WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

6/856                   -     30 stycznia 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

IV Niedziela Zwykła

30 stycznia 2022 r. C.

        

Teksty liturgii Mszy św.

 

Kolor szat liturgicznych: zielony      

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 106, 47
 
Ratuj nas Panie, nasz Boże, *
i zgromadź nas z krajów pogańskich, *
abyśmy wielbili święte imię Twoje *
i dumni byli z Twojej chwały.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby zrozumieć podstawową prawdę, że jedynym Panem naszego życia, naszych nocy i dni, naszych powstań i zaśnięć jest Ten, który ukształtował człowieka już w łonie matki.
Często człowiek planuje swoją przyszłość na własny „rachunek”, bez Boga, uzurpując sobie w ten sposób prawo do własnej reżyserii życia. Chrześcijanin odrzuca dzisiaj Boga, Bóg nie jest mile widziany w życiu człowieka: w szkole, szpitalu, zakładach pracy. „Bóg jest tam nie potrzebny”- tak uważa wielu ludzi, ponieważ Jego miejsce jest w Kościele.
Również i my często ulegamy takim poglądom. Zrzucamy Boga na margines ludzkiej egzystencji, lekceważymy Jego naukę i Jego wolę, a liczą się tylko nasze interesy, które nie zawsze są zgodne z chrześcijańskimi wartościami.
Za to, że tak często Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz licząc na Jego Miłość, która „nie pamięta złego”. 
 
Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

           
Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy *
i szczerze miłowali wszystkich ludzi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Dzisiejsze czytania biblijne mogą nam nasunąć refleksję, że i my żyjemy w świecie, który coraz częściej nam się sprzeciwia i próbuje wymazać Boga, nie tylko z życia, ale i z świadomości. Świat dzisiaj nie jest przychylny chrześcijaństwu, wielu braci i sióstr – jesteśmy tego świadkami cierpi prześladowania za to, że przynależy do Jezusa Chrystusa. Również i my jesteśmy dzisiaj wezwani do heroicznego opowiedzenia się za Chrystusem i mężnego wyznawania Jego nauki.

Wsłuchajmy się w słowa samego Boga, który przychodzi po raz kolejny, aby umocnić naszą przyjaźń z Chrystusem, a jednocześnie ochronić nas przed złem, które codziennie wkrada się do ludzkiego serca.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie proroka

Jr 1, 4-5. 17-19

 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
 
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.
Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17
(R.: por. 15)
 
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
1          W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
           niech wstydu nie zaznam na wieki.
2          Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
           nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
3          Bądź dla mnie skałą schronienia *
           i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
           bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
4          Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
5          Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
           Panie, Tobie ufam od młodości.
6          Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
           od łona matki moim opiekunem.
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
15       Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
           i przez cały dzień Twoją pomoc.
17       Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
           i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

        

 

   

DRUGIE CZYTANIE
Hymn o miłości
1 Kor 12, 31 – 13, 13
 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
 
Bracia:
Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.
 
Oto słowo Boże.
 
 
 
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
            Por. Łk 4, 18
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
 
 
EWANGELIA
Jezus odrzucony w Nazarecie
Łk 4, 21-30
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
 
Oto słowo Pańskie.
 
 
 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Niewygodny

Piotr Blachowski

Przypatrujmy się obiektywnie i sobie, i tym, z którymi przebywamy, nie wpadając przy tym w pułapkę ocen czysto ludzkich. Słuchajmy proroków i apostołów, idąc za nimi w duchu wiary. Ale słuchajmy również, co mówią ci, którzy są z nami w naszej codzienności, którzy, być może, są naszymi cichymi prorokami.

Jezus, tuż po narodzeniu, był ścigany przez Heroda. Na początku publicznej działalności chcieli Go zabić rodacy. Ciągle był dla kogoś niewygodny. Dzisiaj, kiedy słyszymy o proroku, staje nam w pamięci cały poczet proroków ewangelicznych, z Janem Chrzcicielem na czele. Ich życie jest ilustracją losu, jaki świat gotuje tym, którzy mają za zadanie głosić prawdę.

