WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     42/788                 -           18 października 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

18 października 2020 r.A.

                                                              

 

Kolor szat: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

                                                              

Ps 17, 6. 8

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. *

Strzeż mnie jak źrenicy oka, *

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę świata i głosić chwałę Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

Grzech oddala nas od Boga, to także grzech wyrządza zło stworzeniu. Przeprośmy za winy, by chociaż w części przyczynić się do świętości świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie.

                                                              

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

                                                              

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Chrystus uczy, że świat ma swoją autonomię — „oddajcie cesarzowi co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Mamy więc służyć Bogu i wypełniać Jego wezwanie. Możemy również zyskać wartości od świata, bo on jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. Chrześcijanie mają także swój obowiązek wobec świata, niosąc mu wartość Ewangelii, jak to czynił św. Paweł sakralizując kulturą starożytną.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Król Cyrus narzędziem Boga

Iz 45, 1. 4-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

                                                              

Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

1Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cała.

3Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

4Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *

budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

5Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

Pan zaś stworzył niebiosa.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

7Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

8Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

9Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *

zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

10Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *

będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

 

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Paweł dziękuje Bogu

za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

                                                              

1 Tes 1, 1-5b

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

                                                              

Por. Flp 2, 15d. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jawicie się jako źródło światła w świecie,

trzymając się mocno Słowa Życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga

                                                              

Mt 22, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Świętość ze słowa Bożego

ks. Dawid Leśniak


Mówi Bóg ustami proroka Izajasza: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody”. Dość dziwne słowa dotyczące pogańskiego króla Cyrusa – Bóg obwieszcza swe błogosławieństwo dla poganina? Otóż w historii zbawienia ten król, u szczytu swej potęgi, za natchnieniem Bożym pozwolił Izraelitom na powrót z niewoli babilońskiej i wsparł odbudowę Jerozolimy. Pan Bóg posłużył się pogańskim królem dla przeprowadzenia swej woli wybawienia narodu wybranego, chwilowo skazanego na niewolę...

Święty papież Jan Paweł II nie stronił od spotkań z tymi, którzy chcieli tego spotkania, choć w oczach pobożnych zdawać się mogło, że to bardzo nieroztropne posunięcie, bo jak tu rozmawiać z przywódcami komunistycznymi, którzy mają na sumieniu cierpienie i śmierć wielu obywateli domagających się wolności i sprawiedliwości. Jednak te spotkania często były jakąś iskrą nadziei na poprawę sytuacji ludzi pod rządami tychże oficjeli, a nawet okazją do podejmowania decyzji o odwiedzinach kraju, co zawsze bywało impulsem do pozytywnych przemian... Papież zanurzony w modlitwie widział więcej i dalej niż krótkowzroczni krytycy upraszczający jego postępowanie...

Dzisiejszy psalm chwali Boga pośród wszystkich narodów – a więc tych pobożnych i tych bezbożnych. Psalmista daje świadectwo swej wiary w uwielbieniu Boga, do czego wzywa wszystkich słuchaczy niezależnie od pochodzenia! Czyż nie podobnie wyglądał ewangelizacyjny zapał apostolskich podróży św. Jana Pawła II? Spotykał się z wiernymi na modlitwie, ale i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy byli gotowi słuchać. Były też przypadki przemawiania do innowierców, w duchu wspólnego wysiłku budowania kultury prawdziwie ludzkiej, czy choćby wezwanie do wspólnego błagania Boga podczas międzyreligijnych spotkań w Asyżu.

Pochylając się nad przesłaniem drugiego czytania tej Mszy Świętej, dostrzegamy wdzięczność Pawła Apostoła za wiarę, miłość i nadzieję, jaką żywi Kościół w Tesalonikach. Głosząc Dobrą Nowinę i zakładając nowe wspólnoty, apostoł cieszy się, słysząc o ich aktywnym przeżywaniu wiary. Radość bowiem apostoła to żywy Kościół, wspólnota ożywiana obecnością Boga. W modlitwie apostoła konkretna wspólnota ma swoje miejsce, co wynika z więzów wiary, nadziei i miłości. Dokładnie tę samą apostolską postawę widać było w życiu słowiańskiego biskupa Rzymu. Wizytował konkretne parafie, spotykał konkretne wspólnoty ludzi wierzących, więcej – jako papież odwiedzał konkretne Kościoły lokalne, starając się przy tym przemawiać w języku odwiedzanych wspólnot, aby dać wyraz radości wiary i owej duchowej łączności, jaka łączyła serce Ojca Świętego w geografii modlitwy wszystkich kontynentów!

