Liturgia Mszy św. na 4 marca 2018 r.

Wzgórza w blasku miłosierdzia.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         9/648                   -                4 marca 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

4 marca 2018 r.

 

III Niedziela

 

Wielkiego Postu

        

Kolor szat: fioletowy

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 25, 15-16

Oczy moje są zwrócone ku Panu, *

bo On uwalnia moje nogi z sidła. *

na mnie i zmiłuj się nade mną, *

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

         Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków.

Jeśli świętość przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie człowiek zagubi poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci swoją godność.

Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca; potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą.

 

OPUSZCZA SIĘ HYMN Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci,

Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, †

przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień,

które obciążają nasze sumienia, *

i podźwignij nas w swoim miłosierdziu.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Boga, który nieustannie troszczy się o człowieka. Człowiek nigdy nie był i nie jest obojętny Stwórcy. Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu nieustannie znajduje miejsce dla człowieka. Nie pozostawia nas samych sobie.

Stary Testament ukazuje nam obraz Boga pełnego mądrości. Przykładem tej Bożej mądrości są przykazania, które przekaże nam Księga Wyjścia. Przykazania Boże, które dzisiaj usłyszymy są wciąż aktualne i oryginalne, one nie zniewalają nas , ale są „słowami Bożymi, które dają życie wieczne”. T

ylko wtedy, kiedy będziemy na serio przyjmowali Bożą naukę i wypełniali Jego przykazania, będziemy głosili całemu światu „Chrystusa ukrzyżowanego”, który nie jest zgorszeniem i głupstwem dla innych, ale tym, który jest „mocą i mądrością Bożą”.

Otwórzmy nasze serca i umysły na słowa, które kieruje do nas dzisiaj Bóg.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Ogłoszenie przykazań Bożych

        

Wj 20, 1-17

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

8       Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *

        świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.

9       Jego słuszne nakazy radują serce, *

        jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

        

10     Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *

        sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

11     Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *

        słodsze od miodu płynącego z plastra.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

        

1 Kor 1, 22-25

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. J 3, 16

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Tak Bóg umiłował świat,

         że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

 

 

EWANGELIA

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

        

J 2, 13-25

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Porządek musi być!

ks. Leszek Smoliński

Fatalnie się stało w świątyni jerozolimskiej. Sprzedający zapomnieli się, gdzie są. Zapewne przekrzykiwali się wzajemnie, obniżali lub podnosili cenę, liczyli pieniądze. Jednym słowem: był tam gwar, hałas i nieporządek. „Sprzedający w przedsionkach świątyń”, według św. Augustyna, komentującego tę scenę, to ci, „którzy swego szukają w kościele, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Za towar przeznaczony do sprzedaży uważają wszystko ci, co nie chcą być odkupieni: nie chcą być nabyci, a tylko sprzedawać”.

Nie ma się co dziwić Jezusowi, który poczuł się w takiej sytuacji odpowiedzialny za dom swego Ojca. Aż trudno sobie wyobrazić Jezusa, który biczem ze sznurków wypędza przekupniów z domu Bożego. Chrystus przypomina również nam swoją postawą, czym ma być świątynia: domem Bożym, miejscem, gdzie przebywa Jezus w Sakramencie Eucharystii. Tu przychodzimy, by wielbić Boga, dziękować Mu za otrzymane dobrodziejstwa, prosić o nowe łaski i przepraszać Go za popełnione uchybienia.

Już od samego wejścia do kościoła mamy oddawać cześć Bogu. Ale są też ludzie, na szczęście nie ma ich dużo, którzy nie wiedzą, jak się zachować w kościele. Dziwne, że wiedzą, jak należy się zachować w kinie, w teatrze, w filharmonii, w sklepie, w barze, w szkole, na uczelni, w sali wykładowej, na boisku, na ulicy, w parku, w hotelu czy w domu. Co trzeba wobec tego uczynić, aby ci ludzie wiedzieli, jak należy się zachować w kościele? Na pewno potrzeba nieustannie przypominać sobie, że świątynia jest miejscem świętym, bo w niej mieszka święty Bóg. W wielu zakrystiach znajdujemy słowa: CISZA. BÓG JEST BLISKO. Są też inne słowa na różnego rodzaju plakatach czy afiszach, które jasno mówią: wyłącz telefon komórkowy, nie żuj gumy, załóż strój odpowiedni do miejsca. Można by pewnie dodać jeszcze: nie zostawiaj śmieci, nie niszcz wnętrza, czy wreszcie nie przychodź do świątyni w stanie nietrzeźwym.