Nie ograniczajmy się jednak tylko do przykładów ewangelicznych. Spróbujmy dostrzec proroków także w naszym rodzinnym domu, w najbliższym otoczeniu. Są z nami na co dzień. Czasem grają nam na nerwach, odtrącamy ich, zapominamy, że mają swoje problemy, cierpienia, samotność. Czekamy na grzmiących proroków, a omijamy cichych, bo często postępujemy jak Nazaretańczycy, którzy słuchając Jezusa poddali się myślom zbyt ludzkim. Trudno im było pojąć, że „syn Józefa” (Łk 4,22d) przekazuje prawdy objawione, że łaska Boża nie jest związana ani z pochodzeniem, ani z ojczyzną, ani z rasą, ani z zasługami osobistymi, ale jest dana całkowicie darmo. Zaślepieni ludzkim odruchem zazdrości „wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili, aż na stok góry... aby Go strącić.” Jednak nie osiągnęli tego, co zamierzali.

A Duch Święty może działać w każdym z nas. I każdy z nas może być prorokiem. Ale co tu mówić o prorokach, jeśli nawet w prostszych sprawach nie potrafimy zdobyć się na właściwą ocenę. Na przykład, mając w swoim otoczeniu kogoś, kto ma wiedzę, umiejętności, jest na podorędziu – nie doceniamy go, bo pochodzi z naszej osady, naszego kręgu. A ktoś inny, obcy, może nam zaproponować rozwiązania, z których będziemy zadowoleni. I nawet jeśli okaże się, że to takie same rozwiązania, jakie proponował nasz domorosły fachowiec, to uważamy, iż tamten zna się lepiej. A ten nasz? Cóż on może nam zaoferować poza tym, co sami wiemy?

Najświętsza Matko, naucz nas – prosimy – przyjmować prawdę i pozbywać się pychy. MARYJO, której IMIĘ stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości – módl się za nami.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 
 
 
MODLITWA WIERNYCH
 
Ożywieni słowem Chrystusa, prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski dla nas i całego świata.
 
1.         Za Kościół święty, aby kierujący nim Duch ciągle odnawiał go i uświęcał. Ciebie prosimy.
2.         Za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości. Ciebie prosimy.
3.         Za małżonków, aby zawsze żyli w zgodzie i wierności. Ciebie prosimy.
4.         Za zmarłych, aby cieszyli się pełnią zbawienia w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy.
5.         Za nas samych, abyśmy w każdym czasie pamiętali, że zostaliśmy powołani przez Chrystusa do miłości. Ciebie prosimy.
 
Boże, wysłuchaj prośby, które z wiarą Tobie polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 
 
MODLITWA NAD DARAMI
           
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu, *
i przemień je w Sakrament naszego zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PRZED PREFACJĄ
 
Wyśpiewajmy Bogu pieśń dziękczynienia za Jego miłość, która była urzeczywistniona na krzyżu, a teraz po raz kolejny przychodzi do nas w „kruszynie chleba”.
 
 
 
PREFACJA
 
30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka
            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *
Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *
gdy nam zesłałeś swojego Syna, *
aby stał się człowiekiem *
i wybawił nas od zguby wiecznej. *
W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * s
tało się narzędziem zbawienia, *
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *
którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *
Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *
razem z nimi wołając...
 
 
 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Ps 31, 17-18
 
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, *
wybaw mnie w swoim miłosierdziu. *
Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII
 
            Posileni Sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, †
aby Pokarm, który daje życie wieczne, *
umocnił nas w prawdziwej wierze.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
 
 
PRZED ROZESŁANIEM
            Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zanieśmy je światu, który odwraca się od Boga. Bądźmy prorokami Bożej miłości we współczesnym świecie, niech również inni ludzie poznają Chrystusa przez świadectwo naszego życia.
 
 
 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00,
poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.
Kancelaria (tel. 126452342) czynna:(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)
Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,
Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,
Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.
NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:
strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl
oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej
adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
strona internetowa gazetki: wzgorza-gazetka.pl
adres gazetki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.