WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     41/787                 -           11 października 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

11 października 2020 r.A.

 

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 130, 2-4

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, * Panie, któż się ostoi. * Ale Ty, nasz Boże, * udzielasz przebaczenia.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty mesjańskiej — zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.

Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Uznajmy przed Bogiem nasze winy, aby udział w uczcie Chrystusa przybliżył nas do wiecznej uczty radości zbawienia.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Uczta jest symbolem radości, spokoju i jedności. Dlatego Pismo św. często ukazuje zbawienie wieczne pod obrazem uczty. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi, bo wszystkich pragnie zbawić. Jednak ci, którzy odrzucają udział w tej uczcie, sami siebie skazują na odrzucenie. Bóg jest gotów zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, bo jest źródłem naszej siły i wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Naszym umocnieniem jest udział w Eucharystii, który zapowiada ucztę mesjańską czyli zbawienie.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Uczta mesjańska

         Iz 25, 6-10a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 6cd)
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
1       Pan jest moim pasterzem, †
        niczego mi nie braknie, *
2       pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
        Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3       orzeźwia moją duszę.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
                Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
        przez wzgląd na swoją chwałę.
4       Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
        zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
        Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
        5       Stół dla mnie zastawiasz *
        na oczach mych wrogów.
        Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
        kielich mój pełny po brzegi.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.
        6       Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
        przez wszystkie dni życia
        i zamieszkam w domu Pana *
        po najdłuższe czasy.
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

        Flp 4, 12-14. 19-20

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

         przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

         Mt 22, 1-14

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Tomasz Golonka OP

KTO KOGO WYPRZEDZI?

Gospodarz wyrzucił z uczty człowieka nie dlatego, że był zły. Wyrzucił go, bo nie był odświętnie ubrany. Hm… Co to znaczy? Że bez względu na to, czy jestem dobry, czy zły, i tak zostanę wpuszczony na ucztę? A może wystarczy się odświętnie ubrać, żeby nie być wyrzuconym z uczty? Nie. To nie znaczy tyle. Bo po pierwsze, na ucztę jestem wpuszczony nie dlatego, że jestem dobry czy zły. Na ucztę jestem wpuszczony, bo jestem zaproszony! Gospodarz powiedział: „Kogokolwiek spotkacie, zaproście na ucztę”. Poza tym to nie ubranie decyduje o tym, czy zostanę, czy nie zostanę z uczty wyrzucony. Jeśli miałoby decydować ubranie, to wystarczyłoby „dbać o zewnętrzną stronę misy czy kubka, a w środku można by być pełnym wszelkiego plugastwa” (por. Mt 23,25). A tak nie jest.

Ta przypowieść o dobrych i złych nasuwa mi na myśl sformułowanie: „podejście duszpasterskie”, które pojawiło się przy okazji encykliki papieża Franciszka Amoris laetitia. Doktryna się nie zmienia, ona jest ciągle taka sama, chodzi natomiast o to, by dzięki podejściu duszpasterskiemu pozwolić na udział w uczcie, doprowadzić do źródła wszystkich, których się da, i na tyle, na ile się da. By nikogo nie odesłać głodnego ani spragnionego. Owszem, nie można zabierać chleba dzieciom i rzucać psom (por. Mt 15,21–28), lecz przecież „szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Co zatem z tym wyrzuconym, który nie był odświętnie ubrany? Ubranie jest symbolem – skoro jestem zły, a mimo to zostałem zaproszony, to dam z siebie chociaż tyle, że się porządnie ubiorę. „Założę na siebie” przynajmniej skruchę i wdzięczność. A jeśli wyrzucony należał do tych dobrych? (W przypowieści nie jest powiedziane, że należał do złych). Uwaga! Sama przynależność do dobrych niczego nie gwarantuje. „Nie każdy, który Mi mówi: Panie! Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego!”. (Mt 7,21). Uprzedzą go celnicy i grzesznicy…    

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        Bóg według swego bogactwa może zaspokoić w Chrystusie wszystkie nasze potrzeby. Zebrani więc na uczcie Pana, przez Niego skierujmy do Boga nasze prośby.

