WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

4/854                   -       16 stycznia 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

II Niedziela Zwykła

16 stycznia 2022 r. C.

        

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych: zielony      

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 66, 4

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *

niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Tak często dzisiaj w ludzkich sercach niejednokrotnie rodzi się przekonanie, że Bóg jest okrutny, ponieważ nie obchodzą Go problemy człowieka, a religia jest ponura i smutna.

Wielu młodych ludzi twierdzi, że Pan Bóg odbiera radość, bo zabrania: zabawy, przyjemności i używania świata za wszelką cenę. Religia jest szara i smutna, ponieważ każe tylko nosić krzyż Tego, który jest obojętny i nie zainteresowany sprawami świata.

Jezus Chrystus jest obecny w życiu każdego człowieka, cieszy się ludzką radością, martwi się problemami strapionych i błogosławi nie tylko człowieczej pracy, zmaganiom i cierpieniom, ale również wnosi w ludzkie życie: wesele i radość. Przykładem nieobojętności Jezusa wobec trosk człowieka jest dzisiejsza Ewangelia i cudowne przemienienie wody w wino podczas wesela w kanie.

Otwórzmy teraz przed Panem serca - stągwie naszych sumień i prośmy o ich przemienienie.           

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, †

wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu *

i obdarz nasze czasy swoim pokojem.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Wsłuchajmy się teraz z wiarą w Słowo Boga, które potrafi wlać w nasze serca radość i nadzieję na „lepsze jutro”. Niech każdy tutaj obecny zostanie dotknięty podczas tej liturgii słowa mocą Ducha Świętego, abyśmy jeszcze bardziej otworzyli się na obecność Jezusa, który przemienia nas swoją mocą.

PIERWSZE CZYTANIE

Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Iz 62, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana określą.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża.

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac

(R.: por. 3)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

1          Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

           śpiewaj Panu, ziemio cała.

2          Śpiewajcie Panu, *

           sławcie Jego imię.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

           Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *

3          Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

           rozgłaszajcie Jego cuda *

           pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

7          Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

           oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

8          Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

           przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

9          Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *

           zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

10       Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *

           będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

           

DRUGIE CZYTANIE

Różne dary Ducha Świętego

1 Kor 12, 4-11

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. 2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Wielu dano

Piotr Blachowski

Kimkolwiek byś nie był, czegokolwiek byś nie robił, jakiego byś nie miał powołania, jeśli będziesz z Bogiem, to otrzymasz błogosławieństwo i łaskę. Tak można by dzisiaj streścić jedno z czytań.

Przez całe swoje życie szukamy prawdy o sobie, szukamy swojego miejsca na ziemi. Czy to w pracy, czy uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, zawsze zastanawiamy się, czy to, co robimy, jest słuszne, czy godne nas i naszej postawy. A przecież wystarczy się wsłuchać w to, co nam przekazuje Bóg poprzez nas samych, poprzez bliźnich, poprzez czynności, które wykonujemy, by zorientować się, co powinniśmy robić.

Jedynie Chrystus – Bóg Wcielony – znał swoje posłannictwo i swoje zadania. W Ewangelicznym przekazie, nierzadko do dzisiaj w niektórych kręgach wykpiwanym i traktowanym jako anegdota, przekazał tak wiele treści, które są nadal ważne dla nas wszystkich. Słowa Chrystusa powinny nam zapaść głęboko w serce. Matka Jezusa, zarazem Matka Kościoła Chrystusowego, mówi do nas: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5). Ten pierwszy znak uczyniony przez Chrystusa podbudował wiarę uczniów, ale równocześnie buduje i będzie budował w nas wiarę i gotowość do wykonania zadań, które nam wskazuje sam Bóg.

Pamiętać musimy, iż otrzymujemy różne dary, które inni nazywają talentami lub umiejętnościami, ale – niezależnie od nazwy – o to samo przecież chodzi. Trzeba umieć wsłuchać się w siebie i w bliźnich, bo i w nas, i w bliźnich przemawia do nas Bóg. Tak, wiem, że się powtarzam, ale powiem to jeszcze i trzykroć, bym sam mógł to zrozumieć.

W jednym musimy być silni: w rozumieniu tego, Kto do nas mówi i co nam chce przekazać. Jeśli w tym będziemy silni, zwarci i gotowi, to na pewno nam się uda, przecież Bóg w swej dobroci każdego z nas czymś obdarzy. Bo „Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor 2,8-11). A dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.

BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, abyśmy żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Oddając całego siebie dobremu Bogu, otwórzmy nasze serca i pokornie przedstawmy Mu nasze prośby:

1.         Prośmy za chrześcijan, aby byli dla świata znakiem prawdziwego pokoju i miłości. Ciebie prosimy.

2.         Prośmy za ludzi młodych, aby na drodze poszukiwania sensu życia nie zapominali o Bogu i Jego przykazaniach. Ciebie prosimy.

3.         Prośmy za młode małżeństwa, aby ich miłość była trwała, a wiara pomogła przezwyciężać wszelkie trudności codziennego życia. Ciebie prosimy.

4.         Prośmy za zmarłych, aby mogli radować się na wiecznej Uczcie w królestwie niebieskim. Ciebie prosimy.

5.         Prośmy za nas samych, abyśmy każdego dnia świadczyli wiernie o Chrystusie, który jest dla nas radością i weselem. Ciebie prosimy.

Boże, prosimy Cię o wysłuchanie naszej modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

            Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, *

spełnia się dzieło naszego odkupienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Wyśpiewajmy pieśń wesela i chwały Bogu Ojcu za to, że posłał na świat umiłowanego Syna – Jezusa Chrystusa, który każdego dnia troszczy się o każdego człowieka.

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, * ż

e przez wielkanocne misterium * z

ostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 23, 5

Stół dla mnie zastawiasz, *

kielich mój jest pełny po brzegi.

MODLITWA PO KOMUNII

            Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości †

i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, *

których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Stągwie naszych serc podczas tej Uczty Weselnej, zostały napełnione radością i miłością Bożą, wypływającą ze Słowa i Pokarmu Zbawienia, którego nie zabrakło dla nikogo podczas tej Eucharystii. Zanieśmy tę radość i miłość wszędzie tam, gdzie w tym tygodniu będziemy, niech wszyscy zobaczą, że tylko w Bogu jest prawdziwa radość i wesele. 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.