Liturgia Mszy św. na 3 listopada 2019 r.

WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     45/737                   -           1 listopada 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

XXXI Niedziela Zwykła

 

1 listopada 2019 r.

 

kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 38, 22-23

Nie opuszczaj mnie, Panie, *

Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. *

Spiesz mi na pomoc, *

Panie, zbawienie moje.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Bóg ukochał swoje stworzenie i wszystkich pragnie doprowadzić do zbawienia. Dzisiaj to zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli przyjmiemy Chrystusa i zaprosimy Go do swego domu, jak przyjął Pana Zacheusz. Syn Człowieczy przez tę Eucharystię nieustannie szuka zagubionych i obdarza swymi dobrami.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Słuchajmy słów o miłości Boga, która ukazuje się w stworzeniu świata, w zachowaniu jego istnienia i w Jezusie Chrystusie, zbawiającym grzeszników. Przyjmijmy to słowo, jak przyjął samego Chrystusa celnik Zacheusz.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg miłuje całe stworzenie

        

Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14

(R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

1       Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *

        i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

2       Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *

        i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

        

8       Pan jest łagodny i miłosierny, *

        nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

9       Pan jest dobry dla wszystkich, *

        a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

        

10     Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

        i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

11     Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

        i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

        

13     Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *

        przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

14     Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *

        i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

        

2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat,

         że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Syn Człowieczy przyszedł szukać

i zbawić to, co zginęło

        

Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Życiowe poszukiwania.

ks. Leszek Smoliński

Szybkie zmiany w codziennej rzeczywistość, do których trudno się dostosować, sprawia, że nieustannie za czymś gonimy. Boimy się zatrzymać, aby inni nas nie wyprzedzili, bo wtedy odpadniemy w rywalizacji. Boimy się stracić to, co udało nam się od życia wyszarpać. Jesteśmy jak worki bez dna, bez względu na to ile włożymy i tak będzie mało. Dlaczego? Bo człowiek jest z natury istotą poszukującą.

Jednego z takich poszukujących możemy zobaczyć w dzisiejszej Ewangelii. To Zacheusz człowiek bardzo bogatego. Jako zwierzchnik celników zatrudniał na podległym mu terenie poborców i ustalał wysokość cła za sprzedawane towary. Z jednej strony jego stanowisko zapewniało mu pokaźny dochód, z drugiej – było przyczyną nienawiści ze strony ludu. Mimo iż Zacheusz był daleki duchowo od Jezusa, pragnął jednak Go zobaczyć. W tym celu wspina się na sykomorę, by nie przeoczyć momentu przejścia Jezusa. Ewangelista Łukasz ukazuje to spotkanie, by zwrócić naszą uwagę na sens posłannictwa Bożego Syna. Jest nim odnalezienie tych, którzy pogubili się na życiowych ścieżkach, a przez ludzi zostali odepchnięci i skazani na potępienie.

Postawa Zacheusza bardzo dobitnie wskazuje na fakt, że spotkanie z Jezusem może zmienić dotychczasowe życie, nawet człowiek, który po ludzku znajduje się na pozycji przegranej. Znakiem rozpoczęcia przez Zacheusza nowego życia jest chęć naprawienia wyrządzonych wcześniej krzywd. Zacheusz nie musiał, lecz chciał dać połowę majątku na rzecz potrzebujących. Również nie musiał zwracać aż tak wiele tym, których okradł. Ale zrobił to, ponieważ spotkał Zbawiciela. Nie była to więc tylko pusta deklaracja, skoro Jezus mówi w odpowiedzi: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”. Postawa Zacheusza tak poruszyła jego rodzinę, że wszyscy przyjęli zbawienie Boże przez wiarę w Jezusa. W odróżnieniu od bogatego młodzieńca przeżywa radość, ponieważ spotkanie zmieniło jego sposób patrzenia na życie i było momentem objawienia wewnętrznej wolności w stosunku do posiadanego majątku.

Jezus Chrystus został posłany na świat przez kochającego Ojca. A „każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. Drogą do spotkania z Jezusem jest otwarcie na łaskę i wewnętrzne nawrócenie. Wejście na drogę Jezusa jest nie tyle zasługą człowieka, co raczej uprzedzającą łaską dobrego Boga. Kard. Martini zauważa w odniesieniu do dzisiejszej sceny, że „Zacheusz zmienia się w momencie, gdy ten, o którym myślał, że go nie ceni – Zacheusz, jest grzesznikiem i wykluczonym ze wspólnoty – okazuje mu osobiście szacunek".

Bóg, który oczekuje na spotkanie z człowiekiem, zawsze zaczyna rozmowę w tym miejscu, w którym się człowiek znajduje – „w pobliżu sykomory”. Przekonują nas o tym niemal wszystkie ewangeliczne spotkania Jezusa z ludźmi. Bóg oczekując na człowieka sam stał się człowiekiem, naszym Bratem. To w Nim mamy orędownika u Ojca. Aby zmienić swoje życie potrzebne jest spotkanie z Boża miłością i rozeznanie swojej sytuacji. Pomocą może stać się modlitwa oparta na lekturze słowa Bożego. Wtedy mamy szansę odkryć, że Bóg daje nam łaskę pocieszenia nawet w największych trudnościach i łaskę, aby zacząć od nowa.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.

   Modlitwa nad darami Offertorium

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Panie, nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako Ofiara czysta * i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Uwielbiajmy Pana który do grzeszników przyszedł w gościnę. Dziękujmy za Jezusa Chrystusa, który szuka zagubionych, a Jego zbawienie dzisiaj może stać się naszym udziałem.

 

 

 

PREFACJA

 

31. Dzieje zbawienia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Módlmy się do Boga, bo tylko On może nas uczynić godnymi swego wezwania i udoskonalić nas do wszelkiego dobra wypływającego z wiary.

1.      Módlmy się za Kościół święty, aby objawiał miłość Boga do grzeszników i całego stworzenia. R. Wysłuchaj, Boże, modlitwy grzeszników.

2.      Módlmy się za grzeszników, aby jak Zacheusz szukali Chrystusa i przyjęli dar nawrócenia.

3.      Módlmy się za spowiedników, aby byli roztropni i bogaci w dobroć oraz miłosierdzie dla słabych.

4.      Módlmy się za ludzi obojętnych, aby jak Zacheusz spotkali Chrystusa i w Nim odnaleźli pokój i radość.

5.      Módlmy się za zmarłych, aby w nich zostało uwielbione imię Pana Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

6.      Módlmy się za nas, abyśmy każdego dnia mogli doświadczyć miłości Chrystusa i by ta miłość przemieniała nasze życie.

Udziel nam, Boże, Twego miłosierdzia i wysłuchaj modlitwy, byśmy umocnieni przez przebaczenie i wiarę zawsze głosili Twe cudowne dzieła. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 16, 11

Ty, Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, *

pełnię radości przy Tobie.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Panie, nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy †

i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, *

którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Idziemy obdarowani tą świętą Eucharystią i błogosławieństwem Boga, by jak Zacheusz szukać i znaleźć Chrystusa wśród dróg naszego życia.

        

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.