WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

1/851                   -       2 stycznia 2022 r. C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

 

Uroczystość

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2022 r. C.

 

        

Teksty liturgii Mszy św.

 

Kolor szat liturgicznych: biały

 

 

           

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Seduliusz

Witaj, Święta Boża Rodzicielko, *

Ty wydałaś na świat Króla, *

który włada niebem i ziemią na wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

            W pierwszą niedzielę Nowego Boku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony nią Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte posta¬nowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przyrzeczenia.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny

obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, †

spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, *

przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego.

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Mądrość Boża, którą ukazuje Stary Testament, zamieszkała wśród ludzi w Jezusie Chrystusie. On, zrodzony przed wszystkimi wiekami, objawił się światu przez swoje przyjście we Wcieleniu. W świetle tej wcielonej Mądrości człowiek może rozpoznać swoje powołanie, przeznaczenie i sens życia. Dlatego przyjęcie Chrystusa jest mądrością życia i darem Boga.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławieństwo Boże

Lb 6, 22-27

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 67 (66) 2-3. 5 i 8 (R.: por. 2a)

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

2          Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *

           niech nam ukaże pogodne oblicze.

3          Aby na ziemi znano Jego drogę, *

           Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

5          Niech się narody cieszą i weselą, †

           bo rządzisz ludami sprawiedliwie *

           i kierujesz narodami na ziemi.

8          Niech nam Bóg błogosławi, *

           i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

           

           

DRUGIE CZYTANIE

Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. Hbr 1, 1-2a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg

               do ojców przez proroków,

a w tych ostatecznych dniach

               przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Nadano Mu imię Jezus

Łk 2, 16-21

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Droga zawierzenia

ks. Leszek Smoliński

W pierwszym dniu roku kalendarzowego kierujemy nasze myśli do Świętej Bożej Rodzicielki. Ona „w grocie podziwia Dzieciątko i widzi w Nim miłość Boga, który przychodzi, aby zbawić swój lud i całą ludzkość” (Franciszek, Audiencja generalna, 21.12.2016). Jest to pierwsze święto maryjne, które włączono do kalendarza liturgicznego Kościoła zachodniego. Prawda o Bożym Macierzyństwie Maryi zostało uroczyście ogłoszone jako dogmat przez Sobór Efeski w 431 roku. Sobór Watykański II tak przedstawia jego znaczenie: „aby uznano, że Chrystus jest naprawdę i rzeczywiście Synem Bożym i Synem Człowieczym” (DE, 15).

Nad wielkimi tajemnicami Bożymi nie można przejść bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się nad nimi.

Jak przybliża nam dzisiejsza Ewangelia, zdumienie pasterzy wobec narodzin Mesjasza wyrażało się w uwielbieniu i wychwalaniu Boga, Natomiast „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. W ciszy, skupieniu i na modlitwie. W ten sposób kontempluje Ona w sercu tajemnicę Chrystusa, jako coś drogocennego. I ukazuje światu przedziwny paradoks tej tajemnicy: z jednej strony wielkość Boga, z drugiej zaś ubóstwo Jego narodzin na ziemi. Bogurodzica pamięta i rozważa istotne elementy z przeszłości po to, aby błogosławić i wielbić Boga Wszechmogącego. Dla Maryi każde wydarzenie związane z Jej dzieckiem, które poczęło się z Ducha Świętego, będzie okazją do refleksji i otwierania swojego serca na zbawcze działanie Najwyższego. Jednocześnie swoją postawą wskazuje wierzącym, jak mają przyjmować dar czasu. Początek roku stanowi bowiem szansę, by na nowo wielbić Boga, pamiętając i rozważając wydarzenia, które były naszym udziałem w minionym roku.

