WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     6/752                   -           2 lutego 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

        

Niedziela, 6 lutego 2020

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

Kolor szat liturgicznych: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 95, 6-7

Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, *

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, *

albowiem On jest naszym Bogiem.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Świat potrzebuje światła prawdy i soli dobra. Mamy być i światłem, i solą, aby ludzie mogli poznać prawdę i umocnieni dobrem chwalili Boga. W Eucharystii Chrystus oświeca swą prawdą i karmi swym Ciałem wszystkich, którzy chcą pomnażać dobro na ziemi i służyć prawdzie.

Grzech jest ciemnością. Tak wiele jest w nas ciemności. Przeprośmy Boga za grzechy, by rozjaśniało w nas Jego światło, a życie nasze stało się solą dla ziemi.        

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

 

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, †

a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, *

otaczaj nas zawsze swoją opieką.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

 

Jezus daje zadanie swym uczniom, by byli solą ziemi i światłem świata. Sól oznacza dobre życie i służbę dla bliźnich, a światło oznacza prawdę głoszoną i wyznawaną — tak można interpretować dzisiejszą Ewangelię w zestawieniu z pierwszym czytaniem z proroctwa Izajasza. Paweł Apostoł był solą i światłem dzięki swemu ofiarnemu życiu i głoszeniu ukrzyżowanego Chrystusa.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

 

Światło dobrych uczynków

        

Iz 58, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

«Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.

Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto jestem!”

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem».

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a i 9 (R.: 4a)

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Albo: Alleluja.

        

4       On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *

        łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

5       Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *

        i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Albo: Alleluja.

6       Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *

        i pozostanie w wiecznej pamięci.

7       Nie przelęknie się złej nowiny, *

        jego mocne serce zaufało Panu.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Albo: Alleluja.

        

8       Jego wierne serce lękać się nie będzie. *

9       Rozdaje i obdarza ubogich,

        jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *

        wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.

Albo: Alleluja.

 

 

        

DRUGIE CZYTANIE

Nauczanie Świętego Pawła

        

1 Kor 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże.

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 8, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

 

 

EWANGELIA

Wy jesteście światłem świata

        

Mt 5, 13-16

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Wierni konstytucji chrześcijaństwa.

ks. Leszek Smoliński

Jezus Chrystus od początku swojej publicznej misji w Galilei przekazuje mądrość Bożą. Głosi słynne Kazanie na Górze, w którym zawiera się Jego program dla nas – konstytucja chrześcijaństwa. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nas jednym z ważnych wezwań, które zobowiązuje nas do bycia na co dzień solą ziemi i światłem świata.

„Wy jesteście światłem świata”. W wywiadzie książkowym dziennikarza Petera Seewalda z Benedyktem XVI pod tytułem „Światłość świata” (2011), autor snuje taką refleksję: „A gdy się go słucha i siedzi obok niego, czuje się nie tylko precyzję jego myślenia i nadzieję, która pochodzi z wiary, ale też w specyficzny sposób dostrzega się widzialny blask, światłości świata, oblicza Jezusa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklucza nikogo”.

Przez chrzest staliśmy się Chrystusowi. On nas obdarował nowym życiem. Łaska chrztu pozwala nam w spotkaniu z innymi, nawet w środowisku trudnym, zachować tożsamość ucznia. Dzięki temu możemy wyraziście ukazywać odmienny od współczesnych sposób myślenia i życia. Słowo Boże uczy nas, w jaki sposób poznawać wolę Bożą i wybierać „co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”. A to z kolei pomaga w zachowaniu otrzymanego depozytu wiary, który wskazuje na świętość jako drogę pełnego rozwoju człowieczeństwa i chrześcijaństwa. A świętość chroni przed wyborem miernoty i konformizmu, aby płynąć z prądem powierzchownych mód i przyzwyczajeń.

