WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     26/771                 -           28 czerwca 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XIII niedziela zwykła A

28 czerwca 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                 

Ps 47, 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Tylko Bóg może żądać dla siebie miłości tak heroicznej, przewyższającej miłość do matki i ojca, syna, córki. Wymagania Jezusa są „nieludzkie”, gdyż są one boskie. W ewangelicznej perspektywie każda strata przeradza się w zysk, a kluczem ułatwiającym akceptację tej logiki jest paradoks codziennego krzyża. Można wprawdzie iść za Jezusem bez krzyża, ale wówczas trudno liczyć na twórczy udział w misterium paschalnym – w zanurzeniu przez chrzest w śmierci Chrystusa, po to, by wraz z Nim wkroczyć w nowe życie.     

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

         Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus obiecał nagrodę tym wszystkim, którzy w Jego imię będą czynili dobro. Wypełnianie dobra jest znakiem odważnego pójścia za Chrystusem, niezależnie od tego, czy ludzie odwdzięczą się za wyświad¬czoną im pomoc. Przykładem spełnienia dobrego czynu jest kobieta ze Starego Testamentu, która przyjęła do swego domu człowieka i podzie¬liła się z nim ostatkiem swego pożywienia. Otrzymała ona od Boga na¬grodę za spełnienie dobrego czynu. Przez chrzest wchodzimy razem z Chrystusem w śmierć, ale z tej śmierci wyrasta życie — takie życie przynosi nam także odważne wypełnianie dobra.

PIERWSZE CZYTANIE

Szunemitka przyjmuje proroka

2 Krl 4, 8-12a. 14-16a

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?» Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

2       O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †

        Twą wierność będę głosił moimi ustami *

        przez wszystkie pokolenia.

3       Albowiem powiedziałeś: †

        «Na wieki ugruntowana jest łaska», *

        utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

        

16     Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *

        i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.

17     Cieszą się zawsze Twym imieniem, *

        Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

        

18     Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *

        a przychylność Twoja dodaje nam mocy.

19     Bo do Pana należy nasza tarcza, *

        a król nasz do Świętego Izraela.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

        

DRUGIE CZYTANIE

Nowe życie ochrzczonych

        

Rz 6, 3-4. 8-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. 1 P 2, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.

Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego,

         który was wezwał do swojego przedziwnego światła.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

        

Mt 10, 37-42

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Ks. Adam Kalbarczyk

ZNALEŹĆ ŻYCIE

Po dwóch tysiącach lat orędzie Jezusa nie straciło nic na swojej jednoznaczności: jeśli ktoś chce do Niego należeć, być Jego uczniem, musi się zaprzeć samego siebie i — tak jak On — dźwigać swój krzyż. Trudno nam dostrzec w tych słowach dobrą nowinę... To raczej przerażająca nowina!

Wydaje się nam, że dobrze znamy Jezusa. Wiele o Nim słyszeliśmy. Jesteśmy dogłębnie wzruszeni, gdy wyobrażamy sobie, jak z miłością pochyla się nad człowiekiem. Podziwiamy Jego wolność, odwagę i konsekwencję. Sami chcielibyśmy tak żyć i postępować. Wiemy jednak też, że Jezus został ukrzyżowany i że w tym momencie opuścili Go uczniowie, bo wydawało im się, że ich Mistrz poniósł sromotną klęskę. Ale Jezus stawia sprawę jasno: kto chce należeć do Niego, musi pójść tą samą drogą co On. Taka perspektywa nas przeraża, bo kto bierze na swoje ramiona krzyż, zajdzie niechybnie na miejsce straceń.

Zapominamy jednak o jeszcze jednym zdaniu Jezusa; obiecał przecież, że kto straci swoje życie z Jego powodu, znajdzie je. Czegóż to ludzie nie robią, by ratować swoje życie! Czegóż to my nie robimy, by zachować swoje życie, uczynić je przyjemniejszym, znośniejszym. I naraz to wszystko ma być pozbawione sensu? Czy naprawdę możemy znaleźć życie tylko wtedy, gdy je stracimy?

