WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

 


17/867 - 17-18 kwietnia 2022 r. C.


INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”


Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 17 kwietnia 2022 r.C.

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

 

UROCZYSTOŚĆ

 

 

kolor szat: biały

 

Teksty liturgiczne

 

 

Msza święta w dzień


 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ps 139, 18. 5-6

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, *

położyłeś na mnie swą rękę, *

przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni radości i wesela stajemy wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii Jego chwalebne Zmartwychwstanie. To szczytowy punkt nie tylko dziejów zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W świętej liturgii możemy zaś nie tylko to wspominać, ale poprzez sprawowane misterium w sposób rzeczywisty jego uczestnikami.
Fakt ten zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania naszej wiary. Dlatego na progu tej liturgii, pełni pokory, przeprośmy za nasze grzechy i słabości, za brak świadectwa o Zmartwychwstałym w naszym codziennym życiu.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

Chwała na wysokości Bogu, *

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. *

Chwalimy Cię. *

Błogosławimy Cię. *

Wielbimy Cię. *

Wysławiamy Cię. *

Dzięki Ci składamy, *

bo wielka jest chwała Twoja. *

Panie Boże, Królu nieba, *

Boże Ojcze wszechmogący. *

Panie, Synu Jednorodzony, *

Jezu Chryste. *

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. *

Który gładzisz grzechy świata, *

zmiłuj się nad nami. *

Który gładzisz grzechy świata, *

przyjm błaganie nasze. *

Który siedzisz po prawicy Ojca, *

zmiłuj się nad nami. *

Albowiem tylko Tyś jest święty, *

tylko Tyś jest Panem, *

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. *

Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. *

Amen.

 

 

KOLEKTA

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna

pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, †

spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego *

i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Wprowadzenie do liturgii słowa


Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się uczniom. Świadectwo tego zbawczego wydarzenia przekazuje nam słowo Boże, które dziś w sposób szczególny przepełnione jest radością i nadzieją płynącą z pustego grobu Chrystusa. Ci, którzy ujrzeli Pana żywego poszli oznajmić to innym. Niech i nas słowo Boga pobudzi do świadectwa wiary, do głoszenia innym radosnej nowiny, byśmy w codzienności byli napełnieni apostolską gorliwością.


PIERWSZE CZYTANIE

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Dz 10, 34a. 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże.


 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 118 (117), 1b-2. 16-17.
22-23 (R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

1

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

2

Niech dom Izraela głosi: *

«Jego łaska na wieki».

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

16

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.

17

Nie umrę, ale żyć będę *

i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

22

Kamień odrzucony przez budujących *

stał się kamieniem węgielnym.

23

Stało się to przez Pana *

i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Kol 3, 1-4

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.


 

 

SEKWENCJA WIELKANOCNA


Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Kor 5, 7b-8a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

 

EWANGELIA

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

J 20, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Paschalna radość

ks. Janusz Mastalski

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary, składają jej wierni uwielbień swych dary”. Wielkanoc to afirmacja życia, radości i nadziei! Gdy wraz z niewiastami idziemy do grobu i widzimy, że jest pusty, na usta ciśnie się tylko jedno słowo – „Alleluja!”. Rzeczywiście, prawdziwie Pan zmartwychwstał! Udowodnił, że jest wszechmocny. Pokazał śmierć w innym wymiarze – eschatologicznym. Miłość ukrzyżowana jest mocniejsza od śmierci, smutku i zwątpienia! Za św. Augustynem można powtórzyć: „Ty jesteś życiem dusz, tym, co ożywia życie. Żyjesz, o Życie duszy mojej, własną mocą. Bo samym życiem jesteś, niezmiennym”. Pusty grób wzywa mnie i wszystkich wierzących do odpowiedzi na apel św. Pawła: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga”. Zbawiciel uczynił wszystko, abyśmy mieli perspektywę, środki do osiągnięcia zbawienia. Teraz potrzeba naszego wysiłku, abyśmy się stali nowym ciastem, gdyż przaśni jesteśmy.

