Liturgia Mszy św. na 3 czerwca 2018 r.

WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         23/661                   -                3 czerwca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Niedziela, 3 czerwca 2018 r.

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

kolor szat liturgicznych: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 25, 16. 18

Wejrzyj na mnie, Panie, i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny i nieszczęśliwy. * Boże mój, spojrzyj na moją nędzę i utrapienie, * i przebacz mi wszystkie grzechy.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Jak Chrystus jest człowiekiem z Abrahama, tak jest także w ten sam sposób Bogiem przed owym Abrahamem. I w jaki sposób jako człowiek jest Synem Dawida, w ten sam sposób został ogłoszony jako Bóg Panem Dawida. W jaki sposób jako człowiek został poddany Prawu, tak też jako Bóg został ogłoszony Panem szabatu.      

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, † pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, * i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Szabat i jego świętowanie to zasadniczy temat dzisiejszej liturgii słowa. Znaczenie tego święta dla Żydów ukazuje starotestamentowe czytanie: szabat jest przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu. W swojej trosce o zachowanie szabatu Żydzi całkiem zapomnieli, że ten dzień miał służyć ludzkiemu dobru. Chrystus w Ewangelii ukazuje prawdziwy sens szabatu, stając w obronie potrzebujących i pokrzywdzonych. Święty Paweł w drugim czytaniu wskazuje na życie chrześcijańskie znaczone krzyżem i cierpieniem, wiodącym do zmartwychwstania. Otwórzmy nasze serca na słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE

Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu

        

Pwt 5, 12-15

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Tak mówi Pan:

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego.

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 81 (80), 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b

(R.: por. 2a)

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.

3       Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *

        w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.

4       Zadmijcie w róg w czas nowiu, *

        w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.

        

5       Bo tak ustanowiono w Izraelu *

        przykazania Boga Jakuba.

6       Ustanowił to prawo dla Józefa, *

        gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.

        

        Słyszę słowa nieznane: *

7       «Uwolniłem od brzemienia jego barki,

        jego ręce porzuciły kosze. *

8       Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.

        

10     Nie będziesz miał obcego boga, *

        cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.

11     Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *

        który cię wywiódł z ziemi egipskiej».

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu Obrońcy.

        

DRUGIE CZYTANIE

Życie Jezusa staje się widoczne

w naszym ciele

        

2 Kor 4, 6-11

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.

Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 17, 17ba

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,

uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Jezus jest Panem szabatu

        

Mk 2, 23 – 3, 6

Mk 2, 23-28

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

ks. Tomasz Horak

ONI TU NIE MAJĄ NIEDZIELI?

Pojechałem kiedyś w niedzielę z dziećmi w czeskie góry; mamy blisko. Malownicza wioska. Tu tną drewno. Tam ktoś konserwuje samochód. Ówdzie jakaś niewiasta wiesza pranie. „Proszę księdza, oni tu nie mają niedzieli?”. Wygląda na to, że nie mają...

Miałem w parafii więźniarkę Oświęcimia. Niezwykła była jej opowieść o ucieczce z obozu. Ale równie przejmująca była opowieść o pracy w kombinacie chemicznym. „Wie ksiądz, nie wiedziałyśmy, jaki jest dzień tygodnia. Wszystkie dni były jednakowe. Krzyk, głód, ciężka praca... Postanowiłam sobie, że jeśli uda mi się przeżyć, niedziela zawsze będzie dla mnie święta”.

Jezus mówi o sobie: Syn Człowieczy jest panem szabatu. Co to znaczy? Otóż to, że nie formalizm przepisów i zwyczajów, ale Dobro nadaje znaczenie świętowaniu. Jezus, Bóg--człowiek, ogniskuje to znaczenie wokół spraw ludzkich i Boskich równocześnie. Najpierw ludzkich. Dlatego powiada: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Bo możliwość świętowania jest jednym z elementów wolności: Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. Tylko wolny człowiek może świętować. I tylko świętujący człowiek potrafi być wolnym. Szabat, czyli co siódmy dzień wolny od pracy, jest znakiem wolności. Więcej niż znakiem — ten dzień wolność współtworzy. Wolność człowieka, której obszar człowiek musi umieć wypełnić. Bo wolność, także wolność dnia świątecznego, nie może być pustą przestrzenią. Pustka zawsze obraca się przeciw człowiekowi.

