Liturgia Mszy św. na 18 marca 2018 r.

WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         11/650                   -                18 marca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

18 marca 2018 r.

V Niedziela

Wielkiego Postu

        

Kolor szat: fioletowy

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 43, 1-2

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie *

i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *

wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, *

Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Człowiek wiele razy w życiu mówi do Boga: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Wiele razy, kiedy przychodzi smutek, ból, rozczarowanie, samotność - wydaje nam się, że Jezus ginie nam z przed oczu, że jest daleko od nas…

A On jest wciąż przy nas, przebacza, z brudu oczyszcza, dobrocią swą rany leczy i miłością swą je zabliźnia. Święty Jan od Krzyża napisał w swym dziele, że „tyle otrzymamy, ile się spodziewamy”. A ty ile spodziewasz się od Jezusa? Wierzysz, że Jezus dał tobie więcej niż się spodziewałeś, oddając własne życie za zbawienie całego świata?

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, który będzie dla nas głównym tematem dwóch ostatnich tygodni. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska, bądźmy razem z Chrystusem wtedy kiedy będzie zbawiał, podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się także podczas tej Eucharystii.

Za to, że nie zawsze zauważamy Jezusa w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz abyśmy z czystym sercem mogli Go ujrzeć podczas tej Eucharystii.

 

 

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

         Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, †

udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, *

który oddał własne życie za zbawienie świata.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Ofiara Syna Człowieczego jest podstawą dzisiejszej Liturgii słowa. Prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu ukaże nam przymierze, jakie Bóg zawrze z ludźmi. Przymierze Boga z ludźmi ma zakorzenienie swoje w Jezusowym przymierzu zawartym w Jego ciele i krwi.

W drugim czytaniu będziemy świadkami, że ofiara Chrystusa została przyjęta i odwróciła bieg historii. Dokonało się to wszystko dzięki wypełnieniu przez Syna woli Ojca. Wola Jezusa Ojcu niebieskiemu wyjednuje zbawienie wieczne wszystkim tym, którzy pozwolą Mu się prowadzić.

Wsłuchujmy się w słowa samego Boga, abyśmy w naszym życiu mogli spotkać Jezusa.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Nowe przymierze

         Jr 31, 31-34

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a)

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

3       Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

        w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

4       Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

        i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

        

12     Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

        i odnów we mnie moc ducha.

13     Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

        i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

        

14     Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

        i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

15     Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

        i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Hbr 5, 7-9

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 12, 26a

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

 

 

EWANGELIA

 

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,

przynosi plon obfity

        

J 12, 20-33

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Wejść w godzinę Syna Człowieczego

ks. Leszek Smoliński

Jezus mówił przed swoją męką: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy... Przyszedłem na tę godzinę”. Jezus używa słowa „godzina” określając nim ustalony przez Ojca moment dokonania dzieła zbawienia. Nadejście tej „godziny” oznacza rozpoczęcie Paschy – przejścia Jezusa z ziemi do Ojca w Niebie. „Godzina” Jezusa wskazuje na Jego uwielbienie i wywyższenie przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. To wywyższenie Jezusa rozpoczyna się z chwilą wejścia w uniżenie „do końca” – aż do śmierci krzyżowej.

Jezus jest w pełni świadomy swojej godziny oraz drogi i celu, do którego zmierza. Przeżywa tę „godzinę” w głębokiej łączności z Ojcem i w posłuszeństwie Jego woli. Dla Jezusa śmierć nie jest końcem, ale właśnie Paschą czyli „przejściem” do Ojca. „Godzina” Jezusa to najwyższy akt Jego miłości. Samo pojęcie „miłości” zyskuje tu nową, niespotykaną głębię. Syn Boży pokazuje, że miłość to całkowity, świadomy i dobrowolny dar z siebie. Jego męka, wszystko co przeżywa, jest wyrazem takiej bezgranicznej miłości. Całe życie i posłannictwo Jezusa znajdują w tej „godzinie” swoje wypełnienie. Wszystko, co Jezus mówi i czyni, dokonuje się tu w kontekście żydowskiego świętowanie Paschy, która jest uroczystą celebracja wyzwolenia z niewoli. Można więc stwierdzić, że całe Jego życie jest skierowane ku tej „godzinie”, w której Jego miłość do Ojca i do ludzi osiąga punkt kulminacyjny.

„Godzina” Jezusa jest pełna dramaturgii: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz odrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. Następuje w niej wydanie Syna przez Ojca dla zbawienia i równocześnie wydanie się Syna, biorącego na siebie grzech świata, a więc także nieprawości każdego z ludzi. Skutkiem jest wyzwolenie i wykupienie człowieka z niewoli grzechu, szatana, zła i otwarcie na pełnię komunii z Bogiem.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam dzisiaj: „A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”. Wpatrujmy się zatem w Jezusa, jak zachęcał nas do tego św. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Novo millennio ineunte”: „Kontemplacja oblicza Jezusa pozwala nam zatem zbliżyć się do najbardziej paradoksalnego aspektu Jego tajemnicy, który ujawnia się w ostatniej godzinie, w godzinie Krzyża. Jest to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach” (n.25). Wejście w „godzinę” Syna Człowieczego, wpatrywanie się w Jego cierpiące Oblicze, to dotknięcie tajemnicy, która kieruje nas ku wiecznemu kresowi. Jak zauważa abp Rino Fisichella, „jeśli w obliczu Ukrzyżowanego możemy rozpoznać nasz własny ból, to w blasku chwały Zmartwychwstałego widzimy wyjście poza wszelkie granice, ze śmiercią włącznie, a wszystko to w perspektywie życia, które nigdy się nie skończy”.

Jezu – Nauczycielu Miłości, pozwól mi towarzyszyć Ci w Twojej godzinie. Pomóż, bym każdą chwilę mojego wędrowania z Tobą ku wieczności wypełniał miłością modlitwy, słów i konkretnych czynów.

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Módlmy się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jest jedynym naszym Wspomożycielem u Ojca:

1.      Za kaznodziejów, którzy starają się, aby wyłożyć słowo Boże językiem naszych czasów.

Ciebie prosimy…

2.      Za ochrzczonych, którzy odstąpili od swojego przymierza z Bogiem.

Ciebie prosimy…

3.      Za te dzieci, które muszą umierać zanim ujrzą światło świata.

Ciebie prosimy…

4.      Za naszych bliskich i przyjaciół, których przytłacza krzyż codzienności.

Ciebie prosimy…

5.      Za wszystkich więźniów, prosząc o ich powrót do społeczeństwa.

Ciebie prosimy…

6.      Za tych, którzy są pogardzani i odrzucani.

Ciebie prosimy…

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawicielem. Tobie cześć i chwała teraz i w wieczności. Amen.    

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

         Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, †

i przez tę Ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, *

którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Uwielbiajmy Trójjedynego Boga za Krzyż, który przynosi nam zbawienie.

 

 

 

PREFACJA

 

8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Albowiem pozwalasz Twoim wiernym *

co roku z oczyszczoną duszą *

radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, *

aby gorliwie oddając się modlitwie *

i dziełom miłosierdzia, *

przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia *

osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

J 12, 24-25

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, *

zostanie tylko samo, *

ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Wszechmogący Boże, prosimy Cię,

abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, *

którego Ciało i Krew przyjmujemy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

W życiu, „każda chwila ważna jest, każda chwila dobra jest” na odbudowaniu przymierza z Bogiem. Bóg pragnie naszego nawrócenia, a nie potępienia. Na ciągłe powstawanie i budowanie od nowa przymierza Bożej Miłości w naszym życiu przyjmijmy błogosławieństwo.     

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki: wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.