WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

23/873       -       29 maja 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 29 maja 2022 r.C.

 

 

Wniebowstąpienie

 

Pańskie

 

 

UROCZYSTOŚĆ

kolor szat: biały

 

Teksty liturgiczne

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Dz 1, 11

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? *

Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. *

Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia - być razem z Bogiem. Abyśmy więc mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. I chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że zawsze jest z nami.

Przeprośmy za grzechy, by tutaj przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

   Chwała na wysokości Bogu Gloria in excelsis Deo

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

KOLEKTA

       Wszechmogący Boże,

wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, †

spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie *

i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. W Jego imię apostołowie głoszą wszystkim narodom zbawienie. Dzięki zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu dzieło Chrystusa trwa w Kościele, a On sam jest obecny w zwiastowanej na całym świecie Ewangelii.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Uniósł się w ich obecności w górę

Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

       Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

2     Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

      radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

3     bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

      jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

      

6     Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

      Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

7     Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

      śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

      

8     Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

      hymn zaśpiewajcie!

9     Bóg króluje nad narodami, *

      Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Albo: Alleluja.

      

 

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus wszedł do samego nieba

Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

       Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

         aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

 

 

EWANGELIA

Jezus został uniesiony do nieba

Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Ponad wszystko Słowo głosić

Piotr Blachowski

Słowo Boże, wiara, usprawiedliwienie, Zbawienie to kwestie dyskutowane podczas Soborów, konferencji. Jest to tak ważne, bo stanowi wielką szansę dla wszystkich ludzi stworzonych przez Stwórcę, bez względu na kolor skóry, pochodzenie czy środowisko, a co za tym idzie – bez względu na religię, w jakiej ich rodzice i oni sami byli wychowani.

Najważniejszym nakazem pozostawionym przez wstępującego do nieba Jezusa było głoszenie Ewangelii na cały świat. To nakaz oznajmiający nam jednocześnie, że śmierć, później Zmartwychwstanie, a w rezultacie Zbawienie dotyczy nie tylko nas, tych wybranych, którzyśmy uwierzyli i przyjmujemy Jego naukę, lecz także tych, którzy, mimo iż nie znają zasad wiary, są predestynowani do uwierzenia, usprawiedliwienia i Zbawienia.

Poucza nas, by tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli, informować, ewangelizować i prowadzić do wspólnej chwały. Słowa przekazywane nam poprzez Dzieje Apostolskie: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». (Dz 1,7-8) skierowane były wprawdzie do uczniów, ale pośrednio skierowane są również do nas, bowiem przyjmując chrzest staliśmy się Jego uczniami, na których ciąży obowiązek głoszenia prawdy.

W jaki sposób z godnością wypełnić ten obowiązek? To nasz największy problem, z którym borykać się będziemy do końca naszego ziemskiego życia. Ale jest dla nas nadzieja, bowiem kieruje nami miłość i dobro. Święty Paweł dokładnie określa nasze zadania: „Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.”(Ef 1,18-19).

Sam Chrystus kieruje do nas kolejne ważne słowa: „Wy jesteście świadkami tego.” (Łk 24,48), co oznacza, iż mamy świadczyć przed innymi prawdę o Chrystusie, prawdę o Jego życiu, naukach, prawdę o WIERZE. Mamy nie tylko służyć w Słowie, ale też wypełniać słowa Chrystusa mówiącego do Apostołów, iż mają być świadkami odpuszczenia grzechów wszystkim narodom – czyli nie tylko narodom wybranym, lecz wszystkim ludziom. W kontekście tego cytatu z Ewangelii Łukasza rozumieć powinniśmy, że Wniebowstąpienie nie oznacza zerwania kontaktów i ustania opieki Boga nad ludźmi, wręcz odwrotnie, zapewnia nam opiekę aż do skończenia świata.

Jezu Chryste Zmartwychwstały, żyjemy z Tobą, w Tobie i dla Ciebie, pozwól nam wypełniać Twoje zalecenia i zadania dla dobra naszego wspólnego kościoła.       

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Chrystus wstąpił do nieba i jest naszym Pośrednikiem u Ojca, przez Niego kierujemy nasze modlitwy, nasze pragnienia, nasze zwykłe ludzkie sprawy.

   Chrystus jest obecny w Kościele - prośmy, by ludzie z Kościoła czerpali życie i nadzieję na spotkanie z Jezusem w chwale. R. Panie, wysłuchaj wszystkich, których odkupiłeś.

   W imię Chrystusa jest głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów - prośmy, by ludzie słuchali Ewangelii, a ci, co ją głoszą, byli wiernymi świadkami Jezusa.

   Bóg wszystko poddał pod stopy Jezusa - prośmy, aby ludzie kierujący światem przyczyniali się do zrealizowania planu Bożego, a wszyscy na tym świecie mogli dostrzec niewidzialne wartości.

   Chrystus zasiadł po prawicy Ojca - prośmy, by konający ufnie oczekiwali na wyzwolenie od cierpień i na uczestnictwo w zwycięstwie Chrystusa.

   Chrystus umarł, a żyje w niebie otoczony gronem zbawionych - prośmy, aby wszyscy nasi zmarli należeli do grona głoszących wieczną chwałę Boga.

   Jesteśmy w drodze do niebieskiej ojczyzny - prośmy o wytrwanie w wierze, nadziei i miłości, byśmy doszli tam, gdzie oczekuje nas chwalebny Zwycięzca śmierci, piekła i grzechu.

Chryste, który jesteś w niebie, Panie, który jesteś naszym Pośrednikiem, wysłuchaj modlitw, przymnóż nam wiary, umocnij naszą nadzieję, bysmy doszli do Ciebie i razem z całym odnowionym stworzeniem uczestniczyli w Twoim zwycięstwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże,

pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, *

abyśmy całe życie kierowali ku niebu.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Przed prefacją

Chociaż nie widzimy Boga, wierzymy. Dziękujemy więc za wiarę, która daje nam nowe oczy, dziękujemy za niebo - naszą ojczyznę, dziękujemy za wniebowstąpienie, które jest ukoronowaniem zwycięstwa zmartwychwstałego Pana.

 

 

PREFACJA

       25. Chrystus uprzedził nas w chwale

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Albowiem Pan Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci, * wstąpił (dzisiaj) do nieba Król chwały, * którego podziwiają Aniołowie. * On jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, * Sędzią świata i Władcą stworzenia. * Wstępując do nieba nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, * lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, * aby umocnić naszą nadzieję, * że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 28, 20

Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, *

aż do skończenia świata. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

       Wszechmogący, wieczny Boże,

Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, *

gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus. Nasza ojczyzna jest w niebie. Idźcie w życie i żyjcie tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.     

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

      

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.

W. Amen.

K. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.

W. Amen.

K. Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00
Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)
Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,
Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej
- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,
Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.
NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:
strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl
oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej
adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl
adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.