WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

34/884   -  14 sierpnia 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Niedziela, 14 sierpnia 2022 r. C.

XX niedziela zwykła C

Kolor szat liturgicznych: zielony

Teksty liturgiczne

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 84, 10-11

Spójrz na nas, Boże, nasz Obrońco, *

i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca. *

Jeden dzień w przybytkach Twoich *

jest lepszy niż innych tysiące.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Jedynie Chrystus przekazuje nam pełną prawdę o życiu i zbawieniu. Służyć Jemu, to służyć najwyższym wartościom ludzkiego ducha. Niech więc w służbie prawdy umacnia nas Chrystus i niech ta Eucharystia będzie dla nas źródłem poznania prawdy Bożej.

Przeprośmy za nasze grzechy, by zapłonął w nas ogień, który Chrystus przyszedł rzucić na ziemię. 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

            Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, †

wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie,

abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, *

otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Słuchajmy słowa, które jest prawdą wieczną.

Bądźmy wierni tej prawdzie nawet za cenę cierpienia i opuszczenia przez najbliższych.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Jr 38, 4-6. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia».

Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

           

Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

2          Z nadzieją czekałem na Pana, †

           a On pochylił się nade mną *

           i wysłuchał mego wołania.

3          Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, †

           stopy moje postawił na skale *

           i umocnił moje kroki.

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

4          Włożył mi w usta pieśń nową, *

           śpiew dla naszego Boga.

           Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *

           i zaufają Panu.

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

18       Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *

           ale Pan troszczy się o mnie.

           Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, *

           Boże mój, nie zwlekaj!

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

           

DRUGIE CZYTANIE

Przykład Chrystusa

Hbr 12, 1-4

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga.

Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

EWANGELIA

Wymagania służby Bożej

Łk 12, 49-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Kto da ziemi pokój, a kto rozłam?

ks. Artur Stopka

Niemal każdego dnia środki społecznego przekazu przynoszą wiadomości o konfliktach między ludźmi, o rozłamach, wojnach. Według dziennikarskich relacji niektóre z nich mają podłoże religijne. Czy rzeczywiście kwestie wiary mogą być przyczyną tak ostrych podziałów między ludźmi, prowadzących aż do zabijania?

„Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu...”. To słowa Jezusa. Tego samego Jezusa, który przed swoją męczeńską śmiercią na krzyżu modlił się o to, aby Jego uczniowie stanowili jedno. W mowie pożegnalnej podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” (J 14,27).

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim «Tertio millennio adveniente», przygotowującym Kościół do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 napisał, że „wśród grzechów domagających się szczególnego wysiłku pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością wymienić te, które zaszkodziły jedności, jakiej Bóg pragnął dla swego Ludu”. Papież dodał: „W tysiącleciu dobiegającym końca, jeszcze bardziej aniżeli w pierwszym milenium, wspólnota Kościoła ‘często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony’, doświadczyła bólu podziałów, które są zdecydowanie przeciwne woli Chrystusa i stanowią okazję do zgorszenia dla świata. Nadal, niestety, odczuwamy brzemię tych grzechów przeszłości, które przetrwały do dziś jako wciąż aktualne pokusy. Trzeba koniecznie naprawić ich skutki, prosząc usilnie Chrystusa o przebaczenie” (TMA 34).

Dlaczego kwestie religii, wiary, stają się powodem rozbicia między ludźmi? Dlaczego Pan Jezus zapowiedział, że nawet w jednym domu nastąpi „rozdwojenie”, że nawet najbliżsi będą występować przeciwko sobie: „ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”?

Już wtedy, gdy Chrystus chodził po ziemi i nauczał, wywoływał kontrowersje i podziały między ludźmi. Jedni wierzyli w przyniesioną przez Niego Dobrą Nowinę o Zbawieniu i szli za Nim, inni nie tylko odrzucali Jezusową naukę, ale także starali się zniszczyć Jego samego. Wobec Chrystusa nie można być obojętnym. Trzeba się opowiedzieć za Nim lub przeciw Niemu. Także ci, którzy deklarują obojętność, w istocie zajmują jasne stanowisko – nie idą za Jezusem.