Maryja, która wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymuje je i wydaje owoc przez swą wytrwałość (por. Łk 8, 15), ma w naszej polskiej pobożności miejsce szczególne. Odwołujemy się do Niej bardzo często. To jednak nie wystarczy. Trzeba pytać: czego mogę się od mojej niebieskiej Matki nauczyć? W jaki sposób mam się do Niej odnosić? Jednym z podstawowych wymiarów pobożności jest zawierzenie. Prosty akt osobistego oddania „Pod Twoją obronę…” możemy ponawiać wstając, wychodząc z domu, rozpoczynając jazdę samochodem czy oczekując na rozwiązanie trudnej sprawy. Przez Maryję docieramy do Jezusa, a od Jezusa do Maryi. Zawierzenia ma mnie prowadzić do naśladowania Tej, która jest wzorem najpiękniejszego człowieczeństwa. Przede wszystkim chodzi o uzgadnianie swoich planów i marzeń z wolą Bożą, dzielenie się wiarą, wrażliwości na drugiego człowieka, znoszenia mężne cierpień i niesprawiedliwości. Jak przypomniał papież Franciszek w Orędziu na 50. Światowy Dzień Pokoju, który przypada 1 stycznia, „Maryja jest Królową Pokoju. Kiedy narodził się Jej Syn, aniołowie wielbili Boga i życzyli pokoju ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14). Prośmy Maryję Pannę, by była naszą przewodniczką”. Niech Jej macierzyńska pomoc i obrona wspiera nas w kolejnym już Nowym Roku naszego życia. Niech wyprasza Boże zmiłowanie dla nas i dar pokoju w naszych serc, rodzinach i na całym świecie.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Bóg jest Mądrością, która w swej dobroci obejmuje wszechświat, prośmy więc w naszych modlitwach, by wejrzał na nasze ludzkie biedy, które Słowo Wcielone przyszło dzielić z nami.

1.         Módlmy się, by   światłość Chrystusa jaśniała w życiu wszystkich ochrzczonych. R.   Wysłuchaj, Boże, pokornej modlitwy.

2.         Módlmy się, by Chrystus, który przychodzi do swojej własności, został przyjęty w życiu naszego narodu, w naszych domach i naszych sercach.

3.         Módlmy się, by w czasach dzisiejszych byli ludzie, którzy swoim życiem świadczą o Bożej światłości.

4.         Módlmy się za tych, którzy swoją nadzieję pokładają w dobrach materialnych, aby zrozumieli wymowę ubogich narodzin Przedwiecz¬nej Mądrości.

5.         Módlmy się za zmarłych, aby zostali opromienieni oglądaniem tej światłości, którą na ziemi poznali przez wiarę.

6.         Módlmy się o światłe oczy serca dla nas tu zebranych i dla tych wszystkich, których kochamy, byśmy poznali czyni jest nadzieja na¬szego chrześcijańskiego powołania.

Boże, który tak ukochałeś ziemię, że na nią posłałeś Słowo Wcielone, .daj nam modlącym się do Ciebie miłość prowa¬dzącą do źródeł prawdziwej mądrości. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra

i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju, †

w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia, *

i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy naszemu Najlepszemu Ojcu, że w Chrystusie, Wcielonej Mądrości pozwala nam rozpoznać nasze powołanie i odnaleźć sens i radość życia.

 

 

PREFACJA

55. Boże macierzyństwo Maryi

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, *

i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali *

oddając cześć Najświętszej Maryi, *

zawsze Dziewicy.

Ona za sprawą Ducha Świętego *

poczęła Jednorodzonego Syna Twojego, *

i zachowując chwałę dziewictwa *

wydała światu przedwieczną Światłość, *

naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Hbr 13, 8

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, *

ten sam także na wieki.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny,

Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła,

z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, †

spraw, prosimy, *

aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Na nasze postanowienie, że w tym roku nie zaniedbamy uczestnictwa w niedzielnej liturgii Mszy świętej, niech nas błogosławi Bóg Wszech¬mogący.  

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

            K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, źródło wszelkiego błogosławieństwa, † niech wam hojnie udzieli łaski * i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała.

W. Amen.

K. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, † da niewzruszoną nadzieję * i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa.

W. Amen.

K. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą: † dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę * i doprowadzi was do życia wiecznego.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.