Liturgia Mszy św. na 24 czerwca 2018 r.

WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

         26/664                   -                24 czerwca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

24 czerwca 2018 r. B.

 

Niedziela

 

NARODZENIE

 

ŚW. JANA CHRZCICIELA

 

Niedziela XII tygodnia okresu zwykłego

 

kolor szat liturgicznych: biały

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

J 1, 6-7; Łk 1, 17

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, * Jan mu było na imię. * Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości * i przygotować Panu lud doskonały.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Bóg powołuje ludzi i w dziwny sposób prowadzi ich swymi drogami. To powołanie Boże w szczególny sposób okazało się w życiu i narodzeniu Jana Chrzciciela, które dzisiaj uroczyście obchodzimy. I my jesteśmy wezwani, by być świadkami Chrystusa i przygotować dla Niego drogę do ludzkich serc. Sławiąc Boga za cud Jego miłości względem Jana Chrzciciela, dziękujmy Mu, że i nas wybrał, byśmy się stali uczestnikami zbawienia i świadkami Jego Syna.

Przepraszajmy Boga za brak jednoznacznego świadectwa w naszym życiu.  

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

 

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, † udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym * i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Słowo Boże przypomni nam zasadniczą prawdę, że cała historia narodu wybranego zdąża i uzyskuje swój sens w Jezusie Chrystusie. Szczytem przygotowań narodu do przyjęcia Jezusa jest działalność Jana Chrzciciela. W jego postaci dopełnia się zadanie proroków i przybiera najwyższą swoją postać.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

         Iz 49, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: «Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię».

Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą».

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

I rzekł mi: «To zbyt mało, iż jesteś Mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15

(R.: por. 14a)

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

1       Przenikasz i znasz mnie, Panie, *

2       Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.

        Z daleka spostrzegasz moje myśli, †

3       przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *

        i znasz moje wszystkie drogi.

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

        

13     Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *

        i utkałeś mnie w łonie mej matki.

14     Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, *

        godne podziwu są Twoje dzieła.

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

        

        I duszę moją znasz do głębi. *

15     Nie tajna Ci moja istota,

        kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *

        utkany we wnętrzu ziemi.

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

        

Dz 13, 22-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

«Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.

A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Łk 1, 76

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

 

Narodzenie się Jana

        

Łk 1, 57-66. 80

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».

Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

         W liturgii Kościoła spośród świętych narodziny wspomina się w przypadku Jana Chrzciciela. Oczywiście poza osobą Maryi, Matki Jezusa. Można wnioskować, że osoba Jana Chrzciciela jest wyjątkowa i godna szczególnego zauważenia. Więc przyjrzyjmy się Janowi Chrzcicielowi.

Jego poczęcie nastąpiło, po ludzku rzecz biorąc, w okolicznościach niemożliwych. Małżonkowie Elżbieta i Zachariasz byli w podeszłym wieku. Jednak to na nich miała wypełnić się przepowiednia Archanioła Gabriela nawiedzającego ich dom. Towarzyszyło temu powątpiewanie Zachariasza (dlatego stracił mowę do narodzin syna) i zakłopotanie Elżbiety (do piątego miesiąca ukrywała stan błogosławiony). Po narodzinach syna – wbrew przyjętemu zwyczajowi nadawania imienia przodka – nadano mu imię Jan.

Gdy Jan dorósł, udał się na pustynię, by przygotować się do najważniejszej misji swego życia. Otóż był ostatnim prorokiem Starego Testamentu i miał przygotować naród wybrany na przyjście Mesjasza. Czynił to, nawołując do nawrócenia, przemiany serca. Zewnętrznym znakiem takiej postawy miał być chrzest przyjęty w Jordanie.

Pośród słuchaczy Jana był także Jezus. Kiedy tylko zbliżył się do Jana, ten wskazał na Niego, mówiąc, że jest „Bożym Barankiem”, Mesjaszem oczekiwanym przez tysiąclecia.

O wyjątkowości Jana Chrzciciela mówi także jego zatroskanie o świętość i nierozerwalność małżeństwa. Herod (przedstawiciel władzy rzymskiej) wziął za żonę Herodiadę, żonę swego brata. Jan wypominał to, za co został uwięziony. Sam Herod czuł lęk przed Janem, ale Herodiada byłaby ucieszona jego śmiercią. Okazja nadarzyła się w czasie przyjęcia imieninowego Heroda. Jan Chrzciciel został ścięty. Poniósł śmierć męczeńską w obronie świętości i nierozerwalności małżeństwa.

