2020-11-22 - Liturgia Mszy św. na 22 listopada 2020 r.

WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     47/793                 -           22 listopada 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXXIV niedziela zwykła

 

22 listopada 2020 r.A.

 

JEZUSA CHRYSTUSA,

KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

Uroczystość

                                                         

 

     

Kolor szat: biały

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ap 5, 12; 1. 6

Baranek, który został zabity *

godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, *

Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy dobry czyn, za to żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali światu, że On ukochał każdego człowieka.

Jesteśmy grzeszni i słabi. Chrystus nie raz stawał przed nami w osobach potrzebujących prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegali Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego Królestwie, gdy przyjdzie sądzić świat.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże,

Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu

Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, †

spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, *

Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus Król to sprawiedliwy Sędzia i Dobry Pasterz, który będzie sądził ludzi za to, czy umieli Go dostrzec w potrzebujących i za Jego przykładem przyjść im z pomocą. Ludzie otrzymali możność czynienia dobra, zwycięstwa nad słabością i grzechem dzięki zmartwychwstaniu Nowego Adama — Chrystusa.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus zna swoje owce

Ez 34, 11-12. 15-17

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».

Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

                                                              

Ps 23 (22), 1b-2a. 2b-3. 5. 6 (R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *

niczego mi nie braknie,

pozwala mi leżeć *

na zielonych pastwiskach.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

                                          

                    

DRUGIE CZYTANIE

Królestwo Boże

1 Kor 15, 20-26. 28

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 11, 9c. 10a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.

Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

                                                              

Mt 25, 31-46

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Odległość od Królestwa

ks. Leszek Smoliński

W klasztorze św. Katarzyny na górze Synaj znajduje się pochodząca z VI w. po Chr. ikona Chrystusa Pantokratora, czyli Pana wszystkiego, Sędziego Wszechświata. W postaci Chrystusa zostało wyeksponowane oblicze: żywe i naturalne. Jednak najbardziej znaczącym elementem twarzy są oczy. Zdają się pełne zadumy, miłości i miłosierdzia. Emanują pokojem i jednocześnie budują w wiernym przekonanie, że dla Boga nigdy nie jest się kimś anonimowym. Jezus na ikonie prawą ręką błogosławi, a lewą przytrzymuje zamkniętą księgę. Chrystus, który zasiada na tronie, jest otoczony światłem, jasnością i chwała Boga. Obok Jego tronu stoją „owce” i „kozły”, czyli ludzie, którzy za życia żyli miłością i ci, dla których brak miłość stał się życiową normą.

Nie wystarczą zatem słowa, choćby nawet brzmiące najpiękniej. Chrystusowi chodzi o konkretne uczynki, a przed wszystkim o dostrzeganie człowieka potrzebującego. Emerytowany papież Benedykt zauważa, iż „miłość bliźniego jest drogą do spotkania również Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka ślepym również na Boga” (DCE 16). Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny, uświadamia nam, że istotą królestwa Bożego jest miłość. Jezus Chrystusa przyszedł na ziemię, aby objawić nam miłość Ojca. W tym planie miłości każdy człowiek ma swoje wyjątkowe i niezastąpione miejsce, jako oryginał. Niestety, wielu czyni tak, że pod koniec swojego ziemskiego życia wygląda jak marna kopia. Powód? Brak życia miłością na co dzień. Tylko miłość jest twórcza i wyzwala w nas to, co najlepsze, najszlachetniejsze.

W naszym upodabnianiu się do miłosiernego Chrystusa Króla ważne jest najpierw wsłuchiwanie się w Jego wolę, na wzór św. Faustyny Kowalskiej. Jezus powiedział jej m.in.: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (…) bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków” (Dz. 742). Z powyższych słów wynika jasno, że świadectwo miłosierdzia polega w tym wypadku na postawie miłosierdzia wobec bliźnich. Faustyna jako „świadek miłosierdzia”, nie tylko głosiła miłosierdzie Boże, ale przede wszystkim czyniła je względem bliźnich. Chodzi wprawdzie o czynności zewnętrzne, które nie są jednak tylko zwykłą działalnością charytatywną czy jakąś formą dobroczynności, ale wypływają z osobistej świętości. Tak rozumiana realizacja miłosierdzia, objawiona przez Jezusa, jest bardzo trudna dla współczesnego człowieka, gdyż wymaga osobistej świętości i systematycznej formacji w duchu miłosierdzia, aby tą drogą dążyć do coraz pełniejszego zjednoczenia mistycznego z Bogiem w Chrystusie i do coraz ofiarniej służby drugiemu człowiekowi.

Warto więc nieustannie przypominać sobie, że pierwszym zadaniem człowieka wierzącego w miłosierdzie Boga, jest realizacja go w czynie. Dopiero na drugim miejscu jest słowo, a na końcu modlitwa. Dlatego – jak mówi Jezus – „gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone – uprzedzając sądy moje miłosierdziem” (Dz. 1317).         

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Abyśmy w dzień sądu mogli się znaleźć po prawicy Chrystusa Króla, zanieśmy nasze modlitwy do Boga i prośmy o potrzebne łaski do budowania Królestwa Chrystusa na ziemi.

1. By ludzie w Kościele mogli rozpoznać Królestwo Chrystusa i owczarnię zbawionych. Módlmy się do Boga.

R. Utwierdzaj, Panie, w sercach Twe Królestwo.

2. By głodni nie byli pozbawieni chleba powszedniego. Módlmy się do Boga.

3. By spragnieni prawdy i miłości znaleźli ją w sercach ludzi, którzy na ziemi budują Królestwo Chrystusa. Módlmy się do Boga.

4. By ubodzy i pokrzywdzeni przez kataklizmy otrzymali potrzebne środki do życia godnego ludzi. Módlmy się do Boga.

5. By więźniowie polityczni i prześladowani za służbą ludziom doznawali pomocy od tych, dla których narażali swą wolność. Módlmy się do Boga.

6. By zmarli zostali ożywieni w Chrystusie i otrzymali w posiadanie wieczne Królestwo przygotowane dla nas od założenia świata. Módlmy się do Boga.

7. Byśmy wszyscy noszący imię chrześcijan rozpoznawali Chrystusa w naszych bliźnich i niosąc im pomoc zasłużyli na znalezienie się w gronie zbawionych, do których przyzna się Chrystus w dzień sądu Módlmy się do Boga.

Polecamy Tobie, Panie, w tej modlitwie naszych bliźnich i prosimy Cię, abyś raczył im udzielić swych darów, a nas kiedyś przyjął do swego Królestwa obiecanego tym, którzy usłużą Tobie w ludziach potrzebujących pomocy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania †

i pokornie Cię błagamy, *

aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Bogu za to, że należymy do Królestwa Chrystusa wysłużonego męką i zmartwychwstaniem. Dziękujemy Mu za każdy nasz dobry czyn, który włącza nas w zwycięstwo krzyża i przybliża przyjście Bożego Królestwa do wszystkich ludzi.

 

 

PREFACJA

49. Chrystus, wiekuisty Kapłan

i Król Wszechświata

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, *

naszego Pana Jezusa Chrystusa, *

na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, *

aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego *

ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, *

jako niepokalaną ofiarę pojednania: *

i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, *

przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu *

wieczne i powszechne Królestwo: *

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, *

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 29, 10-11

Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. *

Pan obdarzy swój lud pokojem.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; †

spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, *

i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie niebieskim.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Idziemy z błogosławieństwem Bożym, by budować Królestwo Chrystusa, by dostrzegać naszego Pana w ludziach potrzebujących pomocy.

                  

 

                                            

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.