WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

 

20/870      -       8 maja 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Niedziela, 8 maja 2022 r.C.

 

 

IV NIEDZIELA

WIELKANOCNA

 

UROCZYSTOŚĆ

 

kolor szat: biały

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 33, 5-6

 

Ziemia jest pełna łaski Pana, *

przez Jego słowo powstały niebiosa. *

Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Zgromadzeni na słuchaniu słowa Bożego i łamaniu chleba pragniemy tu i teraz uobecniać zbawcze misteria męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, prosząc jednocześnie w tę Niedzielę Dobrego Pasterza o liczne i święte powołania do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego.

To w Eucharystii, Jezus jako Ten, który pokonał śmierć i przeszedł do życia, posila nas Swym Ciałem oraz poi nas Swoją Krwią dając nam zadatek życia wiecznego i uzdalniając nas w szczególny sposób do modlitwy i oddania Bogu Ojcu czci i chwały Jemu należnej.

Świadomi, że tak często odrzucamy Chrystusowe zaproszenie do pełnego uczestnictwa w Jego Ofierze uobecnianej w każdej Mszy Świętej, błagajmy Boga o zmiłowanie.

 

     Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

 

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, † niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, *

podążając za zwycięskim Pasterzem.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Zaczerpnijmy teraz duchowego pokarmu ze źródła słowa Bożego. Jezus w liturgii słowa ukazany jest jako Dobry Pasterz, który daje życie swoim owcom. Tylko ten, kto słucha Jego „głosu” i wypełnia je w codzienności może osiągnąć życie, które trwa wiecznie.

Każdy z nas, od momentu chrztu świętego jest powołany do owczarni Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy szczególną Jego własnością, Jego ludem i owcami w Jego ręku. To On „prowadzi nas nad wody, gdzie możemy odpocząć”, On pasie nas i prowadzi do źródeł wód życia, ocierając z naszych oczu wszelką łzę.

Przyjmijmy Jezusa do naszego życia, a na pewno się nie zawiedziemy.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Apostołowie zwracają się do pogan

Dz 13, 14. 43-52

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

    

Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

2   Służcie Panu z weselem, *

    stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.

3   Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †

    On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *

    Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

    

4   W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †

    z hymnami w Jego przedsionki, *

    chwalcie i błogosławcie Jego imię.

5   Albowiem Pan jest dobry, †

    Jego łaska trwa na wieki, *

    a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Albo: Alleluja.

 

 

    

DRUGIE CZYTANIE

Baranek będzie ich pasł

i prowadził ich do źródeł wód życia

Ap 7, 9. 14b-17

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

     J 10, 14

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem

i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

J 10, 27-30

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Podążać za Dobrym Pasterzem

ks. Leszek Smoliński

 

Czwarta Niedziela Wielkanocna jest nazywana w liturgii Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus, dobry pasterz, oddał swoje życie w miłości, „aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Oddał je za owce, które znał po imieniu. Został posłany do wszystkich, a szczególnie grzeszników, ludzi zagubionych, żyjących na marginesie życia. Dla Boga każdy człowiek jest kimś konkretnym, nie przypadkowo spotkanym anonimem. O każdego z nas Jezus troszczy się, chroni przed wpływami fałszywych proroków. On jest jedyną bramą prowadzącą do Bożej owczarni. Przyszedł po to, byśmy mieli życie i to w obfitości. Obfitość oznacza pewien maksymalizm. Dlaczego więc w życiu zadowalamy się czymś małym? Zwykle pytamy: jakie minimum muszę spełnić, żeby przekroczyć próg tolerancji; jak najmniejszym kosztem mogę coś zdobyć. To taki podział marketingowy na dobrych, lepszych i najlepszych. Zresztą, kto chciałby zajmować ostatnie miejsce? Czy jednak chcemy – dorastając do ewangelicznego maksimum – „mieć życie w obfitości”?

 

Dzisiejsza niedziela to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Świadectwo Jezusa – dobrego pasterza i tych, którzy wiernie kroczą za Nim, wzbudza nowe powołania. „Najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem budzenia powołań jest – jak pisał św. Jan Paweł II – świadectwo życia kapłanów, ich bezwarunkowe oddanie się owczarni Bożej, ich pełna miłości służba Chrystusowi i jego Kościołowi – służba będąca dźwiganiem krzyża, przyjętego z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska zgoda i gorące pragnienie ewangelizacji” (PDV, 41). Dlatego też „Historia każdego powołania prawie zawsze łączy się ze świadectwem jakiegoś księdza, który przeżywa w radości swoje bycie darem dla bliźnich ze względu na Królestwo Boże. Bliskość i słowo kapłana prowadzą do pojawienia się pytań i do podjęcia ostatecznych decyzji” (Benedykt XVI, Orędziu na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania).

