WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   3/800                 -           10 stycznia 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

Niedziela, 10 stycznia 2021 r.

 

Niedziela Chrztu Pańskiego

Uroczystość

 

Kolor szat liturgicznych - biały

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        por. Mt 3, 16-17

Gdy Jezus został ochrzczony, *
otworzyły się niebiosa *
i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, *
i zabrzmiał głos Ojca: *
Ten jest mój Syn umiłowany, *
w którym mam upodobanie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Za grzechy i wykroczenia przeciw przyrzeczeniom złożonym na chrzcie przeprośmy teraz Chrystusa Pana.

        

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący, wieczny Boże,
po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś,
że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, †
spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, *
zawsze żyły w Twojej miłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Obecny wśród nas Chrystus przychodzi teraz w swoim słowie. Z pierwszego czytania z Księgi Izajasza dowiemy się o Słudze Pańskim — Chrystusie, którego Bóg ustanowił światłością dla narodów. W Ewangelii usłyszymy o chrzcie Pana Jezusa udzielonym Mu przez św. Jana. W drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich św. Piotr mówi o Jezusie — Synu Bożym, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Przyjmijmy słowo Boże, które ma moc zbawić nasze dusze.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Nowe i wieczne przymierze
Iz 55, 1-11
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan:

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

         Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
2       Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
        Jemu zaufam i bać się nie będę.
        Pan jest moją pieśnią i mocą, *
        i On stał się moim zbawieniem.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
        
3       Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
        ze zdrojów zbawienia.
4       Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia! †
        Ukażcie narodom Jego dzieła, *
        przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
        
5       Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
        I cała ziemia niech o tym się dowie.
6       Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
        bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

1 J 5, 1-9

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również Tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

         Por. J 1, 29
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa
               i rzekł do Niego:
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Mk 1, 7-11

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Przyjaźń z Bogiem przez chrzest

ks. Leszek Smoliński

Minęło już trochę czasu od chwili, gdy nasi rodzice zanieśli nas do kościoła, byśmy tam mogli otrzymać pierwszy z sakramentów rozpoczynający wspaniałą życiową przygodę przebywania w przyjaźni z Bogiem. Ponieważ jednak nie szanujemy tego, co przychodzi nam łatwo, bez wysiłku, dlatego jakże często nie doceniamy faktu, że zostaliśmy ochrzczeni. Jednak dla wielu rodziców chrzest przestaje być oczywistością, którą trzeba „załatwić” zaraz po narodzinach dziecka. Staje się raczej rytuałem, formalnością i z konieczności – w związku z takim sposobem myślenia – pewnym uproszczeniem. Z danych wynika, że coraz mniej Polaków decyduje się na chrzest swoich dzieci. Przez ostatnie piętnaście lat (1990 do 2014) liczba chrztów zmniejszyła się prawie o dwieście tysięcy.

Żeby zrozumieć wartość chrztu, trzeba na niego spojrzeć w duchu wiary. Dzięki przyjęciu tego sakramentu człowiek otrzymuje prawa, których realizacja daje mu optymalne możliwości wypełnienia woli Bożej w życiu, zdobycia nagrody wiecznej, a przede wszystkim zrealizowania swego powołania życiowego. Przez chrzest człowiek staje się bowiem dzieckiem Bożym i zyskuje udział we wszystkich darach Bożych. Ochrzczony podaje swoją dłoń Bogu, który prowadzi go w ciemnościach życia. Chrzest nie oznacza więc zasadniczo zmiany samego człowieka, jest to raczej nowa droga życia, droga przymierza, na której nie jest on zdany tylko na samego siebie, ale prowadzi go Jezus – nasza droga, prawda i życie.

W dzisiejszej Ewangelii mamy opisane trzy istotne dla nas fakty: pierwszy fakt to przedstawienie przez Jana Chrzciciela Chrystusa, jako Tego, który jest ważniejszy od niego i który będzie chrzcił Duchem Świętym; drugi fakt to objawienie się Boga w Trójcy Jedynego i niezapomniane słowa: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”; trzeci fakt: nad Jezusem ukazała się gołębica, która jest symbolem Ducha Świętego. Mamy więc trzy Osoby: głos Ojca z nieba, moc Ducha Świętego i Chrystusa przyjmującego chrzest. Chrzest w Jordanie jest więc czasem Bożego objawienia, które dokonuje się przez słowa i znaki. One faktycznie objawiały, kim jest Jezus.

Nas jednak ciągle intryguje inne jeszcze pytanie: dlaczego Chrystus chciał się ochrzcić? Przecież do Jana Chrzciciela przychodzili zasadniczo grzesznicy, których on, przez chrzest z wody, oczyszczał z grzechów. Dlaczego więc Chrystus przyjął chrzest, skoro był wolny od jakiegokolwiek grzechu? Czy naprawdę wolny? Przecież Jezus wziął na siebie świadomie i dobrowolnie grzechy wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i żyć będą na ziemi. A to znaczy, że Zbawiciel stał się największym grzesznikiem. Tyle, że nie z powodu swoich win, lecz dlatego, że wziął na siebie nasze – nawet najcięższe – grzechy. Stał się naszym Odkupicielem, Wybawcą.

Jezu, który wziąłeś na siebie wszystkie słabości moje i całego świata, prowadź mnie drogą do dojrzałego przeżywania swojego życia. Spraw, bym stawał się świadomym chrześcijaninem, który ma oczy i uszy otwarte na głos i działanie Ducha Świętego.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

         Do Boga, który zawsze wysłuchuje naszych modlitw, zanieśmy prośby, błagając Go:
1.      Za Kościół święty, aby jako wspólnota ochrzczonych głosił światu Słowo, które stało się Ciałem. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy ochrzczonych.
2.      Za Ojca świętego i całe duchowieństwo, aby było znakiem Chrystusa we współczesnym świecie.
3.      Za ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, aby spotkali na swej drodze tych, którzy ich do Niego doprowadzą.
4.      Za narody dotknięte wojną, by nadszedł dla nich upragniony czas pokoju.
5.      Za ludzi głodnych, chorych i cierpiących, aby narody bogate pospieszyły im z pomocą.
6.      Za zmarłych NN., aby Pan pozwolił im oglądać swoje oblicze.
7.      Za nas samych, abyśmy wpatrzeni w umiłowanego Syna, zawsze słuchali słów Jego Ojca.
Boże Ojcze, Ty przez sakrament chrztu sprawiłeś, że staliśmy się Twoimi dziećmi. Wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze,
przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, †
niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, *
który zgładził grzechy świata.
Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Bogu za dar chrztu świętego, dzięki któremu staliśmy się podobnymi do naszego Ojca. Dziękujmy za to, że my sami jesteśmy Jego świątynią.

 

 

PREFACJA

7. Tajemnica chrztu Chrystusa
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *
słuszne i zbawienne, *
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *
Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu *
objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. *
Twój głos rozległ się z nieba, *
abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. *
Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, *
dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, *
został namaszczony i posłany, *
aby głosić dobrą nowinę ubogim.
Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, *
wielbimy Ciebie na ziemi, *
razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 1, 32. 34
Oto Ten, o którym Jan powiedział: *
Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, *
że On jest Synem Bożym.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, †
spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna *
zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Na drogę codziennego świadczenia o tym, że jesteśmy chrześcijanami, przyjmijmy błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.