WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

21/924   -   28 maja 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 28 maja 2023 r.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (rok A)

Uroczystość

Kolor szat liturgicznych: czerwony

Teksty liturgiczne

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Mdr 1, 7

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

por. Rz 5, 5; 8, 11

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego — święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości i prawdy.

Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczynił nas swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

            Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Duch Święty zstąpił na apostołów, a oni napełnieni Jego mocą zaczęli mówić językami zrozumiałymi dla wszystkich. Jest to znak publicznego okazania się Kościoła, który został posłany do wszystkich narodów i mówi zrozumiałym językiem miłości, gromadząc rozproszone narody na powrót w jedną rodzinę. Duch Święty nadal jest obecny w Kościele i ubogaca go różnymi darami, podtrzymując w jedności.

Chrystus przez Ducha Świętego i dzisiaj daje Kościołowi prawdziwy pokój i przebaczenie, jak niegdyś zgromadzonym w Wieczerniku apostołom.

PIERWSZE CZYTANIE

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34

(R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

1          Błogosław, duszo moja, Pana, *

           Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

24       Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *

           ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

           

29       Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

           i w proch się obracają.

30       Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

           i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

           

31       Niech chwała Pana trwa na wieki, *

           niech Pan się raduje z dzieł swoich.

34       Niech miła Mu będzie pieśń moja, *

           będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Albo: Alleluja.

           

DRUGIE CZYTANIE

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

           

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

           

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

  

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

           

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,

         napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

EWANGELIA

Weźmijcie Ducha Świętego

           

J 20, 19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście!

ks. Leszek Smoliński

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego powróćmy myślą do 7 czerwca 1991 roku. Na zakończenie Eucharystii, sprawowanej w Płocku, św. Jan Paweł II powiedział wówczas do zgromadzonych:

„Drodzy bracia i siostry, do wszystkich mówię słowa Apostoła: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor 12, 6). Niech każdy odnajdzie się w tych słowach, niech każdy strzeże swojego daru, swojego charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego działa też dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. „Bogu dziękujcie (...). Ducha nie gaście!”

Papież wezwał w ten sposób swoich rodaków do wdzięczności Bogu oraz otwarcia na Ducha Świętego. I pokazał, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy mocy z wysoka, aby blask zmartwychwstałego Pana mógł przedrzeć się przez ciemności naszej duszy.

Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie z Bogiem; drugie - to społeczeństwo ze swoimi wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. Otóż w naszych czasach to drugie źródło zanika, gdyż społeczeństwo zdaje się mieć coraz większą alergię na sprawy Boże. Wielu teologów wypowiada się wręcz, że żyjemy w czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują już nie wpływy kulturowe, lecz osobiste nawrócenie. Przypomina to czasy pierwszych chrześcijan. I tak jak wówczas niesprzyjający był dla nich układ społeczny i kulturowy, tak dzisiaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty. Jak obiecuje Pismo: „gdzie się rozprzestrzenił grzech, tam się szczególnie rozlała łaska”.

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że obdarzeni życiem nadprzyrodzonym będą nie ci, którzy żyją zgodnie z duchem czasów, ale ci, którzy żyją według Ducha: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju”.

Wiara, jak i życie ludzkie w ogóle, potrzebuje wspólnoty. Wspólnotą, którą kieruje w niewidzialny sposób Duch Święty, i którą obdarza On swoimi darami, jest Kościół. Jak głosi pierwszy wpis, którego dokonał pisarz Henryk Sienkiewicz w księdze pamiątkowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Kościół jest stróżem przeszłości piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

Chrześcijanin to człowiek, który żyje we wspólnocie Kościoła i pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Głos tego Nauczyciela dociera do niego z głębi sumienia i nauczania Kościoła. Pomaga też iść za wolą Bożą, gdy trzeba dokonać wyboru. Bóg „nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

W tym radosnym dniu Pięćdziesiątnicy skierujmy do Boga nasze prośby, aby Duch Święty napełniał okrąg ziemi, napełniał Kościół i napełniał wszystkie ludzkie serca swoją światłością, miłością, mądrością.

1.         Prosimy za Kościół, aby napełniony Duchem Świętym prowadził ludzi do pełni prawdy.

2.         Dla chrześcijan prośmy o Ducha Świętego, aby napełniał ich serca miłością i mądrością oraz prowadził ich do zjednoczenia w jednym Kościele.