A jeśli kto pyta, dlaczego przesunęliśmy ów dzień z soboty na niedzielę, odpowiadamy: Syn Człowieczy jest panem szabatu. Przeto Jezus, wybierając na dzień swego zmartwychwstania nie szabat, a dzień następny — ten, który zwiemy niedzielą — nie zostawił nam żadnych wątpliwości, kiedy mamy świętować.

Odwieczny obyczaj, nie tylko chrześcijański, każe część świątecznego dnia poświęcić samemu Bogu. Prawo kościelne precyzuje to i określa następująco: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej”. Niejeden zapyta: jak to, wolność, a tu nakaz? Ograniczenie wolności? Nie, to nie tak. Nakaz ten, podobnie jak inne przykazania Dekalogu, jest pomocą w zagospodarowaniu wolności.

A zatem — niedziela i święta to najpierw Msza św. Tak, najpierw. Wszelako to „najpierw” musi być wsparte na odpoczynku. Bez tego nie sposób mówić o czasie dla Boga, dla swej duszy, swego serca, umysłu. I swoich bliskich. Bo niedzielny i świąteczny odpoczynek to nie tylko fizyczne wytchnienie od wysiłku. To zanurzenie się w środowisku, bez którego nie sposób żyć i być człowiekiem — w rodzinie. Z rodziną — w Bogu.

A co myśleć o niedzielnych zakupach w supermarkecie? Przecież na Mszę można pójść przedtem, a przy okazji jest się i z żoną, i z dziećmi... Można, to prawda. Ale czy warto zamieniać świątynie? Bo supermarket dla wielu już stał się świątynią. Czy warto?... Jeszcze dzieckiem będąc, nauczyłem się stawiać to pytanie. Kiedyś, w czasie harcerskiego obozu gotowaliśmy obiad i potrzebny był chrust do ogniska. Na rąbaniu drzewa przydybał mnie góral: „To nie masz kiedy rąbać tego drzewa, tylko w niedzielę? I to harcerz?”. Zacząłem mu tłumaczyć, że przyszliśmy wieczorem, rano byliśmy na Mszy... Pokiwał głową, przemówił: „Siekierki to ty trzymać nie umiesz. Narąbałbym ci, alem jeszcze w życiu siekiery w niedzielę w garści nie miał. Uważaj, żebyś sobie przy niedzieli tym żelastwem krzywdy nie zrobił”. Poszedł...

Niedziela jest czymś tak wielkim, że warto pomyśleć, czy warto...

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Zgromadzeni w dniu, w którym Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego, skierujmy do Boga Ojca nasze słowa i serca.

1.      Ojcze, Ty pragniesz zbawienia wszystkich ludzi: daj Kościołowi moc, aby nie ustał w wypełnianiu swej misji.

2.      Ojcze, Ty ustanowiłeś biskupów następcami apostołów: wlej w ich serca ducha pokory, mądrości i miłości.

3.      Ojcze, Ty ustanowiłeś dzień odpoczynku od pracy: spraw, aby radio i telewizja dostarczyły ludziom godziwej rozrywki.

4.      Ojcze, Ty w swoim Synu objawiłeś światu miłość: wspomagaj instytucje charytatywne i organizacje międzynarodowe, by służyły dobru człowieka.

5.      Ojcze, Ty nam dałeś dzień dzisiejszy: spraw, by nasze myśli, słowa i uczynki kierowały się zawsze ku temu, co słuszne jest w Twoich oczach.

Przyjmij nasze prośby, Panie, i pomóż nam doświadczyć Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci przychodzimy z darami do świętych ołtarzy; * niech Ofiara eucharystyczna, którą składamy, oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wysławiajmy Boga za święty dzień, który nam daje, za jego ciągłą obecność, zwłaszcza w sakramentalnych znakach i w drugim człowieku.

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, * że przez wielkanocne misterium * zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci * i wezwani do chwały. * Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, * królewskim kapłaństwem, * narodem świętym, ludem odkupionym * i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, * który nas wezwałeś z ciemności * do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

Ps 17, 6

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, Ty nas posilasz Ciałem i Krwią Twojego Syna, † kieruj nami przez Twojego Ducha, * abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami, i zasłużyli na wejście do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

        

Jezus jest Panem każdego dnia i w każdym dniu pragnie nam błogosławić. Przyjmijmy Jego dary.

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.