WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     16/762                 -           19 kwietnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

III Niedziela Wielkanocna

 

26 kwietnia 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: biały

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

 Ps 66, 1-2

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *

opiewajcie chwałę Jego imienia, *

cześć Mu wspaniałą oddajcie. *

Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa.

Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, †

zachowaj ich w radości i spraw,

aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych *

z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do wiary — czytamy w Dziejach Apostolskich i Liście św. Piotra. I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego wierząc zdążali na spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci

Dz 2, 14. 22b-32

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:

„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”.

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

     Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11

(R.: por. 11a)

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Albo: Alleluja.

1       Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *

2       mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».

5       Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *

        to On mój los zabezpiecza.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Albo: Alleluja.

7       Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *

        bo serce napomina mnie nawet nocą.

8       Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *

        On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Albo: Alleluja.

9       Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *

        a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

10     bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *

        i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Albo: Alleluja.

11     Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *

        pełnię radości przy Tobie

        i wieczne szczęście *

        po Twojej prawicy.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Albo: Alleluja.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

1 P 1, 17-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Bracia:

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

 

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

     Por. Łk 24, 32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

         Łk 24, 13-35

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

Poglądowa lekcja

ks. Sławomir Kawecki

Ewangelia przeznaczona na dzisiejszą niedzielę jest dla nas pomocą na drogach odkrywania nowej obecności Jezusa Zmartwychwstałego. Wielką trudnością uczniów zdążających do Emmaus, a także naszą trudnością w relacjach z Bogiem, jest prawda o tym, że Bóg jest niewidzialny.

Dla tych dwóch uczniów wszystko będzie skończone, aż do czasu, kiedy odkryją nową obecność Jezusa. Dopóki byli przy Chrystusie, pokonywali tyle różnych trudów. Teraz ten, w którym pokładali nadzieję, którego spotykali na co dzień już nie ma znaczenia. Zginął najhaniebniejszą śmiercią. Wracają do rodzinnej miejscowości. Jednemu na imię Kleofas. Nie znamy natomiast imienia drugiego ucznia. Dlaczego? Być może dlatego, aby każdy z nas w to miejsce mógł wpisać swoje imię.

Jakże inaczej czyta się i rozumie ten fragment Ewangelii, gdy w miejsce drugiego ucznia wstawimy swoje imię. Bo któż z ludzi nie przeżywa w swoim życiu podobnych sytuacji: oto wszystko miało być inaczej, a tymczasem... zawiedziona nadzieja, bolesna strata kogoś najbliższego, tragedie rodzinne czy zawodowe. Po ludzku – sytuacje bez wyjścia.

Wśród wielu tematów dzisiejszej Ewangelii zwróćmy uwagę, w jaki sposób Pan Jezus traktuje uczniów, którzy przecież stracili wiarę w Niego. Wydaje się, że Chrystus daje nam pokazową lekcję bycia i obchodzenia się z ludźmi ciężko doświadczonymi przez życie. Wiemy dobrze, że człowiek skrzywdzony, zawiedziony, poraniony jest tak skoncentrowany na swoim bólu, niepowodzeniu, doznanej niesprawiedliwości, że nie jest w stanie myśleć o niczym innym. Jak zachowuje się w tej sytuacji Chrystus? Najpierw dyskretnie towarzyszy uczniom, idąc z nimi. Z wielką cierpliwością słucha ich zwierzeń. Pozwala im opróżnić swoje serca z zawiedzionych nadziei, niespełnionych oczekiwań. Dopiero kiedy zaczęli opowiadać o pustym grobie, zabiera głos.

Każdy dzisiaj żyjący uczeń Chrystusowy musi zdać sobie sprawę z tego, że jest wezwany przez Zmartwychwstałego do naśladowania swego mistrza w relacjach z ludźmi przeżywającymi trudne chwile. Ja też muszę sobie uświadomić, że człowiek zawiedziony, upokorzony nie chce słuchać pięknych mów czy uczonych rozpraw. Jest bardzo podejrzliwy wobec każdego, kto na wszystko ma gotowe rozwiązania, gotowe recepty.

