WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

33/883   -  7 sierpnia 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 7 sierpnia 2022 r. C.

 

XIX niedziela zwykła C

 

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ps 74, 20. 19. 22. 23

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, *

o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. *

Powstań, Boże, broń swojej sprawy *

i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na spotkanie z naszym Przyjacielem – Jezusem Chrystusem, który przez ofiarę na drzewie krzyża obmył każdy ludzki grzech swoją Krwią Przenajświętszą i w ten sposób przygotował nam miejsce na Uczcie w Królestwie Niebieskim.

Przedsmakiem Uczty w Niebieskim Jeruzalem jest Ofiara Eucharystyczna, w której uczestniczymy. Nich nasza wspólna modlitwa na tej Mszy Świętej będzie wspólnym dziękczynieniem Panu Bogu za Ofiarę Jezusa, która przyniosła całej ludzkości zbawienie.

Za brak wiary w naszym codziennym życiu przeprośmy teraz Boga.

           

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, *

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. *

Chwalimy Cię. *

Błogosławimy Cię. *

Wielbimy Cię. *

Wysławiamy Cię. *

Dzięki Ci składamy, *

bo wielka jest chwała Twoja. *

Panie Boże, Królu nieba, *

Boże Ojcze wszechmogący. *

Panie, Synu Jednorodzony, *

Jezu Chryste. *

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. *

Który gładzisz grzechy świata, *

zmiłuj się nad nami. *

Który gładzisz grzechy świata, *

przyjm błaganie nasze. *

Który siedzisz po prawicy Ojca, *

zmiłuj się nad nami. *

Albowiem tylko Tyś jest święty, *

tylko Tyś jest Panem, *

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. *

Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. *

Amen.

 

 

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, †

umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, *

abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Powtórne przyjście Jezusa może być dla nas zaskoczeniem. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Niech słowo samego Boga, które teraz przyjmiemy do naszych serc wyda błogosławione owoce teraz i w wieczności.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Izraelici oczekują wyzwolenia

Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych.

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22

(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

1          Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *

           prawym przystoi pieśń chwały.

12       Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *

           naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

18       Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

           na tych, którzy oczekują Jego łaski,

19       aby ocalił ich życie od śmierci *

           i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

20       Dusza nasza oczekuje Pana, *

           On jest naszą pomocą i tarczą.

22       Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *

           według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Wielkość wiary

           

Hbr 11, 1-2. 8-19

Hbr 11, 1-2. 8-12

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. Mt 24, 42a. 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo o godzinie, której się nie domyślacie,

         Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

 

EWANGELIA

Gotowość na przyjście Pana

Łk 12, 32-48

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Co to znaczy wierzyć?

ks. Leszek Smoliński

Czym jest wiara? Autor Listu do Hebrajczyków naucza, że „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy”. Wiara jest Bożym darem i jest postawą człowieka. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że rozumem i wolą staramy się przylgnąć do tego, co Bóg nam objawił, najpełniej w swoim Synu. Skoro wiara jest łaską, trzeba o nią prosić i za nią dziękować.

Biskup Jan Szkodoń zauważa, wiara jest postawą człowieka: jego rozumu i woli oraz są to czyny człowieka. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Wierzymy w Boga, który objawił się nam jako Trójca Osób – Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy Bogu, to znaczy uznajemy za prawdę to, co Bóg objawił, ale także w pełni Bogu ufamy. Wiara jest aktem świadomym i wolnym. Człowiek może powiedzieć Bogu „nie”. Może Boga wykluczyć ze swojego życia. Może żyć tak, jakby Boga nie było. Może powiedzieć: „Bóg nie istnieje”.

Znane jest powiedzenie: „Jeśli nie będziesz czynił, jak wierzysz, zacznij wierzyć, jak czynisz”. Jeżeli człowiek nie stara się postępować według wiary, wtedy zaczyna swoje grzeszne życie usprawiedliwiać i to usprawiedliwianie może prowadzić aż do niewiary.