3.         Dla ciężko pracujących prośmy, aby Duch Święty był ich spoczynkiem w utrudzeniu i ochłodą w skwarze i aby praca ludzka przyczyniała się do odnowienia ziemi.

4.         Dla ubogich, smutnych, chorych, więźniów prośmy o Ducha Rozdawcę darów i Pocieszyciela dającego nadzieję wyzwolenia i pociechę w płaczu.

5.         Dla grzeszników prośmy o Ducha oczyszczenia, aby obmył co brudne, zrosił co jest oschłe i leczył co zranione winą.

6.         Dla niewierzących i obojętnych prośmy o Ducha wiary, aby ogrzał co jest zimne, zgiął oporne i prostował co błędne.

7.         Dla zmarłych prośmy o Ducha, który daje zasługę, zbawienny koniec i wieczną radość.

8.         Dla nas prośmy o Ducha Dawcę siedmiu darów, abyśmy ufali Bogu, byli mocni w wierze, gorący w miłości i wytrwali w nadziei, która zawieść nie może.

Panie, który napełniasz serca wiernych światłem Twego Ducha, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby na całej ziemi zapłonął ogień Ducha Świętego i odnawiał oblicze świata oraz prowadził ludzkość do pełnej prawdy i zjednoczenia w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

__________________________________________________

Modlitwa powszechna z liturgii w Bazylice Świętego Piotra

Bracia i siostry, gdy świętowanie Wielkanocy osiągnęło punkt kulminacyjny, wzywajmy Boga Ojca o dar Ducha Świętego dla Kościoła i świata.

1. Módlmy się za święty Kościół Boży

(modlitwa w ciszy)

Udziel, Ojcze, Twojemu Kościołowi Ducha jedności i pokoju. W świecie zranionym rozdarciami, konfliktami i wojnami niech zajaśnieje jako sakrament świętości i komunii, dzięki któremu wszystkie narody przyjdą do twojego królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za Papieża, biskupów i wszystkich głoszących Ewangelię

(modlitwa w ciszy)

Wspieraj, Panie, w posłudze papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła. Niech łaska płynąca ze sprawowanych sakramentów rozpali w nich ogień Ducha, którego w cudowny sposób wylałeś na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za bierzmowanych.

(modlitwa w ciszy)

Wylej, wszechmogący Boże Twojego Ducha męstwa na przyjmujących sakrament bierzmowania. Niech coraz bardziej upodobnieni do Chrystusa, z radością przyjmą zobowiązanie służenia Mu w Jego Kościele, dając świadectwo ewangelii, zwłaszcza wśród ubogich i wykluczonych przez społeczeństwo. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za członków stowarzyszeń wiernych i ruchów kościelnych

(modlitwa w ciszy)

Rozpal, Stwórco, ogniem Ducha Świętego serca członków stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Niech te dary, które Duch Święty wzbudza dla dobra Kościoła i świata, przyniosą owoce. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich wierzących w Boga

(modlitwa w ciszy)

Oświeć, Panie, swoim Duchem serca tych, którzy nie wierzą w Ciebie. Niech dostrzegą w swojej historii znaki Twojej dobroci i, zachęceni naszym świadectwem, niech rozpoznają Ciebie jako jedynego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...

Ojcze, odnów w Twoim Kościele cud Pięćdziesiątnicy: niech rozproszone narody zgromadzą się, aby głosić światu Twoją miłość i świadczyć o niej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

MODLITWA NAD DARAMI

            Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego, który dopełnił dzieła zbawienia i zgromadził nas w jeden Kościół powszechny, byśmy na całej ziemi mogli składać tę jedną ofiarę i jednymi ustami wielbili Boga razem z całym stworzeniem.

  

PREFACJA

27. Zesłanie Ducha Świętego

dopełnieniem dzieła zbawienia

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, * zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, * których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, * jednocząc ich z Twoim Jednorodzonym Synem. * Duch Święty w początkach Kościoła * dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga * i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Dz 2, 4. 11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

            Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Dzisiejsze święto kończy okres wielkanocny. Chrystus przyrzekł nam stałą obecność Ducha Świętego, który w nas się modli, umacnia naszą miłość, prowadzi nas do prawdy. Niech więc w codziennym życiu umacnia nas Duch Święty, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią, aby wielkanocne dzieło Chrystusa i dar Ducha Świętego przyczyniały się do wzrostu Kościoła.     

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

            K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.

W. Amen.

K. Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.

W. Amen.

K. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.