WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     20/766                 -           17 maja 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

VI Niedziela Wielkanocna

 

17 maja 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: biały

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        por. Iz 48, 20

Głoście radosną nowinę, *

niech będzie słyszana, *

po krańce ziemi rozpowiadajcie, *

że Pan wyzwolił swój naród. *

Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życic i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

Prośmy Boga, by mocą Ducha Świętego oczyścił nasze sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.      

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach

gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; †

niech misterium paschalne, które wspominamy, *

przemienia nasze życie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Apostołowie udzielali Ducha Świętego, by umacniał wierzących w Chrystusa. To samo czyni Kościół, gdyż Chrystus chociaż niewidzialny, obiecał, że nie zostawi ludzi samych, ale będzie ich umacniał i uświęcał przez Ducha Pocieszyciela.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Apostołowie nakładali ręce,

a wierni otrzymywali Ducha Świętego

        

Dz 8, 5-8. 14-17

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20

(R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Albo: Alleluja.

1       Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *

2       opiewajcie chwałę Jego imienia,

        cześć Mu wspaniałą oddajcie. *

3       Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Albo: Alleluja.

4       Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *

        niech Twoje imię opiewa».

5       Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *

        zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Albo: Alleluja.

6       Morze na suchy ląd zamienił, *

        pieszo przeszli przez rzekę.

        Nim się przeto radujmy! *

7       Jego potęga włada na wieki.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Albo: Alleluja.

16     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †

        którzy boicie się Boga, *

        opowiem, co uczynił mej duszy.

20     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *

        i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.

Albo: Alleluja.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Znaczenie śmierci Chrystusa

        

1 P 3, 15-18

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

J 14, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Otworzyć się na Ducha Świętego

ks. Leszek Smoliński

 

W czasie obrzędu bierzmowania biskup, kreśląc na czole kandydata znak krzyża olejem krzyżma, wraz z imieniem wypowiada następujące słowa: „przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”. Przyjmujący sakrament odpowiada: „Amen”, czyli „niech się tak stanie”. Przez sakrament bierzmowania Duch Święty daje wierzącym moc, aby mogli „wiarę swoją wyznawać, bronić jej i według niej żyć”. Przychodzący Duch obdarza nas siedmioma swoimi darami, którymi są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. „Chrystus, Syn Dawida, posiada je w całej pełni” (KKK 1831). My również je otrzymaliśmy. Są one „trwałymi dyspozycjami, które czynią człowieka uległym, by szedł za poruszeniami Ducha Świętego” (KKK 1830). Dary te stają się również dla nas zadaniem, które mamy z radością wypełniać każdego dnia.

Sytuacja przekazania Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania przypomina wydarzenie, które znajdujemy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przy­szli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”.

Podobnie dzięki namaszczeniu przez Ducha Świętego Jezus stał się Chrystusem. I każdy z nas przez chrzest, a zwłaszcza przez bierzmowanie uczestniczy w życiu Chrystusa dzięki Jego łasce, upodabnia się do Chrystusa. Każdy z nas, zwłaszcza gdy systematycznie uczestniczy w Eucharystii, pozwala, by życie Jezusa Chrystusa zakorzeniało się w nim coraz głębiej.

Miłość zobowiązuje do wzajemności. Jednak w życiu bywa bardzo różnie. Papież Benedykt XVI w zwraca uwagę na następujący problem: „Zdarza się, że po przyjęciu bierzmowania wielu młodych ludzi oddala się od wiary. Są też i tacy, którzy nawet nie przyjmują tego sakramentu. A przecież właśnie przez sakramenty chrztu i bierzmowania, a następnie nieprzerwanie przez Eucharystię Duch Święty czyni nas dziećmi Ojca, braćmi Jezusa, członkami Jego Kościoła, zdolnymi dawać prawdziwe świadectwo o Ewangelii i zaznawać radości, jaka płynie z wiary” (Orędziu na XXIII Światowe Dni Młodzieży).