Co mogłoby zdenerwować Jezusa dzisiaj, gdyby przyszedł do świątyni? Odwołajmy się do rozmowy pewnego ojca, który zaproponował swojemu synowi, aby w niedzielę pojechali kopać grządki na działce.

– Ale dzisiaj jest niedziela! – zaprotestował syn.

– Co chcesz przez to powiedzieć?

– To, że Boże przykazanie zabrania wykonywać w niedzielę takich prac, które nie są konieczne.

– Co za gadanie! To przykazanie jest dla bab i dla dzieci, a ty jesteś przecież prawie dorosłym mężczyzną! Chyba nie będziesz słuchał ciągle tego, co ci babcia opowiada?

– Rzeczywiście – odparł syn. – Można by z tym skończyć. Ale pamiętaj ojcze, jeśli kończymy, to ze wszystkimi przykazaniami. Nie będę też przestrzegał czwartego przykazania; „czcij ojca swego”. Żebyś później nie miał pretensji. Ósmego – o mówieniu prawdy – też nie musimy przestrzegać. Czy zgadzasz się? Ojciec nic nie odpowiedział.

Wciąż musimy sobie przypominać o kulturze, o zachowaniu w takich miejscach, jak kościół. I wzajemnie wychowywać się do godnego przeżywania niedzielnej liturgii, do uczestniczenia w niej przez odpowiedzi, śpiew, słuchanie słowa i wprowadzanie go w życie, a nie tylko bycia biernym obserwatorem czy gapiem. Przecież w kościele też musi być porządek.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez Jezusa Chrystusa, który podjął mękę i śmierć, aby zwyciężyć zło i obdarzyć wszystkich nowym życiem, zanośmy do Boga ufne błagania.

1.      Za papieża Franciszka, aby przez jego apostolską służbę świat poznał, jak bogaty w miłosierdzie jest Pan Bóg. Ciebie prosimy…

2.      Za chrześcijan, aby życiem swoim pokazywali, że wierzą w Boga, który jest miłością przebaczającą. Ciebie prosimy…

3.      Za chorych, aby w cierpieniach doznali miłosierdzia od Chrystusa i od ludzi. Ciebie prosimy…

4.      Za więźniów i niewinnie osądzonych, aby odzyskali wolność i mogli wrócić do społeczeństwa. Ciebie prosimy…

5.      Za zmarłych, aby w Bogu posiedli życie, które trwa bez końca. Ciebie prosimy…

6.      Za nas samych, abyśmy zawsze i wszędzie kierowali się przykazaniami Bożymi w naszym życiu. Ciebie prosimy…

Boże, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i całą ludzkość obdarz wiarą w Twe obietnice, i nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

        

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Miłosierny Boże, przez tę Ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy, †

i udziel nam łaski, *

abyśmy umieli przebaczać naszym braciom.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PREFACJA

 

8. Duchowe znaczenie Wielkiego Postu

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Albowiem pozwalasz Twoim wiernym *

co roku z oczyszczoną duszą *

radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, *

aby gorliwie oddając się modlitwie *

i dziełom miłosierdzia, *

przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia *

osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Ps 84, 4-5

Wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, *

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, *

Królu mój i Boże. *

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

nieustannie wielbiąc Ciebie.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem eucharystycznym,

który jest zadatkiem niebieskiej chwały, †

pokornie Cię prosimy, *

spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Przyjmijmy Błogosławieństwo Boga, które niech będzie dla nas pomocą w wiernym wypełnianiu przykazań, które nas nie zniewalają, ale dają nam wolność, miłość i Chrystusowy pokój.

        

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.