WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

2/852                   -       9 stycznia 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Święto

Niedziela Chrztu Pańskiego

9 stycznia 2022 r. C.

        

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych: biały

           

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Mt 3, 16-17

Gdy Jezus został ochrzczony, *

otworzyły się niebiosa *

i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, *

i zabrzmiał głos Ojca: *

Ten jest mój Syn umiłowany, *

w którym mam upodobanie.

WPROWADZENIE DO LITURGII

            Przez sakrament chrztu świętego wszyscy jesteśmy Kościołem, czyli członkami Mistycznego Ciała Chrystusa, który nieustannie gromadzi nas na świętej liturgii, abyśmy stawali się coraz to doskonalszą wspólnotą umiłowanych Jego dzieci.

Podczas tej Mszy świętej, podziękujmy Bogu za sakrament chrześcijańskiej inicjacji. Polecajmy naszych rodziców, chrzestnych, szafarza sakramentu – niech żywym Bóg błogosławi, a zmarłych obdarzy radością nieba.

Niech obrzęd pokropienia wodą święconą, przypomni nam moment chrztu świętego, a jednocześnie oczyści nas z wszelkich grzechowych zmaz.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże,

po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus,

na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, †

spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, *

zawsze żyły w Twojej miłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi proroka Izajasza, zapowiada nam przyjście samego Boga, który „przychodzi z mocą” do każdego człowieka.

W drugim czytaniu z Listu świętego Pawła do Tytusa, dowiemy się, że Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Dzięki temu, tak jak Jezus, w dzisiejszej Ewangelii, staliśmy się umiłowanymi Synami, w którym sam Bóg ma w nas swe upodobanie.

Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam przyjąć Boga w Jego Słowie, które daje życie.

PIERWSZE CZYTANIE

Chwała Pana się objawi i zobaczy ją wszelkie ciało

Iz 40, 1-5. 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy».

Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25.

27-28. 29b-30 (R.: por. 1a)

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

1          Błogosław, duszo moja, Pana, *

            Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

            Odziany w majestat i piękno, *

2          światłem okryty jak płaszczem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

3          Chmury są Twoim rydwanem, *

           przechadzasz się na skrzydłach wiatru.

4          Wichry używasz za swych posłów, *

           sługami Twoimi ogień i płomienie.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

24       Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †

           Ty wszystko mądrze uczyniłeś, *

           ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

25       Oto jest morze, ogromne i szerokie, †

           a w nim żyjątek bez liku, *

           zwierząt wielkich i małych.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

27       Wszystko to czeka na Ciebie, *

           byś dał im pokarm we właściwym czasie.

28       Gdy im dajesz, zbierają, *

           gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

29       Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *

           i w proch się obracają.

30       Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *

           i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

           

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające

i odnawiające w Duchu Świętym

Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            por. Łk 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan powiedział: «Idzie mocniejszy ode mnie;

On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Łk 3, 15-16. 21-22

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem».

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Szerzyć woń krzyżma

ks. Leszek Smoliński

W Święto Chrztu Pańskiego wpatrujemy się w pokornego Jezusa, który wraz z całym ludem przystąpił do chrztu, którego udzielał Jan w Jordanie. W trakcie modlitwy dochodzi do niecodziennej sytuacji: na Jezusa zstępuje Duch Święty, a z nieba słychać głos Ojca: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Jezus objawia się w tej scenie jako wzór człowieka modlitwy.

To właśnie scena znad Jordanu stanowi punkt zwrotny w życiu Jezusa i jest momentem inaugurującym Jego mesjańską misję. Od tego momentu Jezus z Nazaretu staje się osobą publiczną. Pokazuje, że łączy się solidarnie z grzesznikami, choć sam nie jest grzesznikiem.