Warto dziś zapytać siebie: Czy w środowisku, w którym żyję, jestem człowiekiem zdominowanym instynktami i emocjami, który chce więcej mieć, posiadać zamiast bardziej przemieniać siebie w duchu miłości? Czy dbam o duchową głębię, czas na modlitwę i wrażliwość na piękno serca? Czy szukam ciszy i skupienia, by wśród wielu głosów usłyszeć głos Boga i słowa, których potrzebuję?

Potrzebne jest nam nieustanne odwoływanie się do naszego „wewnętrznego nauczyciela”, którym jest Duch Święty. To On sprawia w nas, że głębiej poznajemy i rozumiemy słowa. To dzięki łasce Ducha słowo Pana przemienia nasze serca, czyniąc je miłym Bogu i otwartym na Jego przebywanie. Dlatego prośmy słowami św. Augustyna:

„Bądź mym oddechem Duchu Święty, ażebym rozważał to, co święte; bądź moją siłą Duchu Święty, ażebym czynił to, co święte; bądź mym pragnieniem Duchu Święty,

ażebym ukochał to, co święte; bądź moją mocą Duchu Święty, ażebym strzegł tego, co święte; strzeż mnie od złego Duchu Święty, ażebym nie stracił tego, co święte. Amen”.        

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Wznieśmy do Boga modlitwę naszą, prosząc Go, by przez Zmartwychwstałego Syna swego obdarzył wszystkich ludzi Duchem Prawdy, którego świat nie zna.

   Prośmy, aby Kościół głosząc prawdę, prowadził ludzi do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

   Módlmy się pokornie, by chrześcijanie napełnieni Duchem Prawdy nosili w swych sercach Jezusa Chrystusa.

   Wołajmy z ufnością, by przyjmujący w tym roku sakrament bierzmowania byli wśród ludzi głosicielami prawdy.

   Błagajmy Boga, aby szukający prawdy mogli ją odnaleźć w Chrystusie, który napełnia słabe ludzkie poznanie światłem Ducha Prawdy.

   Prośmy, aby ludzie pracujący w fabrykach, biurach, warsztatach uświęcali świat i chwalili Boga dziełami swoich rąk i umysłów.

   Módlmy się, aby zmarli... powołani do życia przez Ducha Świętego, mogli osiągnąć pełne zjednoczenie z Ojcem i Jezusem Chrystusem.

   Błagajmy Boga, abyśmy zachowując przykazania, zasłużyli na umiłowanie przez Ojca i Jezusa Chrystusa oraz abyśmy mogli odczytać objawioną przez Ducha Świętego prawdę o życiu i zbawieniu.

Niech nasza modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie, a Ty wysłuchaj nas i przez Syna Twego prowadź Wszystkich ludzi do poznania prawdy, którą objawiasz światu przez Ducha Świętego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, † oczyść nasze dusze, *

abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach,

które są darem Twojej ojcowskiej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za Chrystusa, który żyje i razem z nami ofiaruje się Ojcu za zbawienie świata. Dziękujmy za obietnice. Ducha Świętego Pocieszyciela, który uświęca tę ofiarę i prowadzi nas do poznania prawdy.

 

 

PREFACJA

24. Chrystus Kapłanem i Ofiarą

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * g

dy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu *

dopełnił On ofiary Starego Przymierza *

i oddając się za nasze zbawienie * s

am stał się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         J 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, *

będziecie zachowywać moje przykazania. *

Ja zaś będę prosił Ojca, *

a On wam da innego Pocieszyciela, *

aby z wami był na zawsze. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Wszechmogący, wieczny Boże,

przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, †

pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu *

i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Chrystus, odchodząc z tego świata do Ojca, obiecał zesłać Ducha prawdy, którego świat nie zna i nie widzi. Myśmy uwierzyli w prawdę, jaką nam przyniósł Jezus Chrystus. Idźmy więc pobłogosławieni przez Boga, który jest Ojcem, przez Syna, który jest Zbawicielem i przez Ducha, który jest Prawdą, by nieść ludziom pełne poczucie pewności, wśród ścierających się poglądów i wśród relatywizmu obecnego wieku.

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia

i uczynił z nas swoje dzieci, *

niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, *

niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, †

niech On sprawi, *

abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, *

Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.