WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     31/777                 -           2 sierpnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

2 sierpnia 2020 r.A.

                                                              

 

 

Kolor szat: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 70, 2. 6

Racz mnie wybawić, Boże; * Panie, pośpiesz mi z pomocą, * Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, * nie zwlekaj, Panie.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku .przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4). Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie". Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić.

Często tak niewiele potrzeba, abyśmy zwątpili w miłość Boga. Przeprośmy Go za naszą małoduszność, za brak zaufania.

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Teraz mówi do nas Pan. W I czytaniu prorok Izajasz posługując się metaforami wody, chleba, wina i mleka zapowiada obfitość duchowych darów Boga, o które trzeba usilnie zabiegać. Podobny obraz spotykamy w Ewangelii, gdzie Jezus rozmnażając chleb wskazuje na inny pokarm — Eucharystię. Rozważanie dobroci Bożej i owoców odkupienia zamyka św. Paweł w II Czytaniu wspaniałym hymnem wdzięczności. Pełni skupienia i zadumy słuchajmy słowa Bożego, bo gdy w Kościele czyta się lub wyjaśnia Pismo Święte, mówi sam Bóg do swego wybranego ludu, Chrystus nadal głosi Ewangelię.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Pokarm dla biednych

        

Iz 55, 1-3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

8       Pan jest łagodny i miłosierny, *

        nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

9       Pan jest dobry dla wszystkich, *

        a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

        

15     Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *

        a Ty ich karmisz we właściwym czasie.

16     Ty otwierasz swą rękę *

        i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

        

17     Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *

        i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

18     Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *

        wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

        

Rz 8, 35. 37-39

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Cudowne rozmnożenie chleba

        

Mt 14, 13-21

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

KOMENTARZE DO EWANGELII

Podstawy życia

Piotr Blachowski

Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi ukierunkowanych jest na konsumpcję wierząc, że to właśnie w niej znajdzie prawdziwe szczęście. Z drugiej strony sporo osób uświadamia sobie jak bardzo konsumpcjonizm zniewala. Taki już nasz urok, że bez pożywienia giniemy. Ale w pogoni za chlebem, zapominamy o czymś ważniejszym, o tym co pozwoli nam przetrwać nie tylko głód, ból, pragnienie, to pokarm dla naszej duszy, dla naszego sumienia, dla naszej przyszłości.

Prorok Izajasz w swojej wizji – Księdze prorockiej, tłumaczy nam co robić by nasycić naszą duszę, by zrealizować odwieczne pragnienie i wizję nowego życia. W słowach, które kieruje do nas Izajasz, przez którego to przemawia Bóg, wyraźnie nam określa „Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.” (Iz 55,2b-3). Bo właśnie Słowo Boga jest naszym pokarmem dla duszy, zaś tłuste potrawy to Ewangeliczne przekazy słów i przypowieści, życia i cudów, które dokonał nasz Pan Jezus Chrystus.

Mocnym akcentem zaczyna się dzisiaj czytanie Świętego Pawła w Liście do Rzymian. Usiłuje On nam uzmysłowić, iż wszystko co nas dotyka strach, głód, niebezpieczeństwo, prześladowanie, zmartwienie, przybliża nas do Jezusa, który nas obejmuje swoją niezmienną miłością, bowiem „we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.” (Rz 8,37). Dlaczego to takie ważne, istotne, wręcz podstawowe dla naszej egzystencji? A dlatego, że „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”(Rz 8,39b).

Ewangeliczny przekaz tylko potwierdza tę jedyną prawdę, że Chrystus Pan, ofiarując się za nas na krzyżu, dając nam Zbawienie, dając nam siebie w codziennej Mszy Świętej jako pokarm, nie tylko karmi naszą duszę, ale także potrafi w razie potrzeby zadbać o nasze ciało. Pięcioma chlebami nakarmił tysiące ludzi i jeszcze zostało 12 koszy ułomków. Ale mamy również w tej opowieści przekaz jasny dla nas, bo cud rozmnożenia chleba jest dla nas znakiem gotowości dzielenia się z innymi chlebem i wszelkim innym dobrem. Pan Jezus dał nam pomysł dzielenia się braćmi. Uświadamia nam, że nie zawsze trzeba oczekiwać pomocy od innych, ale trzeba być gotowym dzielić się z innymi. Dzielić się tym, co posiadamy, choćby nawet w niewielkiej ilości, nie tylko jedzeniem, ale słowem, dobrocią, uczynkiem. Mamy być świadkami Chrystusa, a to zobowiązuje, nie tylko w słowie, ale także w postawie, w uczynkach, gestach, pokażmy, że znamy podstawy życia Chrześcijanina, zakorzenionego w Miłości Chrystusowej.

Jezu Chryste, pozwól nam pokazać, że jesteśmy godni Twej Miłości, że potrafimy się nią dzielić, odnajdując sens w wierze. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Bogu gotowemu obdarzać nas swoimi łaskami przedstawiamy prośby:

1.      Aby Ojciec św. pełen mocy i mądrości Bożej wskazywał światu drogę zbawienia.

R. Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.

2.      Aby wszyscy chrześcijanie trwali w miłości Bożej.

3.      Aby grzesznicy wrócili do przebaczającej miłości Boga.

4.      Aby rolnicy mieli dość sił i sprzyjającą pogodę do zebrania plonów ziemi.

5.      Aby zmarli NN. mogli oglądać oblicze Boga.

6.      Aby wszyscy tu zgromadzeni wzmacniali swoją wiarę słowem Bożym i Chlebem Eucharystycznym.

Panie, tylko Ty dajesz nam prawdziwy chleb — siebie samego, wysłuchaj naszych modlitw i bądź dla nas fundamentem życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Miłosierny Boże, uświęć te dary, złożone jako znak ofiary duchowej, * i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Ojcu, który lituje się nad ludźmi karmiąc wszystkich słowem zbawienia i chlebem życia.

 

 

 

PREFACJA

35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, * wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Mdr 16, 20

Panie, dałeś nam chleb z nieba * zdolny dać wszelką rozkosz * i wszelki smak zaspokoić.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszyskich, których posilasz Twoim Sakramentem, † nie odmawiaj im swojej pomocy * i uczyń godnymi wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Jezus Chrystus udzielił łaski, aby nic nie zdołało odłączyć nas od Bożej miłości objawionej w Eucharystii. On umacnia tę łaskę swoim błogosławieństwem.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.