„Wy jesteście solą ziemi”. W 1996 roku ukazał się wywiad-rzeka pt. „Sól ziemi”. To rozmowa Petera Seewalda z kard. Josephem Ratzingerem, który stwierdza: „Metafora ‘sól ziemi’ zakłada, że nie cała ziemia jest solą. Kościół pełni funkcję, która dotyczy wszystkich, i niczego nie kopiuje, nie jest państwem. Być niejako wyłomem, który wiedzie poza świat ku światłu Boga, starać się, by cały czas była otwarta owa szczelina, przez którą może wpadać w świat powietrze – na tym polega specyficzne posłannictwo Kościoła”.

Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami przymierza z Bogiem, które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi i pożyteczni dla świata, gdyż niosą w sobie „smak” Jego nauki, potwierdzając jej moc własnym życiem. Jest to, jak naucza św. Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara „opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa muszą wciąż pielęgnować posiane w sobie słowo Boże, aby nie utracić „smaku” – zdolności dawania świadectwa. Chrześcijanie nie żyją bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.

Aby dać sie prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz rozwój duchowy podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy się w lekturę słowa życia, ładujemy duchowe akumulatory, dostrzegamy w świecie ślady Bożej obecności i realizujemy swoje życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i sami stajemy się „światłem świata. Pełniąc dzieła miłosierdzia na wzór Chrystusa, stajemy się „solą ziemi”.

Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w codzienności postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy jedynie sympatykami Chrystusa, przez zmiękczanie ewangelicznych zasad czy autentycznymi chrześcijanami.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

 

Módlmy się teraz za wszystkich, by byli światłem i solą ziemi.

1.      Za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby ich wiara opierała się nie na mądrości świata, lecz na mocy Bożej.

2.      Za głodnych, biednych, bezdomnych i przygnębionych, aby w swych potrzebach znaleźli pomoc od Boga i dobrych ludzi.

3.      Za szkoły katolickie, seminaria duchowne i uniwersytety, aby kształ¬towały dobre charaktery wychowanków, a ucząc prawdy, były solą dla ziemi.

4.      Za zakony, aby przez życie zgodne z Ewangelią były światłem dla świata.

5.      Za grzeszników, by dzięki światłości naszego życia odnaleźli drogę do Światłości Najświętszej.

6.      Za szukających prawdy, by odnaleźli ją w świetle Bożego słowa — wcielonego w życie chrześcijan.

7.      Za nas tutaj zgromadzonych, by światło naszej wiary i życia świe¬ciło przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie.

Rozjaśnij, Panie, ciemności grzechu, napełnij nasze serca swoją światłością, by wszyscy dzięki naszemu życiu mogli zobaczyć bogactwo Ewangelii, a wsparci naszą modlitwą mogli chwalić Boga, Twojego i naszego Ojca. Który żyjesz, i królujesz na wieki wieków.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

 

Panie, nasz Boże,

Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne, *

spraw, niech one staną się dla nas Sakramentem dającym życie wieczne.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Dziękujemy za mądrość Chrystusowego krzyża i za światło tej ofiary, która daje nam siłę, byśmy sami byli światłością świata i solą ziemi, nie przez błyszczenie słowem, ale przez życie według prawdy.

 

 

 

PREFACJA

 

30. Zbawienie ludzi przez Boga-Człowieka

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.

Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, *

gdy nam zesłałeś swojego Syna, *

aby stał się człowiekiem *

i wybawił nas od zguby wiecznej. *

W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo *

stało się narzędziem zbawienia, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, *

którzy zawsze się radują w Twojej obecności. *

Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

 

         Ps 107, 8-9

Niech dziękują Panu za Jego dobroć, *

za Jego cuda dla synów ludzkich, *

bo głodnego nasycił, *

a łaknącego napełnił dobrami.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

 

Boże, Ty pozwalasz nam

spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha, †

prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, *

abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

 

Czy jesteś solą ziemi? Czy jesteś światłością światła? Przez tę ofiarę otrzymujemy potrzebne siły, by rzeczywiście swym życiem głosić praw¬dę i pomnażać dobro na ziemi.

Idźcie i niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga, Ojca całej ziemi. Ofiara spełniona.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.