I w końcu Jezusowa postawa z Ewangelii – zdroworozsądkowe podejście do ważkiej sprawy: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Trzeba wyraźnie rozgraniczyć porządki spraw i dbać o ich realizację. Na myśl nasuwa się w tym miejscu porównanie z tą sceną ewangeliczną sytuacji, jaka miała miejsce podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Meksyku. Otóż konstytucja zabraniała duchownym występować publicznie poza obszarem świątyni w stroju duchownym. Za nieprzestrzeganie tego przepisu groziła kara grzywny. Wiadomo, że Ojciec Święty podczas każdej podróży apostolskiej poruszał się w swej białej sutannie i w tamtym miejscu nie było inaczej, za co później przyszło uiścić stosowną karę. Co boskie – Bogu, co cesarskie – cesarzowi.

Cztery lekcje związane z praktykowaniem wiary płyną z dzisiejszej liturgii słowa: podporządkowanie się Bożym zamysłom, które sięgają dużo dalej niż wyobraźnia człowieka; pociąganie swoim przykładem do uwielbiania Boga; radość z postępów w wierze bliźnich; roztropne postrzeganie rzeczywistości w jej różnych wymiarach... Jakie bogactwo podaje nam Pan Bóg na ścieżkach nowego tygodnia? Czy będziemy potrafili z tego skarbca Bożego słowa skorzystać? Święty Jan Paweł II potrafił – słuchał w liturgii tego samego słowa Bożego, które słyszymy my, rozważał je i brał sobie do serca, co pozwoliło mu przemieniać życie na bardziej Boże, bardziej święte. Niech i nam tej refleksji nie zabraknie – pomoc Bóg daje jednakową, tylko nie każdy jednakowo z tej pomocy pragnie skorzystać na drodze zbawienia. Ciesząc się świętością innych, sami chciejmy zadbać o nasze święte postępowanie w świetle Ewangelii.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

Bóg Stwórca troszczy się o świat i podtrzymuje go w istnieniu, wznieśmy więc do Niego nasze prośby i błagajmy o pomoc dla wszystkich żyjących w tym świecie.

   Świat potrzebuje zbawienia; prośmy, aby Kościół uświęcał świat głoszonym słowem i sakramentalnym uobecnieniem dzieła Chrystusa.

   R. Panie, daj światu pomoc i zbawienie.

   Świat został stworzony przez Boga; prośmy, aby ludzie spełniając wolę Stwórcy czynili sobie ziemią poddaną i nie niszczyli powierzonego im dobra.

   Świat jest środowiskiem, w którym dokonuje się zbawienie; prośmy, aby ludzie poświęceni sprawom Bożym dostrzegali autentyczne wartości kultury i nauki.

   Świat podzielony jest granicami, ideologiami, kulturami; prośmy o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej i o wzajemną wymianę kulturalną między narodami.

   Świat potrzebuje pokoju; prośmy za Organizację Narodów Zjednoczonych, aby przyczyniała się do utwierdzenia pokoju na ziemi dla rozwoju całego człowieka.

   Świat został skażony przez grzech; prośmy, aby Duch Święty oczyszczał świat z grzechów i błędów i prowadził go do pełnego odnowienia w Chrystusie.

   Świat, w którym żyjemy, jest naszą ojczyzną; prośmy, abyśmy wnosili w naszą rzeczywistość autentyczne wartości chrześcijańskiej kultury, byli dobrymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami.

Boże, Stworzycielu świata, wysłuchaj naszej modlitwy, którą zanosimy z ziemi odkupionej przez Twojego Syna i spraw, aby wszyscy ludzie byli wierni Tobie i wierni światu, przez który zmierzają do ojczyzny wiecznej. Prosimy Cię o to, Stwórco, przez Syna Twego Zbawiciela, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.   

 

 

   

MODLITWA NAD DARAMI

 

Miłosierny Boże,

daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, †

niech Ofiara, którą składamy, *

mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za piękno świata i całe dzieło stworzenia. Dziękujmy za zbawienie, którego dokonał Jezus Chrystus umierając i zmartwychwstając i które nadal dokonuje się przez tę ofiarę całego Kościoła,

 

 

 

PREFACJA

 

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

                                                              

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *

gdy nam zesłałeś swojego Syna, *

aby stał się człowiekiem *

i wybawił nas od zguby wiecznej. *

W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo *

stało się narzędziem zbawienia, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

                                                              

Ps 33, 18-19

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, *

aby ocalił ich życie od śmierci, *

i żywił ich w czasie głodu.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, † niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

„Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu co należy do Boga". Wchodzimy w świat odważnie, by mu służyć wartościami chrześcijańskiej wiary, by nieść mu nadzieję jaką sami mamy od Boga, pobłogosławieni przez Stwórcę nie lękajmy się świata, ale prowadźmy go do Chrystusa.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.