List do Hebrajczyków przypomina, że chrześcijaństwo jest trudną drogą życia. Chrystus spotkał się z wrogością, a więc także jego uczniowie i naśladowcy czasami muszą przeciwstawiać się złu i dawać świadectwo swej wierze „aż do przelewu krwi”. Również dzisiaj wielu ludzi na różnych kontynentach oddaje swe życie za wiarę w Chrystusa. Dwudzieste stulecie jest wiekiem męczenników.

Podziały wywołane kwestiami wiary mają miejsce także w naszej Ojczyźnie, w różnych grupach, środowiskach, nawet w rodzinach. Czasami konflikty dotyczą najprostszych spraw. Wystarczy, że ktoś w rodzinie dla korzyści materialnych postanawia zlekceważyć któreś przykazanie, a inni nie chcą się na to zgodzić. Wystarczy, że ktoś chce iść w niedzielę na Mszę Świętą, a ktoś inny w tym samym czasie woli robić zakupy lub opalać się nad rzeką.

Podczas każdej Mszy Świętej prosimy Jezusa Chrystusa, aby dał nam dar pokoju. Śpiewamy „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem”. Kapłan modli się: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem”.

To nie Jezus wprowadza podziały między ludźmi. Prawdziwą przyczyną rozłamów jest brak wiary, brak miłości. Chrystus nieustannie jest dawcą pokoju. Jednak sam powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Nie wszyscy są gotowi, by ten Jego pokój przyjąć.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Bóg Ojciec odwiecznym postanowieniem swej woli postanowił zbawić swój lud i doprowadzić go do całej prawdy. Módlmy się więc do Niego, pokornie przedstawiając mu nasze prośby.

   Za Kościół święty, aby był wierny prawdzie, ją zwiastował i jej bronił. R. Wysłuchaj nas, Panie, i uświęcaj w prawdzie.

   Za polityków i mężów stanu, aby nie posługiwali się kłamstwem i fałszywą propagandą, ale byli obrońcami ładu i pokoju społecznego.

   Za więzionych z powodu swych przekonań i obrony prawdy, aby ich cierpienia przyczyniały się do umocnienia najwyższych wartości.

   Za naszą ojczyznę i wszystkie jej rodziny, aby nie były podzielone przez nienawiść, ale by całe społeczeństwo było zjednoczone w służbie dla dobra i prawdy.

   Za zmarłych (nn.), aby mogli cieszyć się wiecznym pokojem, jakiego świat dać nie może.

   Za nas samych, abyśmy byli wierni prawdzie Chrystusa i by Boży ogień wiary zapłonął w naszych sercach.

Ojcze narodów, Panie pokoju i dawco prawdy, wysłuchaj tej modlitwy i spraw, abyśmy spełniali wymagania twojej Ewangelii, przyczyniając się do sprawiedliwości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA NAD DARAMI

           

Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana; †

przyjmij je łaskawie *

i daj nam siebie samego w Twoim Synu.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

  

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

że przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

           

Ps 130, 7

U Pana jest łaska, *

u Niego obfite odkupienie.

           

MODLITWA PO KOMUNII

            Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, †

pokornie Cię prosimy, *

abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRZED ROZESŁANIEM

            Powołani do prawdy Ewangelii i obdarowani pomocą Boga oraz Jego błogosławieństwem idźmy, by wiernie wypełnić swoje powołanie. Nie lękajmy się prawdy, bo tylko ona daje prawdziwe wyzwolenie, sprawiedliwość i pokój. Niech w naszych czasach przyświeca nam przykład św. Maksymiliana Kolbego, który jest Patronem naszych trudnych czasów.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.