Matką wszystkich wierzących jest Kościół. Św. Cyprian powiedział: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. Wierzymy w to, co jest objawione w Bożym słowie, spisanym i przekazanym, a co Kościół podaje nam do wierzenia jako objawione przez Boga. Nasz wiara wzrasta natomiast, gdy dzień po dniu się modlimy. Modlę się, ponieważ wierzę, wierzę, ponieważ się modlę. Wierzę, więc rozwijam swoją wiarę przez kontakt ze słowem Bożym. Wierzę, więc się spowiadam. To się odnosi do Komunii św. i do każdego czynu. Warto zwrócić uwagę na to, że wiara, jeśli jest coraz głębsza, wyraża się w trosce o wiarę innych. Wierzę, dlatego chcę, by inni też wierzyli.

Na jakie zagrożenia wiary warto byłoby zwrócić uwagę? Największym grzechem przeciwko wierze jest niewiara, świadome, dobrowolne odrzucenie Boga, ale także subiektywizm. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, ale nie praktykuje, jest niekonsekwentny, ponieważ wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2, 20). Często jest tak, że ludzie mówią: „wierzę w te prawdy, w tamte nie wierzę. To przyjmuję, co Kościół głosi, a tamtego nie przyjmuję. Ja mam swoją wiarę”. W tym może się zawierać niewiedza, ale może się też wyrażać pycha człowieka. Jeśli wierzę w Boga i Bogu, to znaczy, że wiem, iż Pan Bóg nie może się mylić i kłamać.

Wiara jest filarem życia chrześcijańskiego. W naszym życiu bywają chwile trudne. Chwile, przez które to właśnie wiara pomaga przejść obronną ręką. Czasem, gdy po ludzku nie możemy sobie z czymś poradzić, czujemy, że mamy oparcie u Boga. Wiemy, że ktoś nad nami czuwa. Wiara jest dla nas natchnieniem i nadzieją. Przypomina nam, że Bóg kocha każdego z nas takim, jacy jesteśmy. Jeśli mówisz przyjacielowi: „Wierzę ci”, znaczy, że mu ufasz. Ale gdyby od jego wierności zależało twoje życie, być może zadrżałbyś w obawie przed zdradą. A jeśli miałby w imię waszej przyjaźni narażać życie, czy także wtedy ufałbyś mu do końca? Nadal byś mu wierzył?

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, który jest Ojcem wszystkich i kocha całą ludzkość skierujmy do Niego nasze prośby:

1.         Boże, polecamy Ci pasterzy Kościoła. niech głoszą wiernie Ewangelię wszystkim ludziom i swoim życiem dają najlepsze świadectwo Twojej miłości. Ciebie prosimy.

2.         Boże, polecamy Ci rządzących. Niech uczciwie i mądrze służą dobru społeczeństwa i troszczą się o ludzi najbardziej bezradnych, biednych i opuszczonych. Ciebie prosimy.

3.         Boże, polecamy Ci ludzi cierpiących, biednych, samotnych i starszych. Niech doświadczą ludzkiej i Twojej pomocy. Ciebie prosimy.

4.         Boże, polecamy Ci zmarłych: rodziców, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół. Przyjmij ich do swojego wiecznego Domu. Ciebie prosimy.

5.         Boże, polecamy Ci nas samych. Niech Twoja łaska i Twoje słowo otwiera nas na życie wieczne. Ciebie prosimy.

Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do istnienia i dałeś obietnicę życia wiecznego. Tobie niech będzie cześć i chwała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przed prefacją

Razem z wszystkimi zastępami nieba wyśpiewajmy teraz Bogu hymn uwielbienia za to, że Jezus Chrystus wciąż jest z nami pod postaciami chleba i wina.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

           Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, *

i swoją mocą przemień je w Sakrament niosący zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PREFACJA

35. Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego *

zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, *

które grzech oddalił od Ciebie, *

aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa *

i żywą świątynią Ducha Świętego *

ku chwale Twojej nieskończonej mądrości.

Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, *

wysławiamy Ciebie, z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 147B, 1. 3

Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

            Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie *

i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

W jednej piosence oazowej śpiewamy: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”. Szukajmy więc, tego co najważniejsze, to co jest w górze, nie to co na ziemi – zmienne i ulotne, a na pewno Bóg zatroszczy się wtedy o to co nam jest potrzebne. Niech Jego obecność i błogosławieństwo będzie dla nas drogowskazem w drodze do wiecznej Ojczyzny.  

 

    

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.