WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   37/835                 -           12 września 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela,

12 września 2021 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Syr 36, 15-16

Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, * aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. * Wysłuchaj prośby swojego sługi * oraz ludu Twojego.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie, człowieku XXI wieku? Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa nie wyraża się w słownych deklaracjach, ale w dobrych czynach codziennego życia. Za to, że nie zawsze mamy odwagą przyznać się do Chrystusa, przeprośmy teraz naszego Ojca.    

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

            Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz kreśli obraz prawdziwego Sługi Bożego, którego Jahwe wspiera nawet wśród prześladowań. Apostoł Jakub w drugim czytaniu powie nam, że wiara bez uczynków jest martwa. W Ewangelii zaś Jezus zapyta nas: „A wy za kogo mnie uważacie?". Wraz ze św. Piotrem odpowiemy: „Ty jesteś naszym Panem i Bogiem - Zbawicielem". Skorzystajmy z Bożego zaproszenia i zasiądźmy do stołu słowa.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Iz 50, 5-9a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie!

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi?

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

           Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

(R.: por. 9)

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Albo: Alleluja.

1          Miłuję Pana, albowiem usłyszał *

           głos mego błagania,

2          bo skłonił ku mnie swe ucho *

           w dniu, w którym wołałem.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Albo: Alleluja.

           3          Oplotły mnie więzy śmierci, †

           dosięgły mnie pęta Otchłani, *

           ogarnął mnie strach i udręka.

4          Ale wezwałem imienia Pana: *

           «Panie, ratuj moje życie!»

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Albo: Alleluja.

5          Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *

           Bóg nasz jest miłosierny.

6          Pan strzeże ludzi prostego serca: *

           byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Albo: Alleluja.

8          Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *

           oczy od łez, nogi od upadku.

9          Będę chodził w obecności Pana *

           w krainie żyjących.

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Albo: Alleluja.

           

 

DRUGIE CZYTANIE

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

Jk 2, 14-18

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Ga 6, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,

         jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,

         a ja dla świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Zapowiedź męki Chrystusa

Mk 8, 27-35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Jezusowa i moja tożsamość

ks. Leszek Smoliński

W epoce badań, ankiet, plebiscytów popularności i sondaży łatwo możemy się przekonać, duże znaczenie w życiu ludzi odgrywa opinia. Można ją bardzo szybko zweryfikować na podstawie konkretnych słupków, wykresów i wyliczeń. Okazuje się, że pomimo błędu statystycznego, dane mogą okazać się jednak niewystarczające.

Jak przekazuje ewangelista św. Marek, Jezus „udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Dopiero Piotr wyznaje „Ty jesteś Mesjasz”. Apostołowie ku takiej wierze szli powoli. Był czas, gdy pytali: „Co to za człowiek, któremu nawet wicher i jezioro są posłuszne?”. Czas niepewności jednak minął. Do takiej wiary musieli dojrzewać. Do wiary, która nie jest ludzkim przeświadczeniem, ale darem łaski. W swoistym sondażu, który pojawia się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii widzimy, że w życiu Jezusa zachodzą istotne zmiany. Dotychczas usiłował On ukryć swoją najgłębszą tożsamość mesjańską, choć nie zawsze Mu się to udawało. Teraz jednak następuje zmiana: Jezus mówi, kim jest naprawdę, ale jednocześnie bez ogródek mówi o swej męce i zmartwychwstaniu.

Żydzi tak naprawdę nie wiedzieli, kim jest Jezus i co o Nim sądzić. Król Herod – Ewangelia przedstawia go jako człowieka pełnego lęku, oskarżanego przez własne sumienie – w Jezusie widzi zamordowanego Jana. Inni uważali Jezusa za Eliasza lub któregoś z dawnych proroków. Jezus Chrystus, Mesjasz, wcielone Słowo Boga żywego, wymyka się jednak naszym domysłom i wyobrażeniom. Objawia nam pełnię miłości Ojca, którą inni – tacy jak Eliasz czy Jan Chrzciciel – przekazywali tylko cząstkowo. Jest światłem rozjaśniającym niepewność i mrok Starego Przymierza.

Nierzadko nasza sytuacja jest podobna do sytuacji uczniów. Jesteśmy z Panem, spotykamy się z Nim na modlitwie, staramy się żyć po chrześcijańsku. Jednak gdy pada zasadnicze i fundamentalne pytanie: „Za kogo uważasz Jezusa? Kim On dla Ciebie jest?”, często nie umiemy na nie odpowiedzieć. Dlaczego? Pytanie o tożsamość Chrystusa jest nierozłącznie związane z pytaniem o naszą własną tożsamość. Niejednokrotnie mamy problemy ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. Im bliżej Jezusa jestem, im bardziej poznaję Jego osobę, tym bardziej zaczynam rozumieć siebie. Nie rozumiem siebie bez Chrystusa i nie rozumiem Jego, nie próbując odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. To właśnie jest sztuka – odnaleźć swoją własną drogę do Chrystusa. Nasza odpowiedź na Chrystusowe pytanie nie ma być szybka, ale prawdziwa i ugruntowana.

Kim dla ciebie jest Jezus i Jego Ewangelia? Czy jesteś gotów przyjąć ją bez zastrzeżeń? Już prawie dwa tysiące lat staje Jezus ciągle pytając: „Kim ja jestem dla ciebie?” Nie zadowala Go cytowanie najbardziej uczonych odpowiedzi na Jego temat. Bo dla Jezusa liczy się nasza osobista odpowiedź. To pytanie wybija nas z bycia badaczem opinii publicznej. Musimy odpowiedzieć, sięgając do własnego serca. Dopiero wtedy staniemy się autentycznymi świadkami Jego miłości w świecie, umiejętnie łącząc wyznawaną wiarę z uczynkami. 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Zjednoczeni z całym Kościołem powszechnym módlmy się w intencjach świata i własnych.

1.         Za Kościół święty, aby wokół Jezusa i Jego Krzyża gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego.

R. Wysłuchaj, Panie, błagania swych wiernych.

2.         Za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka na Węgry i Słowację umocniła w wierze tamtejsze Kościoły.

3.         Za wszystkich chrześcijan, aby karmiąc się słowem i Ciałem Chrystusa czerpali siłę do świadczenia o Nim w życiu.

4.         Za tych, którzy utracili łaskę wiary, aby mogli jeszcze raz spotkać Chrystusa i powrócić do wspólnoty wierzących.

5.         Za chorych i cierpiących, aby szli za Panem dźwigając krzyż swych codziennych doświadczeń.

6.         Za zmarłych, aby dostąpili łaski miłosierdzia od naszego Zbawiciela — Jezusa Chrystusa.

7.         Za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii.

Boże, tylko Ty możesz zaspokoić pragnienia modlących się do Ciebie. Wejrzyj na nas i daj nam to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.    

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

            Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu, † niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, * posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za łaskę wiary i za Jego Syna Jezusa Chrystusa, który karmi nas Swoim słowem i Ciałem w każdej Eucharystii i nadaje sens naszemu życiu.

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 36, 8

Jak cenna jest Twoja łaska, Boże, * ludzie chronią się w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

            Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, * aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

            Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby życiem według Ewangelii świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Na pełnię życia prawdziwie chrześcijańskiego Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.