WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

   47/845                 -           21 listopada 2021 r. B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela

21 listopada 2021 r.

34. NIEDZIELA ZWYKŁA B

Kolor szat liturgicznych: biały

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ap 5, 12; 1. 6

Baranek, który został zabity *

godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, *

Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII

            Przeżywamy ostatni tydzień roku kościelnego, który w swych treściach nawiązuje do czasów eschatologicznych i mówi nam o powrocie Jezusa Chrystusa na ziemię. Powrót ten nastąpi w chwili, w której się nie spodziewamy.

Pragniemy dzisiaj Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu Wszechświata na tej Eucharystii oddać należną chwałę i cześć. Ofiarujmy na ołtarzu nasze troski, kłopoty i zmagania dnia codziennego, wierząc, że tylko Pan nieba i ziemi, może nasz krzyż przemienić w słodkie jarzmo.

Przepraszajmy Króla Wszechświata, za zło, które popełniliśmy z ludzkiej ułomności, ufając w Jego niezgłębione miłosierdzie.

Wsłuchajmy się w słowo, które wsiewa w nasze serca wiarę, nadzieję i miłość.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

            Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, †

spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, *

Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

Liturgia Słowa przypomina nam prawdę, że przemijalność jest istotną cechą człowieka oraz świata, na którym żyjemy. Słowo Boże ukazuje nam fakt, że Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale ono pochodzi od Stwórcy.

Królestwo niebieskie tutaj na ziemi, rozsiewa się dzięki słuchaniu Słowa Bożego i świadczeniu o nim wobec braci.

PIERWSZE CZYTANIE

Królestwo Syna Człowieczego

Dn 7, 13-14

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

            Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a)

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1          Pan króluje, oblókł się w majestat, *

           Pan wdział potęgę i nią się przepasał.

           Tak świat utwierdził, *

           że się nie zachwieje.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

2          Twój tron niewzruszony na wieki, *

           istniejesz od wieków, Boże.

5          Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; †

           Twojemu domowi świętość przystoi *

           po wszystkie dni, o Panie.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

           

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus jest władcą królów ziemi

Ap 1, 5-8

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

            Por. Mk 11, 9c. 10a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.

Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

J 18, 33b-37

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

           

Zaproszenie do budowania królestwa

ks. Leszek Smoliński

Czterdziestoparoletni Edward, nie lubi swojej pracy. Otaczający świat go denerwuje. Jest przy tym złośliwy dla żony, niecierpliwy dla córki, swojego ojca zbywa wiecznym brakiem czasu. Sytuacja zmienia się diametralnie po groźnym wypadku. Edward postanawia odkryć swoje życie na nowo. Nagle zaczyna być szczęśliwy, dostrzegać ludzi i rzeczy, które go otaczały. Nigdzie nie wyjeżdża, nie ucieka w podróż dookoła świata. Mieszka w tym samym mieszkaniu, chodzi tym samym chodnikiem, spotyka tych samych ludzi, ale wszystko jest inaczej. Odzyskuje miłość oraz radość życia. Tak dzieje się z Edwardem, bohaterem filmu Jerzego Zielińskiego pt. „Król życia” (2015).

Tak przed Piłatem, jak i przed nami staje dziś zupełnie inny Król życia, Pan Jezus. I tak charakteryzuje swoje królestwo: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Ja się na to narodziłem..., aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Syn Boży obwieszcza dobrą nowinę – wraz z Jego przyjściem na świat przybliżyło się do nas królestwo niebieskie. Jest ono inne od ziemskich potęg, gdzie władcy swoją bezwzględnością wykorzystują swoich poddanych. Natomiast Jezus zaprasza nas, swoich przyjaciół, do budowania zupełnie innego królestwa, którego treścią są: prawda i życie, świętość i łaska, sprawiedliwość, miłość i pokój.

Chrystus przyszedł dać świadectwo prawdzie, świadectwo o prawdziwym życiu: nie tylko o jego zasadach, ale o tym, że ono w ogóle istnieje i że można je osiągnąć. Ale osiągnąć tylko w jeden sposób: przez przyjęcie zwierzchnictwa Króla Prawdy, Jezusa. W życiu każdego człowieka jest wydarzenie, które wycisnęło piętno na jego życiu, tworząc „przedtem” i „potem”. Przed i po ukończeniu studiów, przed i po ślubie. Kto odkrywa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, nie ma wątpliwości, jak podzielić swoje życie: przed i po spotkaniu z Chrystusem.