Na czym ma polegać ten wysiłek? Ujmijmy go w kilka przykazań:

1. Każdy z nas powinien szukać sposobów, aby coraz lepiej realizować swoje powołanie.

2. Każdy z nas ma obowiązek badania swojego wnętrza, a szczególnie tych jego zakamarków, w których gnieździ się zło.

3. Każdy z nas musi na nowo odnajdywać coraz głębszy sens sakramentu pokuty, który prowadzi człowieka do nawrócenia.

4. Każdy z nas powinien starać się o pełne uczestnictwo w Eucharystii, która jest przedsmakiem nieba.

5. Każdy z nas zobowiązany jest do pogłębiania swojej wiedzy religijnej, przybliżającej człowieka do Chrystusa.

6. Każdy z nas powinien pamiętać o prawdzie, że życie ma charakter zasługujący.

7. Każdy z nas ma obowiązek stawania się darem dla drugiego człowieka. Bliźni powinien zobaczyć w nas ikonę Chrystusa.

8. Każdy z nas powinien dawać świadectwo poprzez ewangeliczne wybory, które wymagają ofiary.

9. Każdy z nas musi zadbać o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli, która jest czasem budowania więzi z Bogiem i z najbliższymi.

10. Każdy z nas powinien codziennie wyznawać swoją wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest źródłem, drogą i kresem życia człowieka.

Jeśli będziemy się kierować tymi wskazaniami, to – tak jak ów drugi uczeń – w dniu dzisiejszym ujrzymy i uwierzymy, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Będziemy mogli śpiewać jak psalmista: „Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

Modlitwa powszechna


W radosne święto paschalne ogarnijmy naszą modlitwą intencje Kościoła i świata. Bóg, nasz najlepszy Ojciec, w swojej łaskawości udzieli nam tego, czego prawdziwie potrzebujemy.

1. Ojcze niewysłowiony w swojej hojności, błogosław cały święty Kościół Boży. Niech pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka daje autentyczne świadectwo o Zmartwychwstałym wobec wszystkich narodów. Ciebie prosimy …

2. Boże pełen miłosierdzia i łaski, umacniaj naszego Biskupa N. Niech przez swoje nauczanie i pasterską troskę prowadzi Kościół N. drogą Ewangelicznej wierności.

3. Panie, który nigdy nie odmawiasz nam swojej opieki, wspieraj nowo ochrzczonych. Niech zachowują skarb wiary, który przez obmycie chrzcielny został im dany.

4. Królu przedwieczny, wprowadź do chwały niebieskiego Jeruzalem naszych bliskich zmarłych. Niech obmyci Krwią Zbawiciela, mają udział w chwale Jego zmartwychwstania.

5. Dawco wszelkiej łaski, strzeż nas samych na drogach wiary. Niech paschalna radość umacnia naszą chrześcijańską nadzieję i prowadzi nas ku zbawieniu.

W świętym dniu zwycięstwa nad grzechem i śmiercią wielbimy Cię Boże i wysławiamy, nieustannie wzywając Twojej pomocy. Polecamy się Twojej opiece i wierzymy, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, †

którą Kościół odradza się do nowego życia, *

i nieustannie się karmi.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

Przed prefacją


Złóżmy radosne dziękczynienie za wielkie dzieło odkupienia w Chrystusie Jezusie, Panu naszych, który przez swoje Zmartwychwstanie śmierć zwyciężył a na nasze życie rzucił światło przez Ewangelię.


 

 

 

PREFACJA

20. Misterium paschalne

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym dniu *

uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, *

który zgładził grzechy świata. *

On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą *

i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...


 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

por. 1 Kor 5, 7-8

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, *

obchodźmy nasze święto w szczerej radości. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty

udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, †

otaczaj go nieustannie swoją opieką *

i doprowadź do chwały zmartwychwstania.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Doświadczywszy spotkania ze Zmartwychwstałym idźmy głosić Go swoim życiem, świadcząc o Jego miłości. Niech towarzyszy nam w tym błogosławieństwo wszechmogącego Boga.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.

W. Amen.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.

W. Amen.

K. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.