 

Aby dobrze wypełniać swoje ziemskie posłannictwo, każdy powołany potrzebuj przyjaźni z Jezusem. Ma słuchać, aby słowo Jezusa dotarło do jego wnętrza, zaniepokoiło, poddało pod dyskusję, sprowokowało jakąś decyzję, konkretne zachowania. Słuchanie ma powodować zmianę myślenia i życiowych postaw. Inaczej będzie to tylko odrzucenie słowa. Słuchanie słowa i przemiana ma nas pobudzać do naśladowania Chrystusa. A to znaczy, że trzeba wpatrywać się w Boskie Oblicze, szeroko otworzyć oczy, wsłuchiwać się w głos sumienia. Aby pójść za Jezusem trzeba znać cel, mieć poczucie wspólnoty z braćmi i siostrami, być zdolnym do wyrzeczeń, przezwyciężać lęk przed nieznaną przyszłością. Do tego wszystkiego potrzebna jest modlitwa, która daje siłę do wierności i wzrostu w łasce Bożej

 

Wpatrując się w Jezusa, dobrego pasterza, który oddał życie z miłości do nas, oraz rzesze Jego naśladowców, prośmy o święte powołania do kapłaństwa. Przykładem i orędownikiem u Boga niech stanie się dla nas św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, który miał silną więź z parafianami, nauczając ich przez świadectwo swego życia i pokorną modlitwę.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni wokół Chrystusa, Dobrego Pasterza, prośmy gorąco, by napełnił nasze serca wielkim pragnieniem pełnego zjednoczenia z Nim.

1. „Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.”

Błagajmy za Kościół święty, by zawsze był wierny swojemu Pasterzowi i trwał z Nim w pełnym zjednoczeniu na modlitwie i w ofiarnej miłości. Ciebie prosimy.

2. „Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.”

Błagajmy za Ojca Świętego i naszego biskupa N., aby silni męstwem Apostołów byli gotowi oddać życie za powierzone im przez Chrystusa owce. Ciebie prosimy.

3. „Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”

Błagajmy o nowe liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby w owczarni Chrystusa nie zabrakło dobrych pasterzy. Ciebie prosimy.

4. „Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich.”

Błagajmy za ludzi uwikłanych w sekty, by spotkali na swojej drodze życia prawdziwych świadków żywego Boga. Ciebie prosimy.

5. „I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.”

Błagajmy za zmarłych, którzy poświęcili się na służbę w owczarni Pana, aby w domu Ojca mogli cieszyć się wieczną obecnością przebywania z Bogiem. Ciebie prosimy.

6. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Błagajmy za nas samych, abyśmy zawsze z miłością myśleli i mówili o naszej owczarni i jej pasterzach. Ciebie prosimy.

Wszechmogący wieczny Boże, spraw, byśmy wierni natchnieniom i nauce Kościoła świętego, zawsze swoim życiem świadczyli o naszej miłości i nie ustawali w wysiłkach świecenia dobrym przykładem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

    

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże, spraw,

abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie

przez sprawowanie paschalnej Ofiary, †

niech nieustanne działanie łaski odkupienia *

stanie się dla nas źródłem wiecznej radości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dobremu Pasterzowi, wyśpiewajmy pieśń chwały za to, że nieustanie posyła nowych robotników na ewangeliczne żniwo świata. Dziękujmy za kapłanów, dzięki którym spotykamy się z Jezusem podczas każdej Eucharystii.

 

 

 

PREFACJA

 

21. Nowe życie w Chrystusie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, *

a bramy nieba otwierają się dla wierzących. *

On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, *

a Jego zmartwychwstanie *

jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Zmartwychwstał Dobry Pasterz, *

który oddał życie za swoje owce *

i umarł, aby nas zbawić. *

Alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie

na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna, *

i wprowadź go na ucztę życia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Na trud głoszenia zmartwychwstałego Chrystusa w naszym codziennym życiu przyjmijmy teraz błogosławieństwo Trójjedynego Boga.   

 

 

     

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

 

     Można użyć formuły błogosławieństwa w Okresie Wielkanocnym - nr 7.

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.