WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     34/780                 -           23 sierpnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

23 sierpnia 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

        

Ps 86, 1-3

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. * Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. * Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Chrystus żyjący w Kościele otwiera nam drogę do zbawienia i poznania Bożych tajemnic.

Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia, to On posiada klucze, które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny udział w tej Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw, mądrości i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem. Uznajmy więc, że jesteśmy grzeszni, aby dostąpić przebaczenia i z otwartym umysłem przyjąć objawioną prawdę, którą głosi nam Kościół.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

         Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, † daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Bóg ustanowił Chrystusa Panem i Mesjaszem, który zakładając Kościół uczynił go przekazicielem Bożych tajemnic. Kościół posiada klucze wyjaśniania Bożego objawienia, spełnia więc posłannictwo i wolę Chrystusa, nauczając mądrości i wiedzy Bożej oraz spełniając posługę jednania ludzi z Bogiem. Pokornie słuchamy słowa Bożego, które czyta i wyjaśnia nam Kościół, by doprowadzić nas do pełni wiary i otworzyć przed nami drogi zbawienia.

PIERWSZE CZYTANIE

Klucz domu Dawidowego

         Iz 22, 19-23

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc

(R.: por. 8b)

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

1       Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *

        bo usłyszałeś słowa ust moich.

        Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *

2       pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

        

        I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *

        bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.

3       Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *

        pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

        

6       Zaprawdę Pan jest wzniosły, †

        patrzy łaskawie na pokornego, *

        pyszałka zaś dostrzega z daleka.

8       Panie, Twa łaska trwa na wieki, *

        nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

        

DRUGIE CZYTANIE

Hymn na cześć mądrości Bożej

        

Rz 11, 33-36

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka,

         i na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Ty jesteś Piotr

i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

         Mt 16, 13-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Prymat Piotra

ks. Leszek Smoliński

Wielu z nas, dzięki współczesnym środkom komunikacji, może być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele. Zarówno w wymiarze lokalnym, jak i powszechny. Niesłabnącym zainteresowaniem świata cieszy się wciąż papież Franciszek. Tysiące ludzi gromadzi się na Placu św. Piotra w czasie środowych audiencji generalnych czy niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Oprócz niespodziewanych spotkań, śmiesznych sytuacji czy gestów papieskiej dobroci, czułości i życzliwości, mamy możliwość docierać do słów papieża Franciszka, który na wzór swojego patrona – Biedaczyny z Asyżu czerpie z najczystszego źródła, jakim jest Ewangelia. Można zajrzeć na oficjalne strony internetowe mediów watykańskich czy słuchać serwisu Radia Watykańskiego, który transmitują również nasze polskie rozgłośnie radiowe. Warto przy tej okazji wspomnieć, że 35 mln internautów obserwuje wpisy papieża Franciszka na Twitterze, wczytując się w krótkie myśli, perełki jego bogatego nauczania.

Aby znaleźć źródło i sens papieskiego posługiwania Franciszka musimy sięgnąć do fragmentu Ewangelii, przeznaczonego do odczytania na dzisiejszą niedzielę. Od II poł. IV wieku katolicy interpretują ten tekst jako jednoznacznie mówiący o prymacie (pierwszeństwie) biskupa Rzymu, następcy św. Piotra.

Cezarea, o której wspomina Ewangelia, leżała blisko źródeł Jordanu. Jedna z grot skalnych, z których wypływa ta rzeka, została już w III w przed Chrystusem poświęcona greckiemu bożkowi i nimfom. Na szczycie została wybudowana świątynia ku czci Cezara Augusta. Natomiast syn Heroda Wielkiego, Filip, rozbudował tę miejscowość i nazwał Cezareą Filipową. W umysłach Żydów, którzy czcili Boga Jahwe, bałwochwalstwo budziło oburzenie, odrazę i gniew. Wspomniana grota przypominała bramę wiodącą do czeluści piekielnych, królestwa szatana. Ludzie żywili nadzieję, że te bramy piekielne otworzą się pewnego dnia i wstrząsną skałą, na której stoi bluźniercza świątynia, i pochłonie ją w otchłanie piekielne.

