        i leczy wszystkie choroby.

4       On twoje życie ratuje od zguby, *

        obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

9       Nie zapamiętuje się w sporze, *

        nie płonie gniewem na wieki.

10     Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

        ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

        

11     Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *

        tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

12     Jak odległy jest wschód od zachodu, *

        tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

 

        

DRUGIE CZYTANIE

I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

         Rz 14, 7-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,

         abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o nielitościwym dłużniku

        

Mt 18, 21-35

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»

Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        Z kim i dla kogo

Piotr Blachowski

Aby zrozumieć dzisiejsze czytania, wpierw powinniśmy zrozumieć siebie, stanąć przed lustrem i dokładnie się sobie przyjrzeć. Co zobaczymy? Twarz znaną nam od lat, czasami młodą, powabną, czasami pooraną bruzdami zmarszczek. Ale to jeszcze mało – musimy sięgnąć wzrokiem głębiej, w duszę.

To, co w nas tkwi, nie jest wypisane na twarzy, lecz jest zakorzenione w psychice, siedzi głęboko w duszy, tkwi w zakamarkach umysłu. Na ogół spokojni, potrafimy niejednokrotnie kogoś zbesztać, zwymyślać czy doprowadzić do stanów depresyjnych. Nie przesadzam, bowiem wiadomo, że nasze ja jest zazwyczaj dwoiste, ma zarówno dobrą, jak i złą stronę. To od nas zależy, jak się zachowamy w danej chwili, w danej sytuacji, w kontakcie z daną osobą.

Mądrość Syracha mówi nam, do czego człowiek jest zdolny, ale równocześnie podpowiada, jak mamy postępować. Pierwsze słowa są tak oczywiste, iż pozostają poza dyskusją: „Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.” (Syr 27,30). Kolejne są pouczeniem: „Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić; - na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, - na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę!” (Syr 28,6-7). Jakże to ważne i groźne słowa, wobec których przejść obojętnie nie można.

W ślad za nimi idzie List świętego Pawła do Rzymian, tłumaczący nam, dlaczego tak istotne jest to, co robimy, co mówimy, jak postępujemy. Jesteśmy chrześcijanami, należymy do Kościoła Chrystusowego, ponieważ zaś jesteśmy częścią Kościoła, to my go tworzymy i stanowimy: „jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.” (Rz 14,8).

Ewangelia daje nam przykład złego zrozumienia miłosierdzia i miłości bliźniego. Zaraz w pierwszych słowach mamy pełną wykładnię miłości i miłosierdzia: na pytanie Piotra „«Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.” (Mt 18,21-22). Czy potrafimy zdobyć się na ten wysiłek, by mimo wielokrotnych przykrości, impertynencji, mimo bólu zadanego nam przez bliźnich, wybaczyć im? Czy warto? Na to również Ewangelia nam odpowiada: „Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».” (Mt 18,35).

Wiążąc wszystkie dzisiejsze czytania, wczytując się w Ewangelię, zastanówmy się, jak nam przystoi się zachować wobec tych, którzy nami gardzą, którzy nas kaleczą, którzy nami pomiatają? Wybaczajmy im i módlmy się za nich, bo możliwe jest, iż czynią to ze strachu, w samoobronie bądź agresją maskują swoją prośbę o pomoc.

Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o umiejętność obdarzania bliźnich miłością i miłosierdziem, o zdolność przebaczania. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Zanieśmy teraz do Boga naszą modlitwę, prosząc Go, by wy­słuchał   tych,   którzy nieustannie otrzymują od Niego przebaczenie.

   Aby Kościół przyczyniał się do braterstwa ludzi" i niósł wszystkim przebaczającą miłość Boga. R. Wysłuchaj nas, Panie, i udziel przebaczenia.

   Aby skłócone rodziny zaznały radości przebaczenia i pojednania.

   Aby skłócone narody zawarły prawdziwy pokój   i   umilały   wielko­dusznie wybaczyć sobie krzywdy.

   Aby zgoda i przebaczenie panowały w rodzinach polskich.

   Aby   w   naszych zakładach   pracy   panowała   zgoda,   sprawiedliwość i wzajemne przebaczenie.

   Aby zmarli (...) dostąpili przebaczenia od Boga i zostali napełnieni wieczną radością.

   Abyśmy sami umieli przebaczać, gdy ktoś wobec nas zawini i abyś­my na tę ofiarę przychodzili pojednani z braćmi.

Boże, Ojcze, Ty przebaczyłeś i darowałeś nam dług naszych win, wysłuchaj Twojego ludu, który dostąpiwszy miłosierdzia prosi Cię o siłę i pomoc, by przebaczając bliźnim okazywał się prawdziwym Twoim ludem, niosąc światu miłość i prze­baczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. 

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu, † niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, * posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy za słowo życia i ofiarą Chrystusa, przez którą Bóg udzie­la nam przebaczenia. Dziękujemy za pomoc jaką daje nam Bóg byśmy umieli przebaczać.

 

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        Ps 36, 8

Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, * ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, * aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        Wychodzimy z tej ofiary obdarzeni Bożym, przebaczeniem. Mamy iść z dobrą wolą, by i przebaczać innym. Może jednak nosimy urazy w sercu, może mię umiemy przebaczać. Bóg obdarza cię swoją pomocą i błogosławieństwem byś i ty umiał przebaczać, byś miał odwagę być chrześcijaninem.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.