WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

9/859                   -     20 lutego 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

VII Niedziela Zwykła

20 lutego 2022 r. C.

   

     

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony      

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 13, 6

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. *

Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, *

będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

            Chrystus przypomni nam dzisiaj, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości bliźniego. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filizoficzno-etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą przyszliśmy składać daje nam tę niepojętą dla świata moc: miłowania nieprzyjaciół.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

 

KOLEKTA

            Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograniczać się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będzie w stanie to uczynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która przychodzi do nas w Jego słowie.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Dawid oszczędza Saula

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif.

Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu; Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: «Dziś Bóg oddaje wroga twojego w twe ręce. Teraz pozwól, że przybiję go dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba». Dawid odparł Abiszajowi: «Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie poniósł kary?»

Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen.

Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość.

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu».

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1          Błogosław, duszo moja, Pana, *

           i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

2          Błogosław, duszo moja, Pana *

           i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3          On odpuszcza wszystkie twoje winy *

           i leczy wszystkie choroby.

4          On twoje życie ratuje od zguby, *

           obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8          Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

           nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

10       Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

           ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12       Jak odległy jest wschód od zachodu, *

           tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

13       Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

           tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

           

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus nowy Adam

1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.

Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.

A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,

         abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Łk 6, 27-38

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do nagrania tekstu Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Promocja na dzień sądu

Augustyn Pelanowski OSPPE

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że Bóg nas pokochał, gdyśmy byli jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. Bóg potrafi tak kochać wroga, aż ten stanie się przyjacielem! Jestem tego głęboko świadomy, że On mnie kochał jeszcze wtedy, gdy Go lekceważyłem, oskarżałem za swoje cierpienia, ignorowałem, a nawet nienawidziłem. Im bardziej Go raniłem, tym bardziej On leczył mnie swoim przebaczeniem. Przemógł mnie i zgodziłem się w końcu na to, by mnie mógł kochać i bym sam odważył się kochać. Wcale nie jest łatwo podjąć decyzję o tym, by od pewnego dnia zacząć kochać innych. Żeby nienawidzić, nie trzeba podejmować żadnych decyzji, wystarczy przestać myśleć. Bóg wybaczył mi tak wiele grzechów i to nawet te grzechy, za które nie miałem odwagi prosić o przebaczenie! Nie potrafiłem Go niczym zniechęcić do siebie. Byłem nawet zły na to, że On nie chciał być zły na mnie, ale i to nie pomogło!

Jaki więc mam być wobec innych? Jaki mam być wobec tych, którzy dla mnie są tacy, jakim ja byłem przez tyle lat dla Niego? Czynić dobro wobec tych, którzy są złośliwi, dobrze życzyć tym, którzy źle mi życzą, błagać za tych, którzy mnie przeklinają. Pogodzić się z tym, że ktoś będzie mnie oszukiwał, nie domagać się sprawiedliwości wobec tych, którzy będą niesprawiedliwi. Obserwując z takiej perspektywy przyszłość, doznaję utraty tchu, jakbym stał nad bezdenną przepaścią. Kiedy się już tam rzucę, nie będę mógł się cofnąć. Spadać ciągle w coraz głębszą miłość przebaczającą wydaje się zatratą siebie. Czy wyobrażasz sobie siebie samego nad taką krawędzią decyzji, by od tego dnia już tylko przebaczać? Skoro i tak świat jest pełen niesprawiedliwości, możesz uczynić z tego, co przeżywasz jako skrzywdzenie, najwspanialszą okazję, by stać się takim jak Bóg – miłosiernym! Dorastamy dzięki temu, co nas przerasta. Nie można być miłosiernym wobec tych, którzy cię kochają i szanują. To jest niemożliwe. Miłosierdzie jest miłością tam, gdzie powinna istnieć już tylko zemsta.

Czy Bóg zechciałby mnie lub ciebie ukarać za wszelką podłość, jakiej dopuściliśmy się w przeszłości, jeśli ja lub ty nie tylko nie będziemy domagać się ukarania tych, którzy wobec nas okażą się podli, ale nawet za nich będziemy prosili o zbawienie? Oto Wszechmogący daje nam wielką promocję, dzięki której nie będziemy obawiać się dnia sądu. Ta promocja to przebaczenie. Ale kiedy On przebacza, to tym samym mówi: PRZEBACZAJ TAK JAK JA! Przebaczaj w takim stylu jak Ja! Z takiej perspektywy można mówić Bogu: jak dobrze, że posłałeś na moją ścieżkę złych ludzi! Bóg obdarza nas największymi łaskami właśnie wtedy, gdy życie wydaje się najmniej łaskawe.        

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary, módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela.

  1. Módlmy się za Kościół, aby głosił przykazanie miłości i ukazywał przebaczającą miłość Boga. R. Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.
  2. Módlmy się za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, że Bóg przebacza.
  3. Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego.
  4. Módlmy się za skazanych i pozbawionych prawa, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie.
  5. Módlmy się za zmarłych (NN), aby znaleźli u Boga przebaczenie i z miłością zostali przyjęci do grona zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli kochać i przebaczać, tak jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszników.

Boże, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu miłość nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczyli naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobieństwo do Twego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Boże, nasz Ojcze, składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, † aby dary złożone ku Twojej chwale * przyczyniły się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za dar Jezusa Chrystusa, który uczy nas i daje nam przykład miłości nieprzyjaciół.

 

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. * Cieszyć się będę i radować Tobą, * zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

            Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, * którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Pamiętajmy w tym tygodniu o wołaniu Chrystusa: "miłujcie waszych nieprzyjaciół". Na trud chodzenia tą drogą błogosławi nas Bóg Wszechmogący.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.