WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     25/771                 -           21 czerwca 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XII niedziela zwykła A

 

21 czerwca 2020 r.A.

                                                  

            

Kolor szat: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                 Ps 28, 8-9

Pan jest mocą dla swojego ludu, * twierdzą zbawienia dla swojego Pomazańca. * Ocal swój lud, Panie, i błogosław swojemu dziedzictwu, * weź ich w opiekę na wieki.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale zwyciężył i zmartwychwstał. Dzieje Kościoła toczą się także wśród trudów, prześladowań i cierpienia, ale to także jest drogą do zwycięstwa i chwały. My również nieraz doznajemy cierpień z powodu wyznawanej wiary. Chrystus wzywa nas jednak do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem, swą ofiarą i swoim zwycięstwem.

Nie zawsze wśród przeciwności potrafimy wytrwać przy Chrystusie i zapieramy się Go przez grzech. Przeprośmy Boga za nasze winy, aby ta ofiara przyniosła nam umocnienie w wierze i w przeciwnościach, jakie przynosi nam życie.      

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, † albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA .

Jeremiasz, który głosił prawdę i był wiemy Bogu, naraził się na prześladowanie ze strony swych rodaków. Jednak wytrwał w wiernej służbie dla prawdy, bo Jego pomocą był Bóg. Do wytrwania w prześladowaniach i cierpieniach wzywa nas Chrystus w Ewangelii i zapewnia wszystkich, że mają stałą opiekę i pomoc Bożą, bo ostatecznie zwycięży prawda i ci, którzy jej wiernie służą. Najważniejszym wrogiem człowieka jest grzech, ale on został zwyciężony przez Chrystusa — Nowego Adama — poucza św. Paweł w Liście do Rzymian.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Jr 20, 10-13

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Rzekł Jeremiasz:

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35

(R.: por. 14c)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

8       Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, †

9       dla braci moich stałem się obcym *

        i cudzoziemcem dla synów mej matki.

10     Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *

        i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

        

14     Panie, modlę się do Ciebie *

        w czas łaski, o Boże.

        Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *

        w Twojej zbawczej wierności.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

        

17     Wysłuchaj mnie, Panie, †

        bo miłość Twoja jest łaskawa, *

        spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

33     Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *

        niech ożyje serce szukających Boga.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

        

34     Bo Pan wysłuchuje biednych *

        i swoimi więźniami nie gardzi.

35     Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *

        morze i wszystko, co w nim żyje.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Adam jest typem Chrystusa

         Rz 5, 12-15

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

  Por. J 15, 26b. 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy

i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

     Mt 10, 26-33

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        Odwaga świadectwa

ks. Leszek Smoliński

W I czytaniu usłyszeliśmy skargę proroka Jeremiasza, w której opisuje swoją sytuację. «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”». Z punktu widzenia ludzkiego jest to sytuacja zagrożenia. Jeremiasz był bowiem dla wielu niewygodnym prorokiem. Jego przesłanie nie podobało się ludziom, a co za tym idzie, jego życie było zagrożone. Ale młody Jeremiasz pozostaje nieugięty w swej wierności Bogu, który posyła go, aby głosił słowo Pana w Izraelu. Pomimo osamotnienia i różnych trudności. Jeremiasz całkowicie zawierza siebie Bogu. Prosi, aby Bóg stanął w jego obronie. I zachęca wszystkich do wychwalania Pana, który jak powie psalmista, w swojej dobroci wysłuchuje wołających o pomoc.

Podobnie jak z Jeremiaszem, świat postępuje ze współczesnymi prorokami. W jaki sposób? Jak mówi o. Raniero Cantalamessa, proroka można zabić albo oswoić. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ prorocy są często niewygodni. Stanowią wyrzut sumienia dla tych, którzy postępują niesprawiedliwie. Jasno pokazują, że nie można iść na kompromisy z własnym sumieniem za cenę utraty wiary, czy przypodobania się innym. Nie wszystko jest na sprzedaż.

Spójrzmy na przykłady współczesnych proroków. Bóg stawia na naszej drodze wielu takich ludzi, którzy własnym życiem wskazują jasny kierunek – jak zwyciężać, jak rozwijać dobro, a unikać zła. I w ten sposób osiągnąć zbawienie. To ci, którzy na serio przyjęli Chrystusowe wezwanie: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. Prawdę tę potwierdza znany w całym świecie zakonnik św. o. Pio. „Diabeł za wszelką cenę chce mnie zdobyć dla siebie. Proszę mi wierzyć, że znoszę to wszystko i cierpię dlatego, że jestem chrześcijaninem”. Na o. Pio spełniły się też prorocze słowa Jezusa, który zapowiadał, że Jego uczniowie będą prześladowani, podobnie jak ich Boski Mistrz i Nauczyciel.

Św. Jan Paweł II naucza, że „w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia”. Stąd „każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam, gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi”. Dlatego „Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne” (Gorzów Wlkp., 2.06.1997).

Pan Jezus stawia przed nami w dzisiejszej Ewangelii wolny wybór. Czy przyznasz się do mnie przed ludźmi, czy zaświadczysz o mnie? Ja również przyznam się do ciebie i zaświadczę o Tobie przed Ojcem.

Prośmy Ducha Świętego o pomoc w wypełnianiu Chrystusowej Ewangelii i dawaniu świadectwa wiary w naszym codziennym życiu:

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,

zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;

w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę

Twoją obecność (Hymn, Jutrznia III tyg.).

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        

Z ufnością i wiarą zanosimy do Boga nasze modlitwy, bo wiemy, że Jego wola kieruje światem, a Jego Opatrzność czuwa nad nami.

1.      Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze wiernie głosił Chrystusową prawdę, nie bacząc na cierpienia i ofiary.

2.      Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby nie lękali się przyznać do swego Pana wobec ludzi.

3.      Módlmy się za chrześcijan prześladowanych, aby ufni w Bożą Opatrzność, wierzyli w ostateczne zwycięstwo prawdy i dobra.

4.      Módlmy się za prześladowców Kościoła, aby w imię tolerancji i dobra społecznego szanowali prawa ludzi wierzących.

5.      Módlmy się za ludzi cierpiących z powodu swych przekonań, aby nie ulegali kompromisom, a ich postawa ukazywała wielkość ducha ludzkiego.

6.      Módlmy się za zmarłych..., aby Chrystus przyznał się do nich przed Ojcem swoim, który jest w niebie.

7.      Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wśród cierpień i trudności życia nie utracili nadziei zwycięstwa i nie zdradzili prawdy objawionej przez Boga.

Boże, Ojcze, Twoja wola kieruje losami ludzi, a Ty dajesz wszystkim siłę wytrwania wśród przeciwności; wysłuchaj nas i spraw, abyśmy nie bali się służyć prawdzie objawionej przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

  Miłosierny Boże, przyjmij Ofiarę uwielbienia i przebłagania † i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą, * mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Z cierpienia Chrystusa zrodził się Kościół, który wiernie świadczy o zwycięstwie dobra i prawdy. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, dziękujemy Bogu za umocnienie i nadzieję płynącą z Ofiary Zbawiciela.

 

 

PREFACJA

29. Misterium zbawienia

        Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 145, 15

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, * a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna, † prosimy Cię, aby Ofiara, którą często składamy, * zapewniła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem". Idziemy z błogosławieństwem Boga, by wyznawać Chrystusa swym życiem. Nie bójmy się być odważnymi i wiernymi wobec Boga, przecież wierzymy, że Jago prawda zwycięży, a cierpienia są drogą do zbawienia.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.