WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

36/886   -  28 sierpnia 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 28 sierpnia 2022 r. C.

XXII niedziela zwykła C

Kolor szat liturgicznych: zielony

Teksty liturgiczne

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 86, 3. 5

Panie, zmiłuj się nade mną, *

bo nieustannie wołam do Ciebie. *

Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *

pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Święty Wincenty z Lerynu powiedział kiedyś: „ Nasi przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła pszenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast ziarna prawdy. Przeciwnie, jest rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się końcowi, abyśmy po wyrośnięciu ziarna nauki zebrali owoc dogmatu. A skoro z biegiem czasu pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnować z radością”.

Niech ta Eucharystia, w której uczestniczymy będzie dla każdego z nas źródłem przystani na drogach wiary. Abyśmy jak najwięcej mogli zaczerpnąć Bożych darów ze źródła Eucharystii, uznajmy teraz przed Panem naszą grzeszność.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

            Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, †

zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, *

umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Chrystus zaprasza nas teraz na ucztę słowa Bożego, każdy z nas przychodząc tutaj do świątyni zajął swoje miejsce, abym jak najlepiej spotkać się z Jezusem. W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o zajmowaniu miejsc. Jednak nie chodzi tutaj Jezusowi o miejsca w Kościele, ale raczej o lekcję pokory. Każdy z nas ma patrzeć na drugiego człowieka, tak jak na Chrystusa. Żeby tak patrzeć potrzebna jest w sercu człowieka pokora. To właśnie chce nam dzisiaj podkreślić liturgia słowa. Wsłuchajmy się w Boże słowo i przemieniajmy nasze serca, na podobieństwo serca Jezusowego.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje pokornych

Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Mądrości Syracha

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie mędrca.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b)

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

4          Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *

           i rozkoszują radością.

5          Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *

           bo Pan Mu na imię.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

6          Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *

           jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.

7          Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *

           jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

10       Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *

           Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.

11        Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *

           które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

           

DRUGIE CZYTANIE

Stare i Nowe Przymierze

Hbr 12, 18-19. 22-24a

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Nie przyszliście do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.

Oto słowo Boże.

  

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,

bo jestem cichy i pokornego serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

EWANGELIA

Kto się wywyższa, będzie poniżony,

a kto się uniża, będzie wywyższony

Łk 14, 1. 7-14

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Wartości wieczne

Piotr Blachowski

Bóg wyraża Swą miłość na wiele sposobów. Jednak człowiek z różnych powodów może tego nie dostrzegać. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest pycha. Pycha odstręcza Boga i ludzi. Pysznych nikt nie lubi. Pycha skłania człowieka do tego, aby siebie wynosić ponad innych. Jest też źródłem wielu grzechów. I właśnie o tym problemie mówią dzisiejsze czytania. W każdym fragmencie, w każdej strofie dotyka nas Słowo, które, będąc radą, jest zarazem czymś, co sprawia, że chcemy je pamiętać, przyjmować i stosować.

Już w pierwszym czytaniu Mądrość Syracha poucza nas, jak zachowywać się, by innych nie urazić niepotrzebnym słowem, a równocześnie swoim postępowaniem zapracować na łaski Pana. Wyraźnie nas przestrzega: „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.” (Syr 3,28-29)

Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków poucza nas, jednocześnie tłumacząc, że nasze postępowanie związane z przynależnością „do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,” (Hbr 12,23) ma nas zaprowadzić „do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa” (Hbr 12,24), który, mając w nas upodobanie, uczy nas, jak mamy żyć i postępować.

Ewangelia również przestrzega nas przed postępowaniem podyktowanym egoizmem i próżnością. Poleca działać bezinteresownie, czyli zapraszać tych, którzy potrzebują pomocy, którzy są niezdolni dać „odpłatę”. Ten, kto daje interesownie, spodziewając się czegoś za to, zapomina, że wszystko dostajemy darmo od Boga.

Ewangeliczne Słowa Jezusa Chrystusa – kwintesencja całej dzisiejszej Liturgii Słowa – wieszczą nam wspaniałą przyszłość, jednakże pod warunkiem, że będziemy wypełniali ze zrozumieniem i wierną pokorą to, co nam Pan pozostawił w Testamencie Swoich Słów i Przykazań. „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.” (Łk 14,12-14).

PANIE JEZU – naucz nas miłości braterskiej, która skłania do dzielenia się z wszystkimi tym, co posiadamy, czym Ty nas każdego dnia hojnie obdarzasz.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga skierujmy nasze modlitwy:

1.         Módlmy się za Kościół święty, aby strzegł Bożych przykazań i uczył je wypełniać lud sobie powierzony przez Stwórcę. Ciebie prosimy.

2.         Módlmy się za dzieci, które niebawem rozpoczną rok szkolny, aby słuchały słowa, które przekazuje prawdy Boże oraz rozwijały się intelektualnie zdobywając wiedzę w szkole. Ciebie prosimy.

3.         Módlmy się za młodzież, aby strzegła Bożych przykazań, które pomagają we właściwym rozwoju do pełni człowieczeństwa. Ciebie prosimy.

4.         Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania. Ciebie prosimy.

5.         Módlmy się za ofiary ostatnich wojen i kataklizmów, aby znalazły w domu Ojca miejsce ochłody i odpoczynku. Ciebie prosimy.

6.         Módlmy się za nas samych, aby nasza religijność nie była tylko zewnętrzna, ale by Bóg dał nam siłę do wypełniania przykazań i uleczył nasze wnętrze z którego rodzi się wszelkie zło. Ciebie prosimy.

Dobry Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

           

Panie, nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, †

aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, *

do którego zmierzają sakramentalne obrzędy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy teraz Bogu pieśń dziękczynienia za to, że zaprosił nas wszystkich na tę Ucztę, dzięki której osiągamy zbawienie otrzymane w Jezusie Chrystusie.

PREFACJA

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *

gdy nam zesłałeś swojego Syna, *

aby stał się człowiekiem *

i wybawił nas od zguby wiecznej. *

W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo *

stało się narzędziem zbawienia, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 31, 20

Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *

którą zachowałeś dla bogobojnych.

MODLITWA PO KOMUNII

            Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole, †

spraw, aby ten Sakrament utwierdził nas w miłości *

i pobudził do służenia Tobie w braciach.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

            Niech Boże błogosławieństwo nieustannie nam towarzyszy na drogach wiary w tym zbliżającym się tygodniu. Bądźmy świadkami miłości Chrystusa wszędzie tam gdzie będziemy się znajdować.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.