WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     2/748                   -           12 stycznia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                                                              

Ps 66, 4

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

WPROWADZENIE DO LITURGII

                                                              

Chrześcijanin wezwany, by świadczyć o Chrystusie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

Przynosimy tutaj przed ołtarz nasze życie często obarczone winą. Przeprośmy za grzechy, bo przybywa Chrystus, który je gładzi i czyni nas uczestnikami tajemnicy zbawienia świata.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

                                                              

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, † wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Jan Chrzciciel dał świadectwo o Chrystusie, wskazując na Niego jako na Zbawiciela wszystkich ludzi i prawdziwego Syna Bożego. Chrystus jest więc zapowiedzianym przez Izajasza proroka Sługą Boga, który przy¬niesie zbawienie całemu światu. Każdy chrześcijanin jest powołany jak Jan Chrzciciel do dawania świadectwa o Chrystusie i wezwany, by nieść zbawienie Chrystusa do ludzi. Misję tę dobrze wypełnił św. Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy wezwani do świętości i apostolstwa.

PIERWSZE CZYTANIE

Sługa Boży światłością całej ziemi

                                                              

Iz 49, 3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto słowo Boże.

   Psalm responsoryjny Graduale

PSALM RESPONSORYJNY

                                                              

Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10

(R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2                                                            Z nadzieją czekałem na Pana, *

a On pochylił się nade mną.

4                                                            Włożył mi w usta pieśń nową, *

śpiew dla naszego Boga.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7                                                            Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *

lecz otwarłeś mi uszy;

nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *

8                                                            Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †

9                                                            Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *

a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».

10                                                          Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †

i nie powściągałem warg moich, *

o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

                                                              

DRUGIE CZYTANIE

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

                                                              

1 Kor 1, 1-3

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Oto słowo Boże.

   Aklamacja Alleluia

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

                                                              

J 1, 14a. 12a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,

         aby się stali dziećmi Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Ewangelia Wprowadzenie

EWANGELIA – komentarze

Duch Święty spoczął na Jezusie

                                                              

J 1, 29-34

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

                                                              

Komu można zaufać

Nieraz z paniką w oczach czekamy na wypowiedź kogoś ważnego, kto nam powie, czy to, co widzimy, jest dobre czy złe. Takie poszukiwanie mistrzów ma jednak różne odcienie, nierzadko może być świadectwem wewnętrznej słabości, niewolniczego ducha. Po katastrofie w Raju człowiek stał się „niewolnikiem grzechu” i co gorsza dostrzegł dobre tego strony. Czy nie jest wygodnie oddać swoją wolność za cenę na przykład bezpieczeństwa? Bezpieczeństwo za wolność to dla wielu bardzo opłacalna transakcja. Niesłychanie łatwo jest zrzec się wolności na tym świecie. Oddać wolność na rzecz silniejszych jest pokusą trudną do odparcia. Gdy jednak ten niewolniczy duch natrafi na kogoś, kto jest ukrytym wilkiem w owczej skórze, kto lubi panować, rozkazywać i „meblować ludziom głowy”, to już blisko do tragedii. Kiedy zniewolony przez taki „autorytet” dostrzeże wreszcie wilczy ogon i zęby, będzie już pobity, osłabiony, a trucizna, którą poił go wilk, nieraz jeszcze da o sobie znać. Toteż spotkanie kogoś, kogo możemy nazwać mistrzem czy też autorytetem z prawdziwego zdarzenia, jest wydarzeniem niesłychanej wagi w naszym życiu.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem. Jan rozpoznaje w Jezusie Najwyższy Autorytet, Mistrza i Nauczyciela, którego nadejście przygotowywał. Podziwiajmy dziś trafność rozeznania Jana. Odnalazł prawdziwego Mistrza, nie dał się zwieść nikomu innemu, a przecież podających się za zbawicieli było wtedy sporo. Jan, choć otwarty na znaki od Boga, był również człowiekiem trzeźwym, kierował się rozumnym rozeznaniem. Może być dla nas patronem nie tylko przyjęcia Chrystusa za Mistrza, ale również rozeznawania, komu z ludzi możemy powierzać nasze myśli, sprawy i problemy.

Co pozwoliło Janowi rozpoznać w Jezusie prawdziwego Mistrza? Oprócz znaku gołębicy Ewangelia podsuwa nam dzisiaj inne jeszcze kryterium rozeznawania. Prawdziwy autorytet musi mieć w sobie odblask pokory Chrystusa – Baranka Bożego. Do Jana Chrzciciela nie przemawiały fanfary autokreacji. Jeśli ktoś domaga się dla siebie przede wszystkim chwały i poklasku, nigdy nie będzie autentycznym autorytetem. Jak bardzo potrzebujemy zdolności do rozeznawania w tej dziedzinie, jak bardzo potrzebujemy wstawiennictwa Jana Chrzciciela.

Mateusz Przanowski OP

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Dajemy o Chrystusie świadectwo przez wiarę, miłość i życie; módlmy się więc do Boga z wiarą i miłością błagając Go, by przemienił życie tych, którzy zostali wezwani do głoszenia Chrystusa.

1.                                                           Za papieża i wszystkich powołanych dzisiaj na apostołów Jezusa Chrystusa, aby jak Jan Chrzciciel byli sługami prawdy.

2.                                                           Za wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, aby umocnieni Duchem Świętym swą pracą uświęcali świat i byli na ziemi znakiem Chrystusa Zbawiciela.

3.                                                           Za grzeszników, aby przez przemianę życia ukazali wobec ludzi moc Chrystusa, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata.

4.                                                           Za podzielonych chrześcijan, aby przez zjednoczenie w prawdziwym Kościele i świętość życia mogli ukazać ludziom naszych czasów ogrom łaski od Pana naszego Jezusa Chrystusa.

5.                                                           Za zmarłych, aby dzięki swej wierze na ziemi i naszej modlitwie mogli w wieczności głosić chwałę Boga, w którego imię zostali ochrzczeni.

6.                                                           Za nas tu obecnych, za wszystkich ochrzczonych w naszej parafii, aby swym życiem i świadectwem wiary nieśli ludziom dobro: grzesznym wypraszali przebaczenie, a niewierzącym ukazywali Światłość świata - Chrystusa Zbawiciela.

Wysłuchaj nas, Boże, i udziel wszystkim Ducha Świętego, niech życie nasze będzie światłością dla świata, by wszyscy mogli poznać Chrystusa

                                                              

MODLITWA NAD DARAMI

                                                              

Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Chrystus przyszedł i przychodzi, by gładzić grzechy świata i chrzcić Duchem Świętym nas potrzebujących Bożego miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za Jego dary i zbawienie, które teraz przynosi nam Chrystus — prawdziwy Syn Boży.

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

                                                              

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, * że przez wielkanocne misterium * zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci * i wezwani do chwały. * Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, * królewskim kapłaństwem, * narodem świętym, ludem odkupionym * i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, * który nas wezwałeś z ciemności * do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

                                                              

Ps 23, 5

Stół dla mnie zastawiasz, * kielich mój jest pełny po brzegi.

Albo:

                                                              

por. 1 J 4, 16

Poznaliśmy i uwierzyliśmy, że Bóg nas miłuje.

MODLITWA PO KOMUNII

                                                              

Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości † i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

                                                              

Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza.

        

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.