Przyjąć zwierzchnictwo Chrystusa Króla, uczynić Go królem naszego życia, oznacza przyjąć prawdę, czyli słuchać prawdy, którą On objawia swoimi słowami i czynami. Problem w tym, że my często nie chcemy ani znać, ani tym bardziej przyjąć prawdy. Jakże wygodny i niezobowiązujący jest świat kłamstwa, pozorów, złudnych obietnic. W takim świecie żyje się pozornie o wiele łatwiej, bo gdy coś przestaje nam pasować, zawsze można uciec w inne kłamstwo czy złudzenie, wymigać się od odpowiedzialności. Ale ile jest warte życie oparte tylko na kłamstwie? I gdzie takie życie ma kres? Czy nie zagraża mu unicestwienie w świecie pozorów i złudzeń?

Bohater filmowy sam uczynił siebie królem życia, stanowił sam dla siebie punkt odniesienia. My natomiast chcemy przywrócić właściwe, tj. pierwsze miejsce Chrystusowi Królowi, by był Panem naszego serca, naszej rodziny, wspólnoty Kościoła czy Ojczyzny. Obyśmy byli Mu wierni w służbie Jemu samemu i ludziom. Obyśmy nie dawali powodu do słusznych zarzutów i do prześladowań z naszej winy. Niech ludzie, patrząc na nas, chwalą Boga, a nie złorzeczą Mu. Niech z naszych serc popłynie uwielbienie Chrystusa: „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie”.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA WIERNYCH

Jezusowi Chrystusowi, Królowi i Panu Wszechświata, skierujmy pragnienia naszych serc.

1.         Królu Wszechświata, polecamy wszystkich członków Twojego Kościoła, aby byli świadkami prawdy w świecie. Ciebie prosimy.

2.         Władco nieba i ziemi, polecamy Tobie wszystkich rządzących naszym krajem, aby pamiętali, że władza jest służbą. Ciebie prosimy.

3.         Włado o pogodnym Obliczu, polecamy Ci wszystkich młodych, aby pociągnięci Twoją miłością odważnie kroczyli drogą Ewangelii. Ciebie prosimy.

4.         Królu Wszechświata, polecamy Tobie katechetów, kaznodziejów i rekolekcjonistów, aby z mocą głosili słowo Boże niosące odwagę i wiarę w Jezusa. Ciebie prosimy.

5.         Władco nieba i ziemi, polecamy Tobie naszych zmarłych, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania, aby w Twoim Królestwie odnaleźli miejsce odpoczynku i ochłody. Ciebie prosimy.

6.         Królu Wszechświata, polecamy Tobie nas samych, abyśmy budowali Królestwo Boże tutaj na ziemi, przez przebaczenie i dobre uczynki płynące z miłości. Ciebie prosimy.

Panie, Ty wypełniłeś zapowiedź wiecznego Królestwa, daj nam łaskę, abyśmy zawsze mogli kroczyć Twoimi drogami i nie ulegali uciechom tego świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NAD DARAMI

            Panie, nasz Boże, składamy Tobie Ofiarę pojednania †

i pokornie Cię błagamy, *

aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRZED PREFACJĄ

Królowi wieków, niewidzialnemu, nieśmiertelnemu wyśpiewajmy teraz pieśń Kościoła razem z zastępami świętych i aniołów.

PREFACJA

49. Chrystus, wiekuisty Kapłan

i Król Wszechświata

            Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, *

naszego Pana Jezusa Chrystusa, *

na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, *

aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego *

ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, *

jako niepokalaną ofiarę pojednania: *

i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, *

przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu *

wieczne i powszechne Królestwo: *

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, *

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi *

wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 29, 10-11

Pan zasiada na tronie jako Król na wieki. *

Pan obdarzy swój lud pokojem.

MODLITWA PO KOMUNII

            Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś Chlebem dającym życie wieczne; † spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata, *

i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie niebieskim.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

PRZED ROZESŁANIEM

Prośmy, Chrystusa Króla i Pana Wszechświata o Jego błogosławieństwo, które niech wspiera nasze poczynania i starania w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi.  

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.