WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     43/789                 -           25 października 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

25 października 2020 r.A.

                              

                                

Kolor szat: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                                                              

Ps 105, 3-4

Niech się weseli serce szukających Pana. *

Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *

zawsze szukajcie Jego oblicza.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

        Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w Eucharystii ma być więc znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia.

Przeprośmy Boga za brak miłości, abyśmy wsparci przebaczającą miłością i tą ofiarą, uczyli się kochać Jego i bliźnich.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Największe przykazanie miłości Boga i bliźniego to synteza całej moralności chrześcijańskiej. Przykazanie to zawarte w Księdze Wyjścia jako prawo nadane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, zostało powtórzone przez Chrystusa. Nie może ono pozostać martwą literą. Wykonał je wiernie św. Paweł i pierwsi chrześcijanie, mamy wypełniać je my, aby zasłużyć na miłosierdzie Boga, który zawsze nas kocha.

 

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość †

i daj nam ukochać Twoje przykazania, *

abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

         Wj 22, 20-26

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:

«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

2       Miłuję Cię, Panie, *

        Mocy moja,

3       Panie, Opoko moja i Twierdzo, *

        mój Wybawicielu.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

        Boże, Skało moja, na którą się chronię, *

        Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.

4       Wzywam Pana, godnego chwały, *

        i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

47     Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *

        niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

51     Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi *

        i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

        

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

        

1 Tes 1, 5c-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Największe przykazanie

        

Mt 22, 34-40

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Największe przykazanie

ks. Leszek Smoliński

Wśród związków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania żywego organizmu, znajdują się witaminy. Gdy zabraknie jakiejś witaminy albo odpowiedniego środowiska dla danej witaminy, wtedy się jej nie przyswaja, a wręcz może zaszkodzić. Staje się trucizną. Tak dzieje się też również z brakiem miłości. Św. Jan Paweł II pokazywał w swoim nauczaniu, że miłość jest kluczem do zrozumienia człowieka i dlatego „człowiek nie może żyć bez miłości”. Można powiedzieć: teoretycznie brzmi pięknie. A praktyka życia codziennego pokazuje zupełnie inny obraz. Dlaczego? Ponieważ w naszym życiu jest wiele lęków, frustracji, niepowodzeń. I na pewno prawdziwej miłości nie zastąpią jakieś filmowe historie, których bajkowy koniec jest do przewidzenia. Słowo Boże głoszone ustami Jezusa z Nazaretu przypomina nam, że prawdziwa miłość istnieje, a człowiek potrafi kochać. Dzieje się tak, ponieważ „Bóg pierwszy nas umiłował”. I dał nam miłość jako przykazanie: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” i „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Jezusowa odpowiedź dana w dzisiejszej Ewangelii uczonemu w Piśmie składa się z dwóch cytatów ze Starego Testamentu. Warto zapytać: co nowego pojawia się w nauczaniu Jezusa? Nowość polega na ścisłym połączeniu ze sobą miłości Boga i człowieka. W Starym Testamencie te przykazania występowały bowiem rozdzielnie. A dla Jezusa łączą się ze sobą i są najważniejsze. To znaczy, że prawdziwa i autentyczna miłość Boga jest niemożliwa bez miłości człowieka. Więcej, miłość wobec człowieka jest sprawdzianem miłości wobec Boga. Służba Bogu musi stawać się służbą człowiekowi. Ks. prof. Stanisław Urbański, twórca polskiej szkoły duchowości, zauważa: „Chrześcijanin poprzez postawę służby realizuje siebie, swoje człowieczeństwo, rozwój życia duchowego, gdyż daje przykład bezinteresownej miłości w świecie koncentrującym się na dążeniu do sławy, sukcesu. Chrześcijanin pychy, chce za wszelką cenę wynieść siebie nad innych ludzi. Jest gotowy do poświęceń i wyrzeczeń, aby osiągnąć swoje osobiste szczęście, jakie daje pycha wynoszenia się nad innych. Przeciwieństwem takiej postawy jest postawa służby, gardzona przez współczesnych ludzi. Człowiek służby jest „przegrany” w życiu doczesnym, nie osiąga największych godności, stanowisk, władzy. Inni zatem walczą o godności doczesne, które przynoszą im sławę, podziw, poklask lub inne doraźne korzyści. Za wszelką cenę czynią wszystko, aby ich uważano za wielkich, za wzór i autorytet” (Duchowość wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 71).