Osoba św. Jana Chrzciciela jest pięknym wzorem do naśladowania dla nas, uczniów Jezusa w XXI w.

W dzisiejszym świecie brakuje miejsca dla Boga. Współczesnego człowieka pociąga dzisiaj bardziej pęd za władzą, chęć szybkiego dorobienia się. W tym wszystkim nie ma jakichkolwiek zasad, reguł moralnych.

W takiej rzeczywistości współczesny chrześcijanin, podobnie jak Jan Chrzciciel dwa tysiące lat temu, winien przypominać wartości godne człowieka ochrzczonego, wartości, którymi należy się kierować. Winien być tym „głosem wołającym na pustyni”. Chodzi o te wielkie dzieło, które w Kościele nazywamy ewangelizacją, nową ewangelizacją, czyli pokazywać Jezusa i do Niego prowadzić.

Również dzisiaj Jan stanowi wzór obrońcy świętości i nierozerwalności małżeństwa. Jesteśmy świadkami rozpadu wielu małżeństw, „tworzenia” małżeństwa bez obecności Boga i Jego błogosławieństwa, wolnych związków. Rozgrywają się ludzkie dramaty, wielu przegrywa swoje szczęście.

Naszym zadaniem jest wspieranie takich ludzi, ukazywanie im właściwej postawy, rozumienia małżeństwa, rodziny. Dokonywać to można dobrym słowem, modlitwą, upomnieniem, prośbą o opamiętanie. To jest postawa współczesnego Jana Chrzciciela. A wartości i piękna małżeństwa bronić trzeba nam nieustannie.

Na ołtarz zstąpi Jezus. Ukazujmy Go jak Jan Chrzciciel. To jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Umacniajmy Nim samym nasze serca do odważnego prowadzenia ewangelizacji i owocnej troski o małżeństwa. Pokazujmy Go jako Źródło pokoju i szczęścia.

 

Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – Lublin

o. Tomasz Mular CSsR

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

Do Boga, który powołał świętego Jana Chrzciciela od łona matki do misji prorockiej poprzednika swego Syna, zanieśmy nasze prośby i módlmy się, by ludzie obdarzeni Bożymi darami wypełnili swe powołanie.

1.      Dla Kościoła prośmy o jedność i miłość, by swym głosem mógł skutecznie wzywać ludzi do nawrócenia przez przyjęcia Syna Bożego.

R. Przyjdź nam z pomocą, Boże — Zbawicielu!

2.      Dla głoszących słowo Boże prośmy, aby swym nauczaniem przygotowali dla Chrystusa drogę do ludzkich serc.

3.      Dla dzieci, które przychodzą na świat prośmy, aby mogły usłyszeć słowa zbawienia i przyjęły je przez wiarę.

4.      Dla wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny prośmy, aby jak święty Jan Chrzciciel byli świadkami mocy Boga i służyli Jego prawdzie.

5.      Dla nas samych prośmy, abyśmy pokornie umieli umniejszać się przed braćmi, aby wzrastał w nas Chrystus.

Boże, Ty jesteś tym, który powołuje ludzi, i okazujesz im swoje miłosierdzie; wysłuchaj modlitwy i spraw, aby wszyscy dzięki Twojej pomocy mogli narodzić się - dla Ciebie i jak święty Jan Chrzciciel umniejszali się, aby wzrastał w nich Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.        

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu obchodząc z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, † który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata * i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za powołanie Jana Chrzciciela, który przygotował dla Chrystusa drogę do ludzkich serc.

 

 

PREFACJA

 

64. Posłannictwo Poprzednika Chrystusa

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, * największego między narodzonymi z niewiasty. * Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi, * On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, * a jego narodzenie wielu napełniło radością. * Jako jedyny z proroków, wskazał Baranka, * który gładzi grzechy świata. * Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, * który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. * Aż do końca Jan świadczył o światłości, * a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo.

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Łk 1, 78

Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni na Uczcie niebieskiego Baranka, prosimy Cię, Boże, † aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, * którego przyjście Jan zapowiadał. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Najdłuższy dzień roku i pełnia lata niech skierują naszą myśl i wdzięczność do Boga. Idziemy pełni ufności, że w ręku Boga są nasze losy i On błogosławi, prowadzi i ochrania, byśmy mogli zrealizować swe powołanie jako ludzie i jako chrześcijanie.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.