WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

27/877   -   26 czerwca 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

Niedziela, 26 czerwca 2022 r. C.

 

 

XIII niedziela zwykła C

 

 

Teksty liturgiczne

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47, 2

 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

 

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty, * tylko Tyś jest Panem, * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. * Amen.

 

 

WSTĘP DO LITURGII

 

Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

Za to, że nie zawsze otwieramy się na Bożą Mądrość, która nas zbawia przeprośmy teraz Stwórcę na początku tej Mszy Świętej.

 

 

KOLEKTA

 

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, †

nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, *

lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, słowa które jest Mądrością świata. Liturgia Słowa przypomina nam dzisiaj Boży zamysł, który nie zostanie nigdy pojęty przez umysł człowieka. Tylko poddanie się człowieka woli Bożej i ingerencja Ducha Świętego może sprawić, że w minimalnym stopniu potrafimy zrozumieć Mądrość, która jest ukryta w Bożym słowie.

W ciszy i w skupieniu przyjmijmy słowo Pana do naszych serc.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Elizeusza

1 Krl 19, 16b. 19-21

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie».

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».

On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

      Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11

(R.: por. 5a)

 

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

1     Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *

2     mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».

5     Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

      to On mój los zabezpiecza.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

7     Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *

      bo serce napomina mnie nawet nocą.

8     Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

      On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

9     Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *

      a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

10  bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *

      i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

11   Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *

      pełnię radości przy Tobie

      i wieczne szczęście *

      po Twojej prawicy.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

      

 

DRUGIE CZYTANIE

Postępowanie według ducha daje wolność

Ga 5, 1. 13-18

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.

 

Oto słowo Boże.

 

 

   AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

1 Sm 3, 9d; J 6, 68c

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.

Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Łk 9, 51-62

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

      

Głosić Królestwo

ks. Leszek Smoliński

 

„Bycie w drodze” to stanowi klucz naszego chrześcijańskiego życia, symbol i synteza wszystkich naszych życiowych poczynań. Pokonujemy mniejsze lub większe odległości, aby dotrzeć do upragnionego celu. Również Jezus z dzisiejszej Ewangelii odbywa podróż, zmierza do Jerozolimy. W swojej wędrówce przeżywa różne trudności, jak choćby brak gościnności Samarytan. W drodze do Jerozolimy miało też miejsce spotkanie z trzema ludźmi, z których każdy chciał być uczniem Jezusa. Każde z tych trzech spotkań z Jezusem ilustruje doniosłość sprawy królestwa Bożego oraz potrzebę oddania się tej sprawie ludzi, którzy mają być Jego zwiastunami i głosicielami.

„Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” – wyznaje pierwszy, pełen entuzjazmu młody człowiek. W taki właśnie sposób, całkiem dobrowolnie, wybierano nauczycieli spośród rabinów. Jezus jednak spokojnie studzi ten młodzieńczy zapał. Człowiek ów nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, na co się decyduje. Być uczniem Jezusa znaczy dzielić całkowicie Jego niedolę. „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć”. Tak więc bardzo wyraźnie kazał Jezus owemu człowiekowi rozważyć dobrze decyzję, którą zamierzał podjąć.

Innego natomiast wezwał sam, żeby poszedł za Nim i człowiek ten wyraził zgodę, ale pragnął przedtem pójść i pogrzebać swojego ojca. Musiał być chyba bardzo zdziwiony, gdy usłyszał bezwzględne słowa Jezusa: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Słowa te musiały wydawać się szczególnie szorstkie Izraelitom, których Prawo wyraźnie zobowiązywało do grzebania rodziców i krewnych. Lecz z niezwykłości tych słów wynika również wielkość sprawy królestwa Bożego i jego pierwszeństwo przed sprawami doczesnymi. Kandydatów na swoich uczniów wzywający Bóg wymaga posłusznego pójścia za Jego głosem. „Umarli” grzebiący swoich bliskich to ci, którzy nie usłyszeli głosu powołania. Być może nie chodzi tu o pogrzeb zmarłego akurat ojca, ale o przyłączenie się do Jezusa dopiero po śmierci ojca, która nie wiadomo, kiedy nastąpi?

