WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     35/781                 -           30 sierpnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

30 sierpnia 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

   Ps 86, 3. 5

Panie, zmiłuj się nade mną, *

bo nieustannie wołam do Ciebie. *

Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *

pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Zgromadziliśmy się aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na tej Eucharystii ma być wyrazem, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie.

Szukamy często innych dróg i wtedy idziemy donikąd. Z żalem stajemy przed ołtarzem, prosimy aby nam Bóg przebaczył i dał nam siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.      

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

         Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, †

zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Prorok Jeremiasz został poddany próbie, stał się pośmiewiskiem, a ludzie nie chcieli go słuchać, wypełnił jednak wiernie swe powołanie prorockie. Chrystus przyjął drogę cierpienia i krzyża zbawiając ludzi swoim pokornym poddaniem się woli Bożej. Chrześcijanie, idąc wiernie drogą wskazaną przez Chrystusa, składają ofiarę swego życia i rozumnie wypełniają wolę Bożą.

PIERWSZE CZYTANIE

Prorok poddany próbie

         Jr 20, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2       Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

        i pragnie Ciebie moja dusza.

        Ciało moje tęskni za Tobą *

        jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

3       Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

        by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

4       Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

        więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

5       Będę Cię wielbił przez całe me życie *

        i wzniosę ręce w imię Twoje.

6       Moja dusza syci się obficie, *

        a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

8       Bo stałeś się dla mnie pomocą *

        i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

9       Do Ciebie lgnie moja dusza, *

        prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

DRUGIE CZYTANIE

Rozumna służba Boża

        

Rz 12, 1-2

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

         przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Jeśli ktoś chce pójść za Mną,

niech się zaprze samego siebie

        

Mt 16, 21-27

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Wobec prób wiary

ks. Leszek Smoliński

„Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. (…) I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem”.

Chcemy spojrzeć dziś na próbę wiary na przykładzie proroka Jeremiasza, człowieka niezwykłej inteligencji i wrażliwości. Przeżywał chwile rozpaczy, zwątpienia, czuł się opuszczony przez Boga, od którego spodziewał się skutecznej pomocy. Bóg swoim autorytetem nakłonił Jeremiasza do podjęcia się misji prorockiej. Prorok otwarł swą duszę przed Bogiem i przedstawił Mu liczne trudności związane ze swą prorocką posługą. Bezpośrednim powodem Jego przygnębienia i pretensji do Boga była postawa słuchaczy, którzy okazywali dezaprobatę, a także pogardę wobec Jego przepowiadania. Jego nawoływania do wierności Bogu nie odnosiły skutku.

Ileż to prób przeżywamy w naszym życiu duchowym, nieraz wydaje się, że Bóg doświadcza nas ponad siły. Czy jednak tak rzeczywiście się dzieje? Wiara wymaga nie tylko wiedzy, ale i prób, by mogła zostać oczyszczona z tego, co niedoskonałe, słabe. Wiara jest drogą, na której spotykamy nie tylko wiele dobra, możliwości rozwoju, ale też wiele zła, ludzkiej krzywdy i bezradności. Żeby zrozumieć nasze doświadczenia, dramaty, krytyczne sytuacje czy okresy życia warto sięgać po Pismo Święte – Księgę słowa samego Boga.

Ważnym krokiem jest uświadomienie sobie przez człowieka, który przeżywa problem z wiarą, że wiara jest decyzją. A więc nie zależy od tego, co przeżywam w dłuższym lub krótszym czasie, tylko od tego, do czego jestem przekonany. Ta decyzja opiera się na poznaniu Boga i na świadectwie innych ludzi. Poznać Boga można, czytając Pismo Święte, i słuchając ludzi, którzy głoszą słowo Boże. Dodam jeszcze, że poszukiwanie prawdy polega na szukaniu osoby czy wspólnoty, której świadectwo wiary jest wiarygodne i przedstawianiu jej własnych wątpliwości. Inną możliwością jest szukanie odpowiedzi na wątpliwości w książkach.

Poznanie Boga wymaga wysiłku. Człowiek, którego wiara słabnie, przeżywa kryzys, powinien bardzo mocno modlić się o dar wiary. Zatem recepta na kryzys wiary sprowadza się do tego, aby: nie wpadać w panikę, postępować w zgodzie z sumieniem, szukać prawdy i prosić o dar wiary.

Jeremiasz, który w swoim życiu przeszedł wiele kryzysów, ostatecznie uznaje, że miłość Boża jest jak ogień, którego nie da się stłumić, a Bóg jest rzeczywisty. Nie jest etykietką nalepianą na nasze własne życzenia i opinie. I pokazuje każdemu z nas, że kryzys jest miejscem rozwoju wiary – na gruzach można zbudować coś lepszego, piękniejszego i nauczyć się większego zaufania do Boga. Jak przypomina ks. Jan Twardowski:

„Nie płacz w liście

nie pisz że los ciebie kopnął

nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia

kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno

odetchnij popatrz

spadają z obłoków

małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia

a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju

i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz” („Kiedy mówisz”).

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

         Wezwani do pójścia za Chrystusem, zanieśmy do Boga modlitwę i prośmy Go, by wysłuchał nas przez Syna Swego, który wiernie wypełnił Jego wolę.

1.      Kościół został powołany do głoszenia Ewangelii; prośmy, aby wiernie wypełniał swą misję, niezależnie od sytuacji społecznych czy politycznych.

R. Niechaj się spełnia Twoja wola, Ojcze.

2.      Prezbiterzy zostali wezwani do służby Bożemu słowu; prośmy, aby odważnie zwiastowali Dobrą Nowinę.

3.      Katecheci rozpoczynają nowy rok pracy; prośmy, aby ich służba kształtowała ludzkie serca zgodnie z wolą Bożą.

4.      Młodzież i dzieci rozpoczynają swą naukę w szkole i na katechizacji; prośmy, aby wypełnili swe obowiązki z poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych

5.      Rodzice odpowiedzialni są za rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny swych dzieci; prośmy, by umieli dać im wszystko, co jest potrzebne do ukształtowania pełnego człowieczeństwa.

6.      Zmarli... zakończyli swe życie doczesne; prośmy, by odnaleźli pełnię życia w Chrystusie.

7.      Wszyscy zgromadziliśmy się tutaj, by zyskać Boże dary; prośmy, abyśmy idąc za Chrystusem drogą krzyżową, umieli rozpoznać jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe.

Panie, Twój Syn wiernie wypełnił Twoją wolę przyjmując poniżenie, cierpienie i śmierć; spraw, abyśmy naśladując Go, otrzymali od Ciebie potrzebną siłę, a nasze modlitwy o ile są zgodne z Twoją wolą zostały przyjęte i wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA NAD DARAMI

         Panie, nasz Boże,

niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, †

aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, *

do którego zmierzają sakramentalne obrzędy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wysłuchawszy Boże słowo, wysławiajmy teraz Boga i dziękujmy Mu, że zbawił nas przez Chrystusa i dał nam możność, byśmy uczestnicząc w tej paschalnej ofierze przechodzili ze śmierci do życia.

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 31, 20

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *

którą zachowałeś dla bogobojnych.

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, †

spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości *

i pobudził do służenia Tobie w braciach.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Myślimy i postępujemy po ludzku, ale Chrystus w tej ofierze ukazuje nam swoją wolę i obdarza nas chrześcijańską mądrością. Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.