WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     8/754                   -           23 lutego 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

        

7 niedziela zwykła

 

236 lutego 2020 r.

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 

Ps 13, 6

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. *

Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, *

będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Jeśli tak trudno nam miłować braci, to dlatego, że serca nasze nie otworzyły się jeszcze na Boże miłosierdzie. Pamięć o Jego dobrodziejstwach przynagla do czynienia dobrze braciom. Cierpliwość, jaką On nam okazał, może powstrzymać niepotrzebne słowo...

Jeśli będziemy widzieć Jego łaskawe działanie, a nie zatrzymamy się na słabościach swoich czy braci, wtedy Jego miłość będzie mogła przez nas działać. Prośmy, by w tej Eucharystii napełniła ona nasze serca.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę *

spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograniczyć się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będziemy w stanie to czynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski, która przychodzi do nas w Jego słowie.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Przykazania miłości bliźniego

Kpł 19, 1-2. 17-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13

(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1       Błogosław, duszo moja, Pana, *

        i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

2       Błogosław, duszo moja, Pana *

        i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3       On odpuszcza wszystkie twoje winy *

        i leczy wszystkie choroby.

4       On twoje życie ratuje od zguby, *

        obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8       Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

        nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

10     Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

        ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12     Jak odległy jest wschód od zachodu, *

        tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

13     Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

        tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

1 J 2, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,

w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Mt 5, 38-48

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Codzienna świętość

Piotr Blachowski

Dla niektórych świętość to klęczenie godzinami ze złożonymi rękoma, nabożna mina, oczy skierowane ku górze. Dla innych to sposób życia, postępowania, stan, który warto utrzymywać, bo prowadzi ku życiu wiecznemu. Dla nas, chrześcijan, to nasza broń przeciw złemu traktowaniu, złorzeczeniu, a także obojętności, zawłaszczaniu naszego życia osobistego przez tych, którym solą w oku jest nasza wiara, nasza postawa, nasze istnienie.

Bóg, mówiąc do Mojżesza, nakazuje mu powtórzyć całej społeczności Izraela, a tym samym nam, słowa: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2b). Te znamienne słowa trzeba rozumieć w sposób właściwy. Nie chodzi tu o świętość na pokaz, lecz o zasady postępowania, które świadczą, że człowiek jest sprawiedliwy, nie szuka sporów i nienawiści.

To także ukazywanie innym naszej mądrości, naszej przynależności do Boga, naszego statusu człowieka wiary, miłości i nadziei. Wiary w drugiego człowieka, miłości do bliźnich, nadziei nie tylko na życie wieczne, ale także na to, że ci, którzy jeszcze nie rozumieją zasad przekazanych nam przez Jezusa Chrystusa, przyłączą się do nas w drodze do świętości, do Boga. Jak nam przekazuje w Liście do Koryntian święty Paweł, jeśli wierzymy w Zmartwychwstałego, wszystko należy do nas: „czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.” (1 Kor 3,22b-23).

Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podstawowe zasady: ”Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” (Mt 5,44b-45). Zapytacie, jaka oferta za tymi zasadami się kryje? Najwspanialsza: proponuje nam, byśmy byli „doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” (Mt 5,48). A to oferta nie do przebicia.

Maryjo, Boża Rodzicielko, Matko nasza, prosimy, wyproś nam u Twego Syna zdolność kroczenia drogą prowadzącą do świętości, zdolność dążenia do doskonałości Boga.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

Miłość jest jedynym sprawdzianem autentycznej wiary, módlmy się więc do Boga, prosząc Go, aby wysłuchał nas zgromadzonych na tej Eucharystii, która objawia miłość, obiecuje ją i jej udziela.

 

1.      Módlmy się za Kościół, aby głosił przykazanie miłości i ukazywał przebaczającą miłość Boga, R.   Wysłuchaj nas, Boże, który nas miłujesz.

2.      Módlmy się za naszych nieprzyjaciół i tych, którzy prześladują Kościół, aby odnaleźli dobro i zobaczyli w życiu chrześcijan, że Bóg przebacza.

3.      Módlmy się, aby wśród narodów znikła nienawiść i aby jeden naród nie rozwijał się kosztem drugiego.

4.      Módlmy się za skazanych i .pozbawionych praw, aby nie zwyciężyło ich zło, ale miłość i przebaczenie,

5.      Módlmy się za zmarłych (...), aby znaleźli u Boga przebaczenie i z miłością zostali przyjęci do grona zbawionych.

6.      Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli kochać i przebaczać, tak jak Ojciec przebacza nam nasze winy i jak On kocha nas grzeszników.

 

Boże, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu miłość nieprzyjaciół, wysłuchaj nas i spraw, byśmy kochali ludzi i przebaczyli naszym winowajcom, a tak osiągnęli podobień¬stwo do Twego Syna i sami mogli dostąpić przebaczenia naszych win. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Boże, nasz Ojcze,

składając z należną czcią Najświętszą Ofiarę, pokornie Cię prosimy, †

aby dary złożone ku Twojej chwale *

przyczyniły się do naszego zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujmy Bogu za dar Jezusa Chrystusa,

który uczy nas i daje nam przykład miłości nieprzyjaciół.

 

 

 

PREFACJA

 

32. Dzieło stworzenia

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, *

i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. *

Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo *

i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, *

aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem *

i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

Ps 9, 2-3

Opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. *

Cieszyć się będę i radować Tobą, *

zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy osiągnęli zbawienie, *

którego zadatek otrzymaliśmy w tym Sakramencie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Pamiętajmy w tym tygodniu o wołaniu Chrystusa: „miłujcie waszych nieprzyjaciół". Na trud chodzenia tą drogą błogosławi nas Bóg Wszechmogący

                                      .

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.