Kiedy kilkanaście lat temu pracowałem w podwarszawskiej parafii, zainteresował mnie następujący fakt: oto ludzie należący do jednej z największych sekt w Polsce bardzo dobrze się orientowali, w której rodzinie ostatnio był pogrzeb i ze szczególną troskliwością odwiedzali takie domy... Trzeba przyznać, że właśnie z rodzin przeżywających trudne doświadczenie życiowe pozyskiwali swoich członków. W wielu przypadkach zabrakło wsparcia ze strony najbliższych, tzn. rodziny, sąsiadów. Na pewno wielu można było uratować, gdyby postawa Jezusa wobec uczniów idących do Emmaus była także naszą postawą.

Dzisiaj także pytamy, dlaczego tylu ludzi daje się wciągnąć do różnych sekt. Być może dlatego, że najbliższe osoby nigdy nie miały dla nich czasu. Tę wzorcową dla nas lekcję Pana Jezusa można by streścić następująco: wysłuchać, zrozumieć, zaakceptować, pomóc spojrzeć na przeżywane trudności w innej perspektywie, w nowym świetle. Najlepiej w świetle Ewangelii. Oto jest podstawowy program dla wszystkich, którzy w swoim życiu już odkryli obecność Jezusa Zmartwychwstałego.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Oświeceni Bożym słowem, módlmy się w intencjach wszystkich ludzi, aby mogli spotkać i rozpoznać Chrystusa, który nas wysłuchuje i posila własnym Ciałem.

1.      Za ludzi należących do Kościoła, aby chętnie słuchali słowa Bożego i karmili się Ciałem Chrystusa.

2.      Za ludzi biednych, aby nigdy nie brakowało im chleba powszedniego i chleba prawdy.

3.      Za ludzi pracujących w rolnictwie, aby ich praca zapewniła wszystkim dostatek pożywienia i aby Bóg dał nam obfite plony ziemi.

4.      Za ludzi, którzy utracili nadzieję, aby w świetle Bożego słowa odnaleźli sens życia i zrozumieli, że do zwycięstwa często trzeba iść przez cierpienie.

5.      Za ludzi, którzy przez błędną interpretację Pisma świętego odeszli od wspólnoty Kościoła, aby Chrystus sam oświecił ich serca i dał im się rozpoznać w prawdziwym swoim Kościele.

6.      Za zmarłych, aby ci, którzy tutaj na ziemi spożywali Ciało Chrystusa i słuchali Jego słowa, mogli osiągnąć radość zmartwychwstania w chwale wiecznej.

7.      Za nas samych zgromadzonych na tej Eucharystii, byśmy z radością głosili ludziom, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał, naucza i karmi swój lud wybrany.

Panie, który dajesz się poznać tym, którzy słuchają Twego słowa i pożywają Twoje Ciało, wysłuchaj nas i zawsze pozostań z ludźmi, którzy bez Ciebie nic uczynić nie mogą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, †

i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, *

udziel mu pełnej radości wiecznej.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Dziękujmy Bogu za objawienie Prawdy i za zmartwychwstanie Chrystusa, którego spotykamy i rozpoznajemy sprawując eucharystyczną ofiarę.

 

 

PREFACJA

21. Nowe życie w Chrystusie

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, *

a bramy nieba otwierają się dla wierzących. *

On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, *

a Jego zmartwychwstanie *

jest zadatkiem naszego zmartwychwstania.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Łk 24, 35

Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój,

który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, *

i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Kończymy ofiarę eucharystyczną, ale przez nią Chrystus dołącza się do naszego życia. Idźmy z Nim i prośmy, by zawsze pozostał z nami, by nas nauczał, karmił i obdarzał błogosławieństwem Boga. 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.