Na tym właśnie miejscu, pełnym grozy, miał miejsce dialog Jezusa, Syna Boga żywego, z rybakiem Szymonem, synem Jony. Jezus mówi o innej skale, na której zbuduje inną świątynię – Kościół Boży. Żadne moce piekielne nigdy go nie przemogą, chociaż będą nieustannie w tę skałę uderzały. Jezus – budowniczy Kościoła, położył fundament, na którym buduje świątynię dla Boga z żywych kamieni. Budowa ta zostanie zakończona dopiero wtedy, gdy Jezus powtórnie przyjdzie na świat przy końcu czasów.

Cała rolę, zadanie i posłannictwo Piotra w Kościele Jezus określił za pomocą trzech metafor: skała, władza kluczy oraz związywanie i rozwiązywanie. Na tym tekście opiera się władza każdorazowego papieża, który jest namiestnikiem Jezusa na ziemi i następcą św. Piotra. Każdy papież jest Piotrem swoich czasów. Jest on skała dla Kościoła, ma w nim władzę kluczy, może związywać i rozwiązywać.

Papież Franciszek, Piotr naszych czasów, zatroskany o dobro świata i każdego człowieka, zachęca nas dzisiaj do wpatrywania się w Jezusa – Mesjasza, który jest synem Boga żywego. I jak w dniu wyboru na Stolicę św. Piotra, nadal liczy na naszą modlitwę, by mógł naśladować Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza i Głowę całego Kościoła.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i nakarmieni Bożym Słowem zanieśmy naszą modlitwę do Boga, prosząc Go, by nas wysłuchał i wszystkim otworzył drogę do objawionej prawdy.

1.      Módlmy się, aby Kościół otwierał ludzi na przyjęcie objawionej prawdy i niósł wszystkim pojednanie z Bogiem.

R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła.

2.      Prośmy, aby papież i biskupi strzegąc Bożego objawienia, wyjaśniali Bożą prawdę i umacniali wiarę chrześcijan przez posługę słowa, encykliki i listy pasterskie.

3.      Prośmy, aby katecheci i kapłani formowali właściwą postawę człowieka wobec tajemnic wiary.

4.      Módlmy się także, aby dzieci i młodzież na katechizacji i w małych wspólnotach poznawali ogrom wiedzy, mądrości i miłości Bożej.

5.      Prośmy również za rodziców, aby zatroszczyli się o właściwy rozwój duchowy swych dzieci.

6.      Módlmy się, aby Jezus Zbawiciel otworzył zmarłym... bramy Królestwa niebieskiego.

7.      Módlmy się, abyśmy wiernie słuchając słowa Bożego, dostąpili przebaczenia i wiernie trwali w Kościele, którego nie przemogą bramy piekielne.

Wysłuchaj, Boże, naszej pokornej modlitwy. Zanosimy ją do Ciebie włączeni do wspólnoty Kościoła, któremu przekazałeś tajemnicę swojej miłości i powierzyłeś mu klucze swojego Królestwa, aby otworzył ludzi na Twoją prawdą i niósł wszystkim pojednanie z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

        

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, Ty przez jedną Ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud Nowego Przymierza, * udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Bogu, że objawia nam swoją prawdę i otwiera nam bramy nieba przez Kościół, który żyje mocą męki i zmartwychwstania Chrystusa.

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 145, 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy, † i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, * abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

        

Wychodząc ze świątyni nie możemy zapomnieć, że jesteśmy Kościołem, przez który Bóg objawia się światu. Nieśmy Chrystusa i Jego prawdę do ludzi, aby poznali, że jedynie On jest Zbawicielem i tylko On ma klucze Królestwa, klucze prawdy i przebaczenia.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.