Uczniów Jezusa poznawano po wzajemnej miłości. Jak mówi Jean Vanier, „miłość nie polega na dokonywaniu rzeczy nadzwyczajnych i bohaterskich, ale na spełnianiu rzeczy zwykłych z czułością”. Bóg zaprasza nas, byśmy żyli miłością każdego dnia. I warto w tym miejscu spojrzeć na świat, w którym żyję. Na ile jest w nim obecna miłość? Na ile potrafię inspirować innych do miłości i sam się nią dzielić, realizując Jezusowe wezwanie zawarte w najważniejszym z przykazań. Jak zauważa kard. Stefan Wyszyński: „Ludzie mówią czas to pieniądz. Ja mówię inaczej: czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa”.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

         Wypełniając przykazanie miłości módlmy się do Boga, prosząc Go o dobra potrzebne dla naszych bliźnich:

1.      Bóg ukochał ludzi dając nam Kościół. Prośmy, by chrześcijanie kochali Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem.

R. Wysłuchaj nas, Boże, i obdarz miłością.

2.      Miłość jest największym przykazaniem. Prośmy, aby ludzie kochając Boga nie zapominali o miłości bliźniego.

3.      Miłość ma być powszechna. Prośmy za cudzoziemców i mniejszości narodowe, aby cieszyli się szacunkiem i pomocą we wszystkich krajach świata.

4.      Szczególną miłość mamy okazywać samotnym. Prośmy za sieroty i wdowy, aby dobroć ludzka pomogła im znieść trudne sytuacje życia.

5.      Jesteśmy wezwani do pomocy ubogim. Prośmy, aby ich położenie życiowe nie było wykorzystywane przez lichwiarzy i pracodawców.

6.      Mamy także okazywać miłość zmarłym. Prośmy więc, aby tym, którzy od nas odeszli, Bóg okazał swą wielką miłość darując im winy i przyjmując do chwały wiecznej.

7.      Miłość jest naszym największym obowiązkiem i zadaniem. Prośmy, abyśmy sami starali się wprowadzać w życie miłość Boga i bliźnich.

Ty, który ukochałeś ludzi i dałeś nam największe przykazanie miłości, wysłuchaj nas, obdarz pomocą tych, za których się modlimy i rozpal nasze serca prawdziwą miłością do Ciebie, naszego Boga i do bliźnich, naszych braci. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, †

niech ta Ofiara, wyraz naszej służby, *

przyczyni się do Twojej chwały.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Bóg nieustannie okazuje nam miłość, o niej poucza i do niej prowadzi. Oświeceni słowem Ewangelii dziękujemy za miłość Boga okazaną nam w Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Dziękujemy za miłość, jaką okazują nam nasi bracia chrześcijanie.

 

 

 

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         Ps 20, 6

Będziemy się radować ze zbawienia *

i wielbić imię Pana Boga naszego.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas tego, co oznacza, † abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, *

którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Człowiek jest z natury egoistą, ale Chrystus daje nam dość siły, abyśmy umieli przełamywać siebie i nauczyli się prawdziwie kochać Boga i bliźnich. Niech błogosławieństwo, którym kończymy tę ofiarę, pomoże nam wypełnić największe przykazanie miłości, aby nasze chrześcijaństwo nie było tylko z nazwy, ale zostało potwierdzone przez całe nasze życie.

        

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.