WZGÓRZA

 

W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

         1/692                   -              6 stycznia 2019 r.C.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 

6 stycznia 2019 r. C.

 

Uroczystość

Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

 

kolor szat liturgicznych: BIAŁY

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ml 3, 1; 1 Krn 29, 12

Oto przybył Pan i Władca, *

a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli Bożej, która zaczęła się w chwili Zwiastowania, przez betlejemski żłóbek, aż po Górę Kalwarię. Dzień dzisiejszy jest również początkiem Nowego Roku Pańskiego. Zaczynając tę noworoczną ofiarę wzbudźmy akt szczerego żalu za to, co było złe w dotychczasowym życiu.

         Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy

objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, †

spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, *

zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

W pierwszym czytaniu usłyszymy o błogosławieństwie, jakie Pan obiecuje narodowi wybranemu. Święty Łukasz w Ewangelii przedstawia nadanie imienia Zbawicielowi. Święty Paweł w Liście do Galatów mówi o Synu zrodzonym z niewiasty, którego Bóg posłał na świat, aby pojednać wszystko ze sobą. Wsłuchajmy się w natchnione słowo, które Bóg teraz do nas kieruje.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Iz 60, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13

(R.: por. 11)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

1       Boże, przekaż Twój sąd królowi, *

        a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.

2       Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *

        i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

        

7       Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *

        i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

8       Będzie panował od morza do morza, *

        od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

        

10     Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *

        królowie Szeby i Saby złożą daninę.

11     I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *

        wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

        

12     Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *

        i ubogiego, który nie ma opieki.

13     Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *

        nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

        

        

DRUGIE CZYTANIE

Poganie są uczestnikami zbawienia

Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Mt 2, 2b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie

i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Pokłon mędrców ze Wschodu

Mt 2, 1-12

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Imię gwiazdy

Gwiazda prowadząca magów, choć świeci mocno i pięknie, nie zatrzymuje na sobie. Gwiazda biblijna wskazuje na Króla królów! Drogę, która przeszli magowie za gwiazdą nie tyle należy liczyć w kilometrach, ale w „milowych krokach” decyzji woli:

-od mądrości wielu ksiąg (w tym księgi przyrody) do jednego proroctwa z Biblii o miejscu narodzin Jezusa,

-od samodzielnych wniosków, wyliczeń do zadawania