Królowie, kapłani i prorocy bywali namaszczani olejem. Jezus przewyższa ich wszystkich, ponieważ jest „namaszczony” Duchem Świętym, który Go najściślej łączy z Bogiem. Jezus wstępując do Jordanu uświęcił wodę, która stała się symbolem oczyszczenia i udziału w Jego tajemnicy. Jak naucza papież Franciszek, „Urodziliśmy się dwukrotnie: najpierw do życia naturalnego, a po raz drugi, dzięki spotkaniu z Chrystusem w źródle chrzcielnym. Tam umarliśmy dla śmierci, aby żyć jako dzieci Boże na tym świecie. Tam staliśmy się ludźmi, tak jak sobie tego nigdy nie wyobrażaliśmy. Właśnie dlatego wszyscy musimy szerzyć woń krzyżma, którym zostaliśmy namaszczeni w dniu naszego chrztu” (Audiencja generalna, 2.08.2017).

Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez biskupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzyżmo). Symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo jest złączone z Bóstwem.

Przy poświęceniu wypowiada się długą modlitwę. W pierwszej części nawiązuje ona do gałązki oliwnej, niesionej Noemu po potopie, namaszczenia Aarona i Dawida, przede wszystkim zaś do namaszczenia Jezusa Chrystusa po chrzcie w Jordanie. W drugiej części modlitwa uprasza o to, by namaszczeni krzyżmem, oczyszczeni od zepsucia, stali się świątynią Bożego majestatu i byli wonnością Chrystusa, od którego wywodzi się nazwa chryzmy. Dzisiaj krzyżma używa się w namaszczeniu po chrzcie, przy bierzmowaniu, święceniach kapłańskich (biskup i prezbiter), poświęceniu ołtarza i kościoła.

Woń krzyżma jest wezwaniem, byśmy roznosili w naszym życiu „woń Chrystusa”. Chodzi o to, byśmy przez bliskość z Chrystusem, zjednoczenie z Nim w miłości, mogli rozwijać podstawowe powołanie, które otrzymaliśmy na chrzcie – chodzi o powołanie do świętości. Dokonuje się to przez wytrwałą modlitwę, która ma stawać się miłą Bogu jak woń kadzidła. Stawanie się człowiekiem modlitwy sprawia, że w swoim życiu, dzięki obecności Ducha Świętego, upodabniamy się do Chrystusa i pełnimy wolę Bożą. Jeśli będziemy promieniować świętością, to wtedy inni będą mogli zobaczyć w nas autentycznych świadków obecności Boga w świecie. To świadectwo wyraża się we wzajemnej miłości. I jest znakiem, również dla tych, którzy nie znają Chrystusa, że źródłem miłości i dobroci jest Trójjedyny Bóg.          

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Jako jedna rodzina dzieci Bożych, módlmy się z Jezusem, w Duchu Świętym do naszego Ojca.

1.         Módlmy się za Kościół święty, aby macierzyńską opieką otaczał wszystkie swoje dzieci. Ciebie prosimy.

2.         Módlmy się za Ojca Świętego, aby niestrudzenie głosił prawdę objawioną. Ciebie prosimy.

3.         Módlmy się za mających przyjąć chrzest święty, aby włączeni w Chrystusa uświęcali Jego Kościół. Ciebie prosimy.

4.         Módlmy się za tych, którzy oddali życie za wiarę, aby ich męczeńska krew była nasieniem nowych wyznawców w Chrystusa. Ciebie prosimy.

5.         Módlmy się za nas samych, abyśmy chrzest święty, który zanurzył nas w misterium Chrystusa, traktowali poważnie. Ciebie prosimy.

Boże, Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i przybądź nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.           

MODLITWA NAD DARAMI

            Boże, nasz Ojcze,

przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, *

który zgładził grzechy świata.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRZED PREFACJĄ

Uwielbiajmy Boga, że przez chrzest święty włączył nas do wspólnoty Jego umiłowanych dzieci.

PREFACJA

7. Tajemnica chrztu Chrystusa

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu *

objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. *

Twój głos rozległ się z nieba, *

abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. *

Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, *

dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, *

został namaszczony i posłany, *

aby głosić dobrą nowinę ubogim.

Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, *

wielbimy Ciebie na ziemi, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

J 1, 32. 34

Oto Ten, o którym Jan powiedział: *

Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, *

że On jest Synem Bożym.

MODLITWA PO KOMUNII

            Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, †

spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna *

zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Nakarmieni Słowem i Ciałem Zbawiciela, idźmy w naszą codzienność z radością, pokorą i łagodnością, jako umiłowane dzieci Boga.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.