Liturgia Mszy św. na 12 stycznia 2020 r.

WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     2/748                   -           12 stycznia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela, 12 stycznia 2020

 

III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (rok A)

 

Święto Chrztu Pańskiego.

 

Kolor szat: biały

        

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

por. Mt 3, 16-17

Gdy Jezus został ochrzczony, *

otworzyły się niebiosa *

i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, *

i zabrzmiał głos Ojca: *

Ten jest mój Syn umiłowany, *

w którym mam upodobanie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Zgromadziliśmy się, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata.

Jako przybrane dzieci Boże uznajemy nasze grzechy i żałujemy za nie, abyśmy mieli udział w ofierze Chrystusa i Kościoła.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący, wieczny Boże,

po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus,

na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, †

spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, *

zawsze żyły w Twojej miłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Jezus przyjmując chrzest z rąk Jana Chrzciciela uniżył się i stanął w gronie grzeszników. Przez swą pokorę zgładził grzechy świata. Chrzest w Jordanie był uroczystą inauguracją posłannictwa Jezusa jako Mesjasza potwierdzoną przez Boga Ojca. I my przez chrzest i pokorną służbę dla braci stajemy się umiłowanymi synami Ojca.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

         Iz 42, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10

(R.: por. 11b)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

1       Oddajcie Panu, synowie Boży, *

        oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

2       Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *

        na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

         3       Ponad wodami głos Pański, *

        Pan ponad wód bezmiarem!

4       Głos Pana potężny, *

        głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

         3       Zagrzmiał Bóg majestatu: *

9       a w Jego świątyni wszyscy mówią: «Chwała!»

10     Pan zasiadł nad potopem, *

        Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

        

        

DRUGIE CZYTANIE

 

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

        

Dz 10, 34-38

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mk 9, 7

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

        

Mt 3, 13-17

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

   

      Przestrzeń miłości.

Tomasz Dostatni OP

„...nie zniechęci się ani nie załamie...” Cierpiący Sługa Jahwe, Mesjasz zapowiadany przez proroka Izajasza, to Jezus Chrystus, o którym Ewangelia mówi, że jest Panem i Zbawicielem (por. Dz 2,36). Kiedy w naszym życiu wielokrotnie dochodzi do zniechęcenia i załamania, jest to przejaw naszej słabości, zranienia. Jest to konsekwencja grzechu, który nosimy w sobie i który sami popełniamy. Żyjąc z innymi ludźmi na co dzień, jesteśmy zdani na siebie i przekraczanie naszej ograniczoności może dokonywać się tylko przez budowanie na fundamencie, którym jest przebaczenie. Gdzie nie ma przebaczenia między ludźmi, tam nie ma miłości. Prorok Izajasz, zapowiadając w wizjach mesjańskich tego, który ma przyjść, uczy nas nie sentymentalizmu, ale twardego stąpania po ziemi. Jako poeta wyraża prawdę o Mesjaszu: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knota o nikłym płomyku”. Delikatność to nie infantylizm. Ciepło wypływające z bliskości zobowiązuje do stałej przemiany swojego serca. Zniechęcenie i załamanie, które swoją przyczynę ma w utracie zaufania do drugiego człowieka, w zranieniu, można uleczyć przez budowanie na Przymierzu, którym jest wzajemne przebaczenie.

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu”. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, to opowieść o Bogu, który stał się człowiekiem, o Jego ziemskim życiu, nauczaniu, o męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, że znamy tę historię. Ale czy jest dla nas historią tak bliską, abyśmy mogli powiedzieć, że jest naszą własną, rodzinną i czy jest tak dobrą, aby była dla nas karmiącą i dającą życie? Czy potrafię nie tylko słuchać Ewangelii w Kościele w czasie Mszy św., ale czasami otworzyć księgę i samemu zagłębić się w lekturze? Wydaje się, że nie może być karmiąca i nie może być dobra, jeśli nie jest odczytywana osobiście przeze mnie. Czy potrafię pozwolić się jej pociągnąć tak, aby mnie wchłonęła, aby stała się cząstką mojego życia, mojej codzienności.

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jakże szczere jest to wyznanie Jana. Określające tak jednoznacznie wzajemną jego, i naszą, relację do Jezusa. W czasie każdej Mszy Świętej, kiedy kapłan przed Komunią unosi Ciało Chrystusa i mówi: „Oto Baranek Boży, oto ten, który gładzi grzechy świata”, to wypowiada słowa, które Jan powiedział, ujrzawszy Chrystusa wchodzącego do rzeki Jordan, aby przyjąć chrzest. My Jego potrzebujemy dużo bardziej niż On nas. On bez nas może się obejść i łatwo możemy to sobie wyobrazić, ale my bez Niego nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Bez Niego nas by w ogóle nie było.

Każdy chrzest jest zawsze wielką radością dla Kościoła, bo nie tylko gładzi grzech pierworodny, ale wprowadza w przestrzeń prawdziwej Miłości. W niej żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zostaliśmy we chrzcie usynowieni przez Boga, który w Jezusie - Słudze wszystkich darował ludziom winy, a chrzest Jego odnowił upadły świat. Prośmy więc pokornie jako słudzy i ufni, jak dzieci Boga:

1.      Prośmy za wszystkich ochrzczonych, aby w życiu kierowali się Duchem Chrystusa.

2.      Prośmy za Kościoły Wschodnie, aby jaśniały blaskiem wiary i świętości.

3.      Prośmy za narody żyjące dziś nad Jordanem, aby w Chrystusie uznały swego Zbawiciela i zaznały pokoju.

4.      Prośmy za grzeszników, aby przez pokutę odnowili w sobie przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym.

5.      Prośmy za niewierzących, aby uznali w Chrystusie swego Zbawiciela i Pana.

6.      Prośmy za nas tu zgromadzonych, abyśmy włączeni w Chrystusa przez chrzest święty byli światłem dla braci i przeszli przez życie jak On - dobrze czyniąc.

Boże, Ty jesteś Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty jesteś Ojcem całej ludzkości; udziel nam Ducha Świętego, abyśmy prosząc za światem, pokornie i ufnie oczekiwali odnowienia wszystkiego w Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Boże, nasz Ojcze,

przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, †

niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, *

który zgładził grzechy świata.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Uwielbiajmy Boga za dar naszego chrztu, przez który zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i wprowadzeni do Kościoła.

 

 

PREFACJA

 

7. Tajemnica chrztu Chrystusa

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu *

objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. *

Twój głos rozległ się z nieba, *

abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. *

Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, *

dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, *

został namaszczony i posłany, *

aby głosić dobrą nowinę ubogim.

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, *

wielbimy Ciebie na ziemi, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 1, 32. 34

 

Oto Ten, o którym Jan powiedział: *

Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, *

że On jest Synem Bożym.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, †

spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna *

zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Napełnieni mocą z wysoka idźmy dobrze czyniąc i podnosząc na duchu naszych braci za wzorem Chrystusa. W trudzie chrześcijańskiego świadectwa towarzyszy nam błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.