WZGÓRZA W BLASKU

 

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     24/770                 -           14 czerwca 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XI niedziela zwykła A

14 czerwca 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

               

         Ps 27, 7. 9

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *

i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży - Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być znakiem Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

         Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, †

wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, *

aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Pod górą Synaj Bóg zawarł przymierze ze swym ludem i uczynił go szczególnym przedmiotem swej troski, by przez ten naród wypełnić swoje plany zbawienia ludzi. Zbawienie to dokonało się przez Chrystusa, który umarł za wszystkich, by grzesznych pojednać z Bogiem. Dwunastu apostołów, których wysłał Pan Jezus na głoszenie Ewangelii, jest symboliczną liczbą dwunastu pokoleń Izraela. Ich wybór i rozesłanie ukazuje założenie nowego Królestwa Bożego, które ma objąć wszystkie narody.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Wj 19, 2-6a

Czytanie z Księgi Wyjścia

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

2       Służcie Panu z weselem, *

        stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

3       Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †

        On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *

        Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

4       W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †

        z hymnami w Jego przedsionki, *

        chwalcie i błogosławcie Jego imię.

5       Albowiem Pan jest dobry, †

        Jego łaska trwa na wieki, *

        a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa,

dostąpimy zbawienia przez Jego życie

        

Rz 5, 6-11

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Rozesłanie Dwunastu

        

Mt 9, 36 – 10, 8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Eucharystyczny savoir-vivre

ks. Leszek Smoliński

"Idźcie i głoście” taki polecenie otrzymało od Jezusa Dwunastu, których wysłał On do świata z orędziem Dobrej Nowiny. Każdy z nas usłyszy na zakończenie Mszy Świętej: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Staniemy się w ten sposób posłani przez Pan do dawania świadectwa. Najpierw jednak sami musimy napełnić się Bogiem, poznawać Go, aby następnie składać wiarygodne świadectwo, które łączy modlitwę, słowo i czyn. Aby tak się stało, potrzebujemy umocnienia w Eucharystii. Stąd ważne staje się jej właściwe przeżycie.

Każdego człowieka – każdego katolika – określa kultura osobista i dobre wychowanie, Także w miejscu świętym – w kościele. Dla nas, katolików, dom Boży to miejsce, gdzie przebywa Chrystus w Sakramencie Miłości. Tu przychodzimy przecież, by wielbić Boga – a nie Go obrażać! I tworzyć wspólnotę, a nie złowrogo patrzeć jeden na drugiego. Jesteśmy więc odpowiedzialni za poziom naszej wiary i za siebie nawzajem.

Do poradni rodzinnej przyszedł kiedyś list od młodej matki: „Chcemy nasze dziecko wychować w wierze. Niestety, dwuletnia Ania nie potrafi spokojnie usiedzieć w ławce. Biega, czasami głośno mówi i nie zwraca uwagi na nasze prośby”. Tego typu sytuacje często można spotkać w naszych kościołach. Małe dziecko staje się obiektem zainteresowania wszystkich obecnych na liturgii. Zadowolona mama czy tata nie reaguje, dumna, że wszyscy patrzą na jej pociechę. W tym momencie kazanie czy inne części Mszy odchodzą na dalszy plan, bo dzieje się coś ciekawszego.

Powiedzmy jasno: skoro dziecko potrafi uczyć się już w przedszkolu obcych języków, pracy w grupie i umie być w określonym czasie zdyscyplinowane, skupione – nie wolno w świątyni rezygnować ze stawiania milusińskim wymagań. Dobrze ilustruje to znana na Górnym Śląsku anegdota:

Spotyka się dwóch górników po pracy, którzy chwalą się wyczynami swoich synów:

– Wiesz, jak mój mały potrafi już kląć?

– A ile ma lat? – pyta kolega.

– No, już cztery!

– A modlić się umie? – pyta dociekliwie kolega.

– Coś ty – takie małe dziecko?

No więc jak? Jest cudowne i takie mądre, a nie potrafi zająć się czymś przez 45 minut? No, potrafi… Tyle czasu zajmuje mu budowanie z klocków, oglądanie kreskówek. Czyżby rodziców nie znali możliwości własnego dziecka, albo nie stawiali mu żadnych wymagań? I o to mniej więcej chodzi. Bo świątynia to nie kino, gdzie je się popcorn i popija colą. A msza to nie teatr jednego aktora. I nie miejsce, gdzie się kuca, jak przy zbieraniu truskawek na działce, nie dbając o estetykę i bezpieczeństwo, zamiast klęknąć na dwa kolana.

