WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     45/791                 -           8 listopada 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XXXII niedziela zwykła

 

8 listopada 2020 r.A.

 

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

Gotowość na spotkanie z Chrystusem

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 88, 3

Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * nakłoń ucho na moje wołanie.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść ma wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne.

Grzech często gasi nasze lampy, osłabia miłość i wiarę. Grzeszni i słabi przychodzimy do Boga, bo On jeden, ma przebaczenie, bo On, jeden może mas napełnić mądrością, byśmy byli czujni i zawsze gotowi ma spotkanie z Chrystusem. Wyznajmy więc z żalem nasze grzechy. 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, † abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Przypowieść o dziesięciu pannach ma nas nauczyć mądrości życia, które jest oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem. Gdy będziemy wierni i wytrwali w oczekiwaniu, otrzymamy dar prawdziwej mądrości i spełni się nadzieja nasza, i radosna nowina powszechnego zmartwychwstania, jakie ogłasza nam Bóg w Liście św. Pawła do Tesaloniczan.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

         Mdr 6, 12-16

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

2       Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

        i pragnie Ciebie moja dusza.

        Ciało moje tęskni za Tobą, *

        jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

3       Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

        by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

4       Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

        więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

5       Będę Cię wielbił przez całe me życie *

        i wzniosę ręce w imię Twoje.

6       Moja dusza syci się obficie, *

        a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

7       Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *

        i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

8       Bo stałeś się dla mnie pomocą *

        i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Powszechne zmartwychwstanie

         1 Tes 4, 13-18

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. Mt 24, 42a. 44

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

         Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o dziesięciu pannach

         Mt 25, 1-13

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        Świątynia życia, świątynia Ducha

Piotr Blachowski

Czym lub kim jesteśmy? Czy poza narządami wewnętrznymi mamy coś, co jest ważne i wartościowe? Słysząc takie pytania, po krótkim zastanowieniu odpowiemy – serce, później mózg, dopiero po głębszej refleksji dodamy – dusza. Czy ją widzimy, czujemy? A przecież to ona właśnie pełni w naszym organizmie najważniejszą rolę. To nią czujemy, kochamy, to w niej budujemy świątynię dla Boga.

Jakoś trudno sobie wyobrazić, by ciało człowieka mogło być świątynią. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie, że jesteśmy – jako człowiek – schronieniem Boga i Jego uprawą. A właśnie to dzisiaj słyszymy w czytaniach, w Ewangelii. Wprawdzie Ezechiel opowiada o świątyni, którą mamy nadzieję zobaczyć po naszym zejściu z tego świata, ale to on właśnie powoli wprowadza nas w klimat świątynny. Ale czy tylko? Pisząc o wodzie, w której wszystko co płynie, żyje, mówi o wodzie życia, czyli o Chrystusie, o Eucharystii, która jest dla nas wodą życia.

Po chrzcie nasza dusza stała się świątynią Boga, w niej wielbimy i wychwalamy Pana, to naszą duszą śpiewamy Psalmy ku Chwale Boga. Święty Paweł mówi do nas wprost: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” (1 Kor 3, 16-17). Zbezcześcić tę świątynię bardzo łatwo, przez nasze grzechy, przez złe słowa, emocje, czyny. Na szczęście mamy ekipę odbudowującą ze zgliszczy naszą świątynię – to konfesjonał i Spowiedź.

Ewangelia dzisiejsza również nam opowiada o świątyni i jej odbudowie. Scena oburzenia Jezusa na tych, którzy w świątyni handlowali, jest zrozumiała dla nas; po latach edukacji wiemy i rozumiemy, co Chrystus miał na myśli, mówiąc „«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».” (J 2,19) – to właśnie śmierć Jezusa równoznaczna jest ze zburzeniem, zaś odbudowa po trzech dniach to Jego Zmartwychwstanie.

I na koniec pytanie: dlaczego świętujemy Poświęcenie Bazyliki Laterańskiej? Dlatego, że to nasza pierwsza parafia, pierwsza bazylika, w której zasiadali pierwsi papieże. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy żywym domem Bożym, bowiem z nas, wiernych, składa się Chrystusowy Kościół, który jest – tak jak nasze ciało – świątynią życia, świątynią Ducha.

Jezu Chryste, pomóż nam, abyśmy potrafili na miarę naszych możliwości uczestniczyć w Boskim planie zbawienia, tworząc wspólnie Ciało Chrystusowe, tworząc świątynię Ducha i świątynię życia.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

         Niech wyrazem oczekiwania będzie teraz wasza wspólna modlitwa, którą zanosimy do Boga przez Jezusa Chrystusa, który przyj¬dzie by nas zabrać do siebie.

1.      Za Kościół, aby umacniał nas w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystu¬sem. R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

2.      Za kapłanów, aby wiernie głosili słowa Pańskie.

3.      Za ludzi nauki, by służyli wszystkim swą wiedzą i mądrością.

4.      Za młodzież, by nie dała się zwieść złudnym mirażom współczesności.

5.      Za narzeczonych, by byli odpowiedzialni za swą miłość.

6.      Za chorych, cierpiących i umierających, by w trudnym czasie doświadczyli mocy łaski Bożej.

7.      Za nas, abyśmy byli zawsze gotowi na przyjście Chrystusa Pana.

Boże, spojrzyj na nas, którzy żyjemy na świecie i udziel nam swojej pomocy, byśmy wiernie wypełniając swe powołanie, jako ludzie wierzący, mogli wyjść na spotkanie przychodzą¬cego Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Panie, nasz Boże, wejrzyj łaskawie na złożone dary † i spraw, abyśmy całym sercem korzystali z owoców męki Twojego Syna, * która się uobecnia w sakramentalnej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Oczekując ma spotkanie z Chrystusem, dziękujemy Bogu za Jego obietnice zbawienia i za Ofiarę, która rozpala nasze serca miłością, a także umacnia nas w wiernym trwaniu każdego dnia przy Zbawicielu.

 

 

PREFACJA

32. Dzieło stworzenia

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 23, 1-2

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, * pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. * Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Posileni świętym Darem, dzięki Ci składamy, dobry Ojcze, † i błagamy, aby moc Ducha Świętego, której nam udzieliłeś w Eucharystii, * trwała w nas i przemieniała nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Zawsze mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie niespodziewanie. Niech w tym oczekiwaniu umacnia nas błogosławień¬stwo Boga, aby lampy naszych serc zawsze płonęły jako znak wiary i miłości.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.