Powód o wiele mniej ważny przedstawił trzeci ewentualny kandydat na ucznia Chrystusa. Wyraził zgodę pójścia za Panem, pragnął jeszcze wrócić na chwilę do domu, by pożegnać się z najbliższymi. Rzecz po ludzku zupełnie zrozumiała: wypadało pożegnać rodzinę, gdy się odchodziło nie wiadomo dokąd i nie wiadomo na jak długo. Ale Jezus i tym razem był innego zdania: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa i równocześnie wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".

Zapytajmy, więc: jakie warunki mamy spełnić, żeby stać się świadkami królestwa Bożego? Przede wszystkim mamy wyzbyć się naszych lęków i otwierać się na teraźniejszość, w której żyjemy. Bo w tej teraźniejszości działa łaska Boża. Bóg stawia nas w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi, z którymi mamy kroczyć do zbawienia. Mąż ma zbawić się wraz ze swoją (a nie cudzą!) żoną, żona z mężem, przekazując wiarę swoim dzieciom. Mamy głosić królestwo Boże przez uczciwe życie, wypełnione prawdą i miłością świadomi, jak uczyła św. Faustyna, że „czas przechodzi i nigdy nie wraca”.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni w Imię Jezusa Chrystusa, módlmy się do Boga, abyśmy umieli realizować w życiu powierzone nam zadania, czerpiąc siłę z Jego nauki potwierdzonej cudami.

Po każdym wezwaniu chwila ciszy.

1.    Błagajmy za Kościół Chrystusowy, by Jego wezwanie do nawrócenia ludzkości wydało owoc w wypełnianiu przykazania miłości.

2.    Prośmy za papieża Franciszka, by prowadził do świętości powierzoną sobie owczarnię, a jego pielgrzymka do Afryki przyniosła obfite owoce.

3.    Natchnij rządzących duchem mądrości, by dialog i wzajemne poszanowanie zaowocowało pokojem w Syrii.

4.    Wspieraj, Jezu ludzi chorych i strapionych, by tylko w Tobie szukali wyzwolenia ze swoich chorób i nie domagań cielesnych.

5.    Umacniaj, Panie ludzi pełniących uczynki miłosierdzia, by wytrwali w swych postanowieniach i nieśli pomoc ubogim.

6.    Wypraszajmy dla nas tutaj zebranych, byśmy otworzyli się na działanie Boga wśród nas i dostrzegli Jego obecność, zwłaszcza w drugim człowieku.

Spraw, Panie, by zaniesione do Ciebie modlitwy rozbudziły w nas autentyczne pragnienie służenia Tobie i postawę otwartości na Twoje znaki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, *

spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Niech Bóg będzie teraz uwielbiony i wywyższony przez Jezusa w Duchu Świętym, teraz i po wszystkie czasy.

 

 

  

PREFACJA

 

29. Misterium zbawienia

       Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, *

narodził się z Maryi Dziewicy, *

przez swoją mękę na krzyżu *

wybawił nas od śmierci wiecznej, *

a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103, 1

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

       Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia,

którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, †

abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości *

przynosili owoce trwające na wieki.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Umocnieni darem Eucharystii, idźmy wraz z Chrystusem w naszą codzienność, świadcząc o Nim i pomagając innym otworzyć się na Jego głos.

      

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, W DNI POWSZEDNIE: poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00, 6:30 Roraty (w Adwencie), NABOŻEŃSTWA: Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie godz. 15:00, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (I piątek) - godz. 7:30, 17:45, Nabożeństwo 5. Pierwszych sobót (I sobota) – godz. 7:00, Nabożeństwo majowe (V) i różańcowe (X) – w dni powszednie godz. 17:30, w niedziele godz. 16:45, Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa (VI) – w dni powszednie godz. 18:30, w niedziele godz. 16:45, Gorzkie żale (niedziele Wielkiego Postu) – godz. 17:00, Droga krzyżowa (piątki Wielkiego Postu) – godz. 7:30, 15:00, 16:30 (dzieci), 18:30, Godzina święta (czwartek przed I piątkiem) – od godz. 17:00

Kancelaria (tel. 12 645 23 42) czynna: (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.