Dla księdza silnym przeżyciem jest ślub czy pogrzeb. „Pan z wami…” – brzmią słowa kapłana rozpoczynającego Mszę. W odpowiedzi na wezwanie zapada złowroga cisza, którą czasami wypełnia organista, odpowiadając „I z duchem twoim”. Czy oczekujemy, że „kamienie wołać będą”?

Na jednym z forów internetowych ktoś napisał całkiem ciekawe spostrzeżenie: „Mówicie, że nikt nie zwraca uwagi małym dzieciom gadającym w kościelnej ławce. A co ze starszymi kobietami, które niejednokrotnie zachowują się nie lepiej? Ostatnio za mną siedziały dwie staruszki, które ledwo chodziły i gadały przez całą Mszę komentowały wszystko i rozpychały się. Czy ja, młoda osoba, mogę zwrócić takiej uwagę?”.

Za kilka dni wakacje szkolne i okres urlopów – to także szczególny czas, w którym należy pamiętać o najważniejszym spotkaniu tygodnia – o Mszy Świętej. Bo tak naprawdę – bardzo niewiele wydarzy się kataklizmów, które usprawiedliwią naszą nieobecność na tym spotkaniu.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

         Wypełniając misję kapłańską Ludu Bożego, módlmy się za całą ludzkość, którą Bóg pragnie uczynić świętym narodem, odkupionym przez Krew Chrystusa.

 

1.      Kościół jest nowym Narodem Wybranym; prośmy za całą ludzkość, by w Kościele znalazła zjednoczenie, pokój i odnowienie. R. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Twego ludu.

2.      Kościół głosi Ewangelię wszystkim narodom; prośmy, aby nie zabrakło robotników na Boże żniwo wśród narodów pogańskich.

3.      Kościół wśród świata uobecnia ofiarę Chrystusa; prośmy, aby biskupi - następcy apostołów i kapłani przez sakramentalną posługę wypełniali misję jednania grzeszników z Bogiem.

4.      Kościół jest znakiem Nowego Przymierza Boga z ludzkością; prośmy, aby naród Starego Przymierza dostąpił zbawienia przez uznanie Chrystusa za Mesjasza i Boga.

5.      Kościół niesie pociechę biednym, chorym i opuszczonym; prośmy, aby cierpiący znaleźli w Kościele sens swych cierpień, nadzieję uzdrowienia i wyzwolenia.

6.      Kościół głosi życie wieczne i nadejście pełni Królestwa Bożego; prośmy, aby zmarli (...) dostąpili pełni życia w wiecznym Królestwie Boga.

7.      Kościół jest naszym wspólnym domem i rodziną wszystkich ochrzczonych; prośmy, abyśmy byli wierni przymierzu z Bogiem i wypełniali misję budowania świętej wspólnoty Ludu Bożego.

 

Boże, Ty zawarłeś Nowe Przymierze ze swym ludem i wezwałeś nas do składania duchowych ofiar, wysłuchaj modlitwy za wszystkich odkupionych Krwią Twego Syna, abyśmy wypełniając kapłańską misję wśród świata, przybliżali nadejście Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie,

które go podtrzymuje, i Sakrament, który go odnawia, *

spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujemy Bogu, że przez Krew Chrystusa uczynił nas narodem świętym, ludem odkupionym, byśmy na całej ziemi mogli głosić Jego zbawienie.

 

 

 

PREFACJA

 

28. Misterium paschalne i lud Boży

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, * ż

e przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Ps 27, 4

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, *

żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, *

po wszystkie dni mego życia.

 

 

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze,

Komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie, † spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Jeżeli będziemy słuchać Boga i wypełniać wskazania Ewangelii, będziemy rzeczywiście Jego własnością wśród wszystkich narodów. Chrystus wysyła nas dzisiaj jak swoich apostołów, byśmy swym życiem budowali organizm Kościoła. Nasze posłannictwo ma przynieść ludziom błogosławieństwo Boga i umacniać ich w drodze do odnowienia wszystkiego i zbawienia całej ludzkości.

        

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.