   Módlmy się z ufnością, aby Kościół sprawując liturgię ziemską, dawał ludziom przedsmak liturgii niebieskiej.

   Aby przykład modlitwy błogosławionego Jana Pawła zachęcał nas do jeszcze głębszego przeżywania niedzielnej Mszy św.

   Serdecznie wołajmy do Boga, aby wszyscy katolicy szanowali dzień święty i uczestniczyli w uczcie niedzielnej, na którą Chrystus zaprasza wszystkich.

   Wołajmy do Boga, aby rodziny chrześcijańskie z Ewangelii i sakramentów świętych czerpały moc, pozwalającą im przezwyciężyć trudności i promieniować radością wiary.

   Dla chorych i cierpiących wypraszajmy mocną nadzieję, że Bóg otrze łzy z każdego oblicza i odsłoni przed nami tajemnicę cierpienia.

   Prośmy za zmarłych, aby ci, którzy na ziemi złożyli ufność w Bogu, cieszyli się pełnią radości na uczcie mesjańskiej w chwale nieba.

   Z wiarą módlmy się za nas tutaj obecnych, aby nasz udział w uczcie eucharystycznej wzbogacił nasze życie duchowe i pomagał nam w życiu doczesnym.

Wysłuchaj, Panie, tych, których zaprosiłeś na ucztę swojego Syna, abyśmy złączeni z Tobą tutaj przez sakramentalne znaki, mogli kiedyś oglądać Twoją chwałę i radować się z Twojego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wezwania na Dzień Papieski 2020

   Módlmy się za papieża Franciszka, (obecnego wśród nas księdza biskupa/arcybiskupa/kardynała N. N.), wszystkich biskupów i kapłanów, aby swoją posługą dla wspólnoty Kościoła kształtowali w wierzących postawę zawierzenia Chrystusowi z Maryją i przez Maryję wyrażoną w zawołaniu „Totus Tuus”. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna duchowemu dziedzictwu, które przez swoje świadectwo życia i nauczanie pozostawił nam św. Jan Paweł II. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za polską młodzież, a w sposób szczególny stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby zgłębiając nauczanie Papieża Polaka i rozwijając swoje talenty przyczyniali się do budowania w naszej Ojczyźnie cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, aby składane dary duchowe i materialne, szczególnie podczas (dzisiejszej) zbiórki z okazji Dnia Papieskiego, stały się dla nich skarbem na życie wieczne. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za ludzi przeżywających trudności życiowe oraz wątpliwości

   w wierze, aby zwrócili się z nimi ufnie do Maryi – tej, która jest naszą Przewodniczką, Pocieszycielką i Orędowniczką. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za zmarłych darczyńców, wolontariuszy, księży koordynatorów i stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

   (a także polecanych w tej Eucharystii N. N.), aby odnaleźli wieczne szczęście w ramionach kochającego Ojca. Ciebie prosimy…

   Módlmy się za nas samych, abyśmy trwając na modlitwie różańcowej ufnie przedstawiali nasze intencje przez ręce Maryi i wraz z nią uczyli się naśladować Chrystusa w codziennym życiu. Ciebie prosimy…

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy † i przez udział w świętej Ofierze * doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujemy za zaproszenie na ucztę, przez którą dokonuje się już zapowiedź naszego zbawienia, abyśmy kiedyś mogli bez osłon znaków oglądać Boga i radować się tym zbawieniem, które otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 

 

PREFACJA

29. Misterium zbawienia

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Maryi Dziewicy, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, * a zmartwychwstając, dał nam wiekuiste życie.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy Twoją chwałę, * razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        Ps 34, 11

Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego nie zabraknie.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; † pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Wychodząc z tej uczty nie zapominajmy, że ona jest zapowiedzią zbawienia. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia, a właśnie umacnia nas Chrystus. Byśmy nie byli jak ci zaproszeni z ewangelicznej przypowieści, którzy wzgardzili zaproszeniem, przyjmijmy błogosławieństwo i niech każda niedziela zbliża nas do Chrystusa, aż kiedyś dostąpimy udziału w uczcie zbawionych w niebie.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.