WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     4/750                   -           26 stycznia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

                                                              

ANTYFONA NA WEJŚCIE

       

  Ps 96, 1. 6

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemio cała. *

Przed Nim kroczą majestat i piękno, *

a potęga i blask w Jego świątyni.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą gromadzimy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przychodzi, oświeca nas swym słowem, karmi swym ciałem, leczy choroby grzechu i zwiastuje nadejście Królestwa Bożego.

Często panują w nas ciemności grzechu. Nawróćmy się do Boga, przez żal za nasze winy, aby nad nami zabłysło Boże światło, które jaśnieje z tej ofiary i niesie jedność podzielonym i rozdartym przez grzech.

        

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

         Wszechmogący, wieczny Boże,

kieruj naszym życiem według swego upodobania, †

abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, *

mogli obfitować w dobre uczynki.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Naród wybrany przeżył upokorzenie przez podział królestwa i osiedlenie się w Zajordaniu plemion pogańskich. Prorok Izajasz zapowiada jednak, że nadejdzie radość ze zjednoczenia kraju, który doczeka się światłości — to znaczy wyzwolenia z ciemności niewoli. Ta zapowiedź spełniła się, gdy przyszedł Chrystus, by założyć nowe, zjednoczone królestwo. Tym królestwem jest Kościół — jako zapowiedź zjednoczenia wszystkich z Bogiem. Kościół jednak przeżywa podziały i rozłamy, bo ludzie szukają swojej mądrości. Tak było w Koryncie, tak bywa nierzadko i dziś.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Naród kroczący w ciemnościach

ujrzał światłość wielką

         Iz 8, 23b – 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

1       Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

        kogo miałbym się lękać?

        Pan obrońcą mego życia, *

        przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

         4       O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †

        żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *

        po wszystkie dni mego życia,

        abym kosztował słodyczy Pana, *

        stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

         13     Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *

        w krainie żyjących.

14     Oczekuj Pana, bądź mężny, *

        nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Jedność chrześcijan

1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

        

Mt 4, 12-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:

«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Iść za głosem Boga

Piotr Blachowski

Bóg działa w sposób sobie właściwy, naznacza pewne osoby od dnia urodzenia niezatartym piętnem zwanym powołaniem, by w odpowiednim czasie osoby te mogły głosić prawdy wiary, prorokować, ewangelizować, świadczyć za Bogiem, za prawdami, które do nas docierają czasami w sposób nieoczekiwany. My zaś, gdy mamy cokolwiek zacząć, wypatrujemy współpracowników lub co najmniej zwolenników. Organizując sobie zaplecze, starannie dobieramy tych, którzy myślą i czynią podobnie.

           Obie tak różne metody są dla nas ważne, bo dotyczą naszego życia, naszej przyszłości. Przyszłość, zarówno naszego życia doczesnego, jak i wiecznego, zawsze jest dla nas nieodgadniona, tajemna, ale i oczekiwana. Bóg na różne sposoby wzbudza wiarę i miłość, abyśmy uwierzyli, abyśmy nie błądzili. Podobnie postępował z ludem – wzbudzał w ludziach wiarę, by mogli wyjść z ciemności pogaństwa. Izajasz opowiada, że „W dawniejszych czasach upokorzył [Pan] krainę Zabulona i krainę Neftalego” (Iz 8,23b), by później „Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.” (Iz 9,2b). Weseląc się, chwalili Pana, co było dobrym świadectwem współpracy ludu z Bogiem.

           W Liście do Koryntian święty Paweł poucza tych, którzy mienią się współpracownikami Pana, by zamiast kłócić się i przechwalać spojrzeli na główne swoje zadanie, nie dzieląc się na stronnictwa i grupy, chroniąc jedynie zasadniczą prawdę, która ich powinna mobilizować do działania i jedności. Nie przebierając w słowach, święty Paweł mówi: „Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?” (1 Kor 1,13), by później dodać słowa, które powinny być zarówno dla nich, jak i dla nas najważniejsze: „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.” (1 Kor 1,17). Jakżeż te słowa pasują do dzisiejszych czasów. To przecież również na nas ciąży obowiązek ewangelizacji, przybliżania Ewangelii tym, którzy nie rozumieją bądź nie chcą zrozumieć prawd Chrystusowych.

           O tym jak ewangelizować mówi dzisiejsza Ewangelia, opisując kolejno, jak rozpoczęła się działalność Jezusa Chrystusa, jak nastąpiło powołanie Jego uczniów, jak oni bez wahania przystąpili do Niego, by świadczyć z Nim i o Nim w sposób jawny i rzetelny. Mamy okazję porównać postępowanie uczniów z własnymi poczynaniami. Możemy uczyć się od nich. Jezus rozpoczął swoją działalność słowami „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 4,17b). Po co to robił? Na pewno nie po to, by zdobywać, lecz by nauczać, o czym mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.” (Mt 4,23).

PANIE JEZU, prosimy, naucz nas kroczyć drogą wiary, nadziei i miłości, drogą wiedzy i zrozumienia.    

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Upokorzeni przez rozbicie i podziały, błagajmy Boga o zjednoczenie wszystkich ochrzczonych, aby już tu, na ziemi, przybliżała się coraz bardziej pełnia Jego Królestwa.

1.      Chrześcijaństwo zostało upokorzone przez rozłamy, schizmy i wojny religijne; prośmy, aby Kościół, przez zjednoczenie wszystkich ochrzczonych przybliżał upragnioną jedność. R. Zjednocz ochrzczonych, prosimy Cię, Panie.

2.      Świat dąży do jedności i współpracy; prośmy, aby chrześcijanie, przez jedność w miłości i poszukiwanie jedności w prawdzie, przyczyniali się do pokoju i porozumienia między wszystkimi ludźmi.

3.      Chrystus powołał apostołów, by byli rybakami ludzi i głosili Ewangelię Królestwa; prośmy, aby powołani dzisiaj do głoszenia Ewangelii we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich wiernie służyli Bożemu słowu.

4.      Chrystus przez swój krzyż pojednał upadły świat; prośmy, za teologów wszystkich wyznań, aby prowadzili swoje badania pokornie i nie zniweczyli Chrystusowego krzyża.

5.      Chrystus dzisiaj cierpi w chorych, prześladowanych, odrzuconych; prośmy, aby ich cierpienia i ofiary przyczyniły się do wolności wszystkich wyznawców Boga i Jezusa Chrystusa.

6.      Módlmy się za nas samych, aby nasza wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom oczyszczała nas z wszelkich niechęci wobec innych chrześcijan i ułatwiała nam zjednoczenie w miłości.

Boże, Ty chcesz, by wszyscy ludzie stanowili jedną rodzinę, wysłuchaj nas i spraw, aby całe chrześcijaństwo w naszych czasach jaśniało blaskiem świętości, niosło ludziom poczucie prawdy i pewność osiągnięcia Królestwa Bożego. Przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, a teraz żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, *

aby się stały dla nas Sakramentem zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy dziś szczególnie za Bożą światłość, którą przyniosło nam Słowo Boże, dziękujmy za ofiarę Bożego Syna, która jednoczy wszystkich i otwiera nam drogę do Królestwa Ojca.

 

 

 

PREFACJA

 

29. Misterium zbawienia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, *

narodził się z Maryi Dziewicy, *

przez swoją mękę na krzyżu *

wybawił nas od śmierci wiecznej, *

zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Ps 34, 6

Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, *

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem, *

z którego czerpiemy nowe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

         Idźcie, by swym życiem i modlitwą przybliżać zjednoczenie chrześcijan. Ofiara spełniona.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.