WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     7/753                   -           16 lutego 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

        

6 niedziela zwykła

16 lutego 2020 r.

Teksty liturgii Mszy św.

Kolor szat liturgicznych: zielony

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 31, 3-4

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, *

warownią, która ocala. *

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

WPROWADZENIE DO LITURGII

        

Przychodzimy do ołtarza, na którym codziennie ponawia się ofiara Chrystusa. Dziś przyszliśmy, by uświadomić sobie wymagającą wolność człowieka. „Przed ludźmi życie i śmierć, co się podoba, to będzie ci da¬ne". Bóg obdarzył nas wolnością. Otrzymaliśmy wolną wolę, możność wyboru dobra lub zła, życia bądź śmierci. Nasza obecność na tym świętym zgromadzeniu jest znakiem, że wybieramy życie. Słowo Boże i Eucharystia daje nam nowe życie, zapoczątkowuje chwałę, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało". Przyjmijmy pokarm Chrystusowego Ciała. I pomyślmy: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Jesteśmy słabi i często odrzucamy ofiarowane nam przez Boga życie. Przeprośmy Go za to.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

        

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, †

daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski *

stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Przykazanie miłości znane już w Starym Testamencie w sposób doskonały wypełnia Jezus, który oddaje swe życie także za nieprzyjaciół. Jest ono sercem Pisma Świętego, jego realizacja jest znakiem rozpoznaw¬czym, czy ktoś jest chrześcijaninem. Słuchając dzisiejszego słowa zapy¬tajmy siebie samych, jak wypełnimy w życiu ten podstawowy nakaz Jezusa Chrystusa?

PIERWSZE CZYTANIE

Wymagająca wolność człowieka

Syr 15, 15-20

Czytanie z Mądrości Syracha

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

(R.: por. 1)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

1       Błogosławieni, których droga nieskalana, *

        którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

2       Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *

        i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

        

4       Ty po to dałeś swoje przykazania, *

        aby przestrzegano ich pilnie.

5       Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *

        ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

         17     Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *

        aby żył i przestrzegał słów Twoich.

18     Otwórz moje oczy, *

        abym podziwiał Twoje Prawo.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

         33     Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *

        bym ich przestrzegał do końca.

34     Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *

        i zachowywał je całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

        

DRUGIE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

        

1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują».

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Wymagania Nowego Przymierza

Mt 5, 17-37

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Kwestia prawdy

Piotr Blachowski

Jesteśmy tak uwarunkowani psychicznie, że chociaż moglibyśmy mówić prawdę, nierzadko ją omijamy. Okłamujemy nie tylko samych siebie, ale także innych, traktując kłamstwo jako wyjście „lepsze” od bolesnej prawdy. I nie jest to kwestia naszej mądrości, lecz chęć ułatwienia sobie życia. A przecież powinniśmy stosować prawo, które nam jest dane. Możliwość zrozumienia prawa daje nam Pismo Święte.    

           Od Proroków, Apostołów, a przede wszystkim od Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy wspaniały zbiór praw, pouczeń, mądrości w pełni natchniony Duchem Świętym. Jest w nim wszystko, co Bóg nam chciał, chce i będzie chciał przekazać i powiedzieć. I tak w Księdze Mądrości Syracha czytamy, iż Pan zna nasze wszystkie czyny, zamiary, te dobre i te złe: „Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go – On sam poznaje każdy czyn człowieka.” (Syr 15,18-19). Może czasami sobie myślimy, że drobna sprawa umknie i ujdzie nam na sucho, bowiem trudno to zrozumieć i pojąć, iż Bóg zna i widzi wszystko, wie o każdym naszym postępku.

My sami nierzadko nie pamiętamy wielu szczegółów z naszego życia. Więcej, niejednokrotnie mylimy się w ocenie, jesteśmy w bolesnym dla nas błędzie. Mądrość Boga, podobnie jak Jego Miłość, nie jest wybiórcza, ale jest tak wielką dla nas tajemnicą, że jedynie miłość do Boga potrafi nam cokolwiek przybliżyć tę niewysłowioną dobroć, o której święty Paweł pisze w Liście do Kolosan: „tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.” (1 Kol 2,8-10).

Dzisiejsza Ewangelia to wielka katecheza Jezusa Chrystusa dotycząca Prawa danego nam w postaci 10 przykazań, Prawa, które cały czas nas obowiązuje: „Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.” (Mt 5,18-19). Daje nam to nadzieję, że wypełniając Prawo, wypełniając to, co nam Bóg proponuje i nakazuje, będziemy mogli dostąpić tego, co nam Bóg poprzez wiarę ofiarowuje. Za podstawę naszego postępowania powinniśmy przyjąć zdanie: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt 5,37).

Maryjo, Boża Rodzicielko, Matko nasza, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o zdolność słuchania i rozumienia słów Boga przekazywanych nam w Świętej Księdze, tak byśmy byli w stanie przyjąć dobroć i Miłość Boga.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

MODLITWA POWSZECHNA

Módlmy się do Ojca, który posłał Jezusa Chrystusa,   aby ci, którzy wierzą, mogli wypełnić przykazanie dające życie.

1.      Za Kościół,   aby prowadził ludzkość   do   Boga,   który   daje siły do wypełnienia Nowego Przymierza. R.   Wysłuchaj, Ojcze, błagań Twego ludu.

2.      Za chrześcijan, aby byli oparci o Chrystusa i w Nim zobaczyli mą¬drość pochodzącą od Ojca.

3.      Za władców tego świata, aby przyjęli ukrzyżowanego Pana Chwały.

4.      Za tych, którzy nie widzą możliwości wypełnienia przykazań, aby swoją nadzieję złożyli w Chrystusie,

5.      Za zmarłych (...), aby mogli oglądać to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

6.      Za nas samych,   byśmy żyli   w prawdzie,   pokornie   uznawali swe grzechy i przyjęli dar Chrystusa dla wypełnienia woli Ojca. 

Jako grzesznicy stajemy przed Tobą, Panie, ale ufamy, że nam przebaczysz, że uzdolnisz do dobra i wysłuchasz modlit¬wy, w której zwracamy się do Ciebie jako Ojca. Przez Chrystusa Pana naszego.

MODLITWA NAD DARAMI

Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, *

i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED PREFACJĄ

Bóg nas oczyszcza z grzechów, bo dlatego posłał swego Syna, dlatego ustanowił tę ofiarę, by ludzie wszystkich czasów mogli dostąpić miłosier¬dzia. Wznieśmy więc nasze serca do Boga i dziękujmy za zbawienie, oczyszczenie, za miłość nam grzesznym okazaną.

PREFACJA

31. Dzieje zbawienia

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On przez narodzenie z Maryi Dziewicy *

obdarzył ludzkość nową młodością, *

przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, *

przez powstanie z martwych *

dał nam dostęp do życia wiecznego, *

a wstępując do Ciebie, Ojcze, *

otworzył nam bramy nieba.

Dlatego z chórami Aniołów i Świętych, *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 78, 29-30

Jedli i nasycili się w pełni, *

Pan głód ich zaspokoił, *

nie zawiódł ich pragnienia.

MODLITWA PO KOMUNII

        

Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, †

spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, *

który daje prawdziwe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZED ROZESŁANIEM

Niechaj ta święta liturgia, w której uczestniczyliśmy, pozwoli nam postępować drogą przykazań i drogą miłości. Niechaj umocni nas w tym Boże błogosławieństwo.

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.