WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

20/923   -  21 maja 2023 r. A.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 21 maja 2023 r.

 

UROCZYSTOŚĆ

 

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 

 

Kolor szat liturgicznych: BIAŁY

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Dz 1, 11

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z nami.

Przeprośmy za grzechy, by tutaj przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale nieba.

           

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

KOLEKTA

            Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. W Jego imię apostołowie głoszą wszystkim narodom zbawienie. Dzięki zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu dzieło Chrystusa trwa w Kościele, a On sam jest obecny w zwiastowanej na całym świecie Ewangelii.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Uniósł się w ich obecności w górę

           

Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

2          Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

           radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

3          bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

           jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

           

6          Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

           Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

7          Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

           śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

           

8          Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

           hymn zaśpiewajcie!

9          Bóg króluje nad narodami, *

           Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

           

   DRUGIE CZYTANIE

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

           

Ef 1, 17-23

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

           

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

         aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

EWANGELIA

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

           

Mt 28, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Zawsze będę z wami

Piotr Blachowski

Obietnica zawarta w podtytule może nam wydać się nierealna, bo jakże zrozumieć te słowa, skoro w naszym życiu niejednokrotnie doświadczamy odejść. Ileż razy spotykamy ludzi, którzy obiecują nam przyjaźń, czasami nawet miłość na wieki. I co? Najczęściej na obietnicach się kończy. Tymczasem ta konkretna obietnica powinna nam utkwić w głowie jako realna, rzeczywista, bo to, że wstąpił w Niebo, jest dla nas jej potwierdzeniem.

Nie pytajmy, czy, nie pytajmy, w jaki sposób, lecz zadajmy sobie pytanie, czy w to wierzymy, czy otworzyliśmy się na fakt stałej obecności. Bo właśnie to, że Chrystus wstąpił w Niebo, daje nam nadzieję, iż – jeśli uwierzymy – pozostanie z nami, będzie nam towarzyszył, będzie nami kierował i prowadził nas w taki sposób, byśmy ciągle z Nim pozostawali. My zaś mamy świadczyć o Jego obecności, o Jego życiu i Ofierze, która stała się dla nas początkiem nowego życia. Nie dociekajmy, jak się to spełni, lecz – wierząc – bądźmy Jego świadkami, gdyż On tego chce: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1,7-8)

Działania i zamiary Chrystusa doskonale tłumaczy nam w Liście do Efezjan święty Paweł, mówiąc, że to sam Bóg „wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła.” (Ef 1,20-22). Sam zaś Pan, Jezus Chrystus, poprzez ustanowienie Eucharystii pozostawił nam po sobie pamiątkę, którą każdorazowo przeżywamy podczas Mszy Świętej. Wniebowstąpienie zaś tylko uświadamiać nam powinno, że On, będąc Bogiem, pozostał z nami, codziennie się ofiarowuje za nas na krzyżu cierpienia, by przebłagać Boga Ojca za nasze winy i grzechy i prowadzić nas do Niego.

My, w ramach Kościoła Chrystusowego, otrzymaliśmy ostatnią naukę: co dalej robić, jak żyć i jak oczekiwać na ponowne przyjście, czyli Paruzję; «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28,18b-20). Skąd wiemy o ponownym przyjściu? Skąd mamy czerpać tę naukę i jak oczekiwać Tego, który tak nas ukochał? Powróćmy do lektury Dziejów Apostolskich, gdzie w ostatnim fragmencie dzisiejszego czytania znajdują się słowa, które nie są skierowane tylko do Apostołów obecnych przy Wniebowstąpieniu, ale również, a może przede wszystkim do nas: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». (Dz 1.10-11).

Jezu Chryste w Niebo Wstępujący, daj nam wiarę, wytrwałość i miłość, byśmy mogli innym głosić Twoje Słowa i przygotowywać się do Twego powtórnego przyjścia. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

MODLITWA POWSZECHNA

Chrystus wstąpił do nieba i jest naszym Pośrednikiem u Ojca, przez Niego kierujemy nasze modlitwy, nasze pragnienia, nasze zwykłe, ludzkie sprawy.

   Chrystus jest obecny w Kościele — prośmy, by ludzie z Kościoła czerpali życie i nadzieję na spotkanie z Jezusem w chwale.

   W imię Chrystusa jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów — prośmy, by ludzie słuchali Ewangelii, a ci, co ją głoszą, byli wiernymi świadkami Jezusa.

   Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa — prośmy, aby ludzie kierujący światem przyczyniali się do zrealizowania planu Bożego, a wszyscy w tym świecie mogli dostrzec niewidzialne nadprzyrodzone wartości.

   Chrystus zasiadł po prawicy Ojca — prośmy, by konający ufnie oczekiwali na wyzwolenie od cierpień i na uczestnictwo w zwycięstwie Chrystusa.

   Chrystus niewidzialnie towarzyszy ludziom w ich życiu i oczekiwaniu — prośmy o nowe kościoły w naszej ojczyźnie, by ludzie wznosząc materialne świątynie, kiedyś mogli oglądać Boga w świątyni nieba.

   Chrystus umarł, a żyje w niebie otoczony gronem zbawionych — prośmy, aby wszyscy nasi zmarli należeli do grona głoszących wieczną chwałę Boga.

   Jesteśmy w drodze do niebiańskiej ojczyzny — prośmy o wytrwanie w wierze, nadziei i miłości, byśmy doszli tam, gdzie oczekuje nas chwalebny Zwycięzca śmierci, piekła i grzechu.

Chryste, który jesteś w niebie, Panie, który jesteś naszym Pośrednikiem, wysłuchaj modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, byśmy doszli do Ciebie i razem z całym odnowionym stworzeniem uczestniczyli w Twoim zwycięstwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.      

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PRZED PREFACJĄ

Chociaż nie widzimy Boga, wierzymy. Dziękujemy więc za wiarę, która daje nam nowe oczy, dziękujemy za niebo — naszą ojczyznę, dziękujemy za wniebowstąpienie, które jest ukoronowaniem zwycięstwa zmartwychwstałego Pana.

  

PREFACJA

Do wyboru jedna z dwóch prefacji:

25. Chrystus uprzedził nas w chwale

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Albowiem Pan Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci, * wstąpił (dzisiaj) do nieba Król chwały, * którego podziwiają Aniołowie. * On jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, * Sędzią świata i Władcą stworzenia. * Wstępując do nieba nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, * lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, * aby umocnić naszą nadzieję, * że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

lub:

26. Chrystus daje nam udział w swoim bóstwie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On po swoim zmartchwywstaniu * jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, * aby dać nam udział w swoim bóstwie.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

           

Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PRZED ROZESŁANIEM

            Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus, nasza ojczyzna w niebie. Idźcie w życie i żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

            K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.

W. Amen.

K. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.

W. Amen.

K. Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.