Ta niesłychana teza kieruje nasz wzrok znowu na krzyż Jezusa. Tuż przed śmiercią Ukrzyżowany wykrzyczał z siebie: „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?” Ale po trzech dniach ci, którzy w Niego zwątpili, którzy myśleli, że Bóg faktycznie Go opuścił, doświadczają czegoś niewiarygodnego: Ten, który zginął na krzyżu, staje znowu żywy pośród nich; Bóg wskrzesił Go z martwych! To spotkanie ze Zmartwychwstałym jest dla uczniów źródłem niespotykanej mocy, uzdalniającej ich do pójścia tą samą drogą co ich Mistrz. I to doświadczenie umacnia w nich przekonanie, że istotnie mogą znaleźć życie, tracąc je z Jego powodu.

Za każdym razem, gdy uczestniczymy we Mszy św., spotykamy się z Tym, który stracił swoje życie, a mimo to żyje. Po przeistoczeniu mówimy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie... Powinniśmy częściej przypominać sobie te słowa i otwierać się na spotkanie z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem — szczególnie wtedy, gdy zdaje się nam, że tracimy swoje życie pod ciężarem krzyża samotności, wad własnych i naszych bliźnich, nędzy i chorób, kiedy wydaje się nam, że Bóg nas opuścił. Wówczas zrozumiemy, że słowa Jezusa są w istocie dobrą nowiną. Jezus przemieni w życie nasze cierpienie i naszą śmierć. On niesie nasz krzyż razem z nami i nie zostawi nas samych ani w cierpieniu, ani w śmierci.

opr. mg/mg

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Modląc się za innych spełniamy dobry czyn i dajemy wyraz swej wiary we wszechmoc Boga, który wszystkiego może udzielić lu¬dziom. Prośmy więc o dobra potrzebne wszystkim do życia du¬chowego i dla życia doczesnego.

1.      Aby Kościół święty objawiał światu zmartwychwstałego Chrystu¬sa, który przyszedł służyć wszystkim ludziom. R. Udziel pomocy, Panie, tym co Tobie służą.

2.      Aby ludzie chorzy dźwigali swój krzyż świadomi, że ich cierpienie służy Kościołowi.

3.      Aby rodzice w imię miłości swych dzieci uczyli je Boga stawiać na pierwszym miejscu.

4.      Aby   służba   zdrowia   spełniała   swe   obowiązki   z   poświeceniem i otrzymała nagrodę Zbawiciela.

5.      Aby ci, którzy opuścili wszystko dla Chrystusa, odnaleźli pełne ży¬cie w radosnej służbie dla Boga i ludzi.

6.      Aby zmarli żyli dla Boga razem ze zmartwychwstałym Chrystu¬sem, który pokonał śmierć i dał wszystkim nowe życie.

7.      Abyśmy tutaj zebrani chętnie służyli pomocą bliźnim i nie utracili nagrody od Zbawiciela za wiarę i poświęcenie.

Boże, który opiekujesz się całym stworzeniem i nagradzasz tych, co zaufali Tobie; wysłuchaj naszych próśb i uczyń nas odważnymi w wyznawaniu wiary i w służbie dla ludzi, abyśmy mogli mieć udział w chwale zmartwychwstałego Chrystu¬sa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.     

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Bogu za zmartwychwstanie Chrystusa, któremu możemy okazać miłość przez wiarę i służbę dla bliźnich. Dziękujemy za życie, ja¬kie płynie dla nas z tej ofiary.

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 103, 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

                                                                   

Kończy się ofiara, nasze niedzielne sakramentalne spotkanie z Chry¬stusem, ale Chrystusa możemy spotkać w ludziach potrzebujących po¬mocy i możemy Mu służyć — służąc innym, biorąc krzyż swych obo¬wiązków i cierpień. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w czy¬nieniu dobra, abyśmy nie utracili swej nagrody i życia w zjednoczeniu ze zmartwychwstałym naszym Panem

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.