WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

21/871       -       15 maja 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 15 maja 2022 r.C.

 

 

V NIEDZIELA

 

WIELKANOCNA

 

UROCZYSTOŚĆ

 

 

kolor szat: biały

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 98, 1-2

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda; * na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. * Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, pragniemy celebrować Jego zbawcze misteria, które dały nam zbawienie. Każda Eucharystia, to przestrzeń, w której misteria z życia Jezusa, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie, stają się tu i teraz również naszym udziałem.

Zmartwychwstały Jezus pragnie podczas tej Eucharystii wejść w naszą egzystencję. On chce, abyśmy my razem z Nim zmartwychwstali. Zmartwychwstanie z Jezusem, to przede wszystkim nasze nawrócenie, przemiana naszego życia, to odwrócenie się od grzechu.

Aby owoce płynące z Eucharystii były jak najlepsze, uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność, abyśmy mogli godnie pochylić się nad tajemnicami naszego zbawienia.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

 

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

 

KOLEKTA

 

     Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Wyciszeni i z wewnętrznym pokojem zasiadamy do stołu Słowa Bożego. W czytaniu z Dziejów Apostolskich będziemy świadkami działania Pawła i Barnaby, którzy zostali powołani przez Pana do dawania świadectwa wiary w Kościele pierwotnym. Z Księgi Apokalipsy w drugim czytaniu dowiemy się, że Bóg jest zawsze z tymi, którzy Go miłują. Święty Jan w Ewangelii zapisuje i podaje nam Jezusowe nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak nas umiłował sam Bóg.

Z drżeniem serca, by nie uronić ani jednego słowa, słuchajmy, bo oto teraz poprzez usta człowieka przemówi sam Bóg.  

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg działa przez ludzi

Dz 14, 21b-27

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

     Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b)

 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

8   Pan jest łagodny i miłosierny, *

    nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

9   Pan jest dobry dla wszystkich, *

    a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

    

10Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

    i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

11Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

    i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

    

12Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *

    i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

13Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *

    przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

    

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Bóg otrze wszelką łzę

 

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

     J 13, 34

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,

         abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Przykazanie nowe daję wam

 

J 13, 31-33a. 34-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

    

ks. Adam Raczkowski

 

KOCHAĆ ZA NIC

 

Trwamy w okresie wielkanocnym i każdego dnia śledzimy, jak po zmartwychwstaniu Chrystusa rozwija się wspólnota pierwszych uczniów, czyli tych, którzy uwierzyli, że Pan rzeczywiście żyje. Cechą wspólną wyznawców Jezusa jest szczególna miłość. Miłość, która dla współczesnych im ludzi jest czymś wyjątkowym, przez co mówią do siebie: „zobaczcie jak oni się miłują”. Miłość staje się znakiem rozpoznawczym, wizytówką chrześcijan.

 

Jezus zostawia nam dzisiaj na nowo swoje przykazanie miłości, ale nie jest to tylko czysty nakaz, lecz zaproszenie „miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. W ten sposób wskazuje On, że nasza miłość rodzi się ze spotkania z Jego miłością. Bardzo często możemy doświadczyć tego, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie kochać. Dopiero doświadczenie bezinteresownej miłości Boga do nas, miłości, która jest niezasłużona, może dać nam siłę do kochania innych. Boża miłość nie jest reakcją na nasze dobre postępowanie. On nas kocha, dlatego że nas kocha. Za to nasza ludzka miłość często bywa odpowiedzią na życzliwość innych; kocham, bo ktoś jest dla mnie miły. Dlatego właśnie przykazanie Jezusa jest nowe — zaprasza, by kochać tak jak Bóg, czyli kochać za nic.

 

Św. Jan, w tekście Apokalipsy, pisze do nas o zamieszkiwaniu Boga z ludźmi, o „przybytku” Boga z nami, będącym przejawem Jego bliskości. Tym „przybytkiem” jest każda Eucharystia, podczas której możemy usłyszeć na nowo wyznanie Jezusa zawarte w dzisiejszej Ewangelii: „Ja was umiłowałem”.

 

„Abyście się wzajemnie miłowali”.

(J 13,34)

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Do Jezusa Chrystusa, który zna potrzeby swojej owczarni, skierujmy nasze ufne modlitwy i błagania:

 

1.  Za Kościół święty, aby wszystkim ludziom ogłaszał orędzie sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy.

2.  Za powołanych do posługi kapłańskiej, zakonnej i misyjnej, aby z odwagą odpowiedzieli na Boży głos powołania. Ciebie prosimy.

3.  Za narody świata, aby nie lękały się Chrystusa i otworzyły dla Niego swoje granice. Ciebie prosimy.

4.  Za rodziców, których dzieci poświęcają się służbie Bożej, aby Bóg wynagrodził ich ofiarę i darzył ich swoim pokojem. Ciebie prosimy.

5.  Za naszą wspólnotę Ołtarza, abyśmy z modlitwy czerpali siły do ofiarnej służby Bogu i bliźnim. Ciebie prosimy.

 

Panie Jezu Chryste, pokornie Cię prosimy, abyś przyjął nasze prośby, które kierujemy do Ciebie, ponieważ wiemy, że jesteś Bogiem dobrym i miłosiernym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

     Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej Ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, † spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, * dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wznieśmy nasze serca i uwielbiajmy dobrego Boga za Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał.  

 

 

 

PREFACJA

 

22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

     Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, * a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, * gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować * i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. * Raz ofiarowany więcej nie umiera, * lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.

Dlatego pełnią łask paschalnych * radują się wszystkie ludy na całej ziemi. * Również chóry Aniołów i zastępy Świętych * śpiewają hymn ku Twojej chwale, * nieustannie wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 15, 1. 5

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi owoc obfity. * Alleluja.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

     Niech Boże błogosławieństwo nieustannie towarzyszy nam w codziennym życiu w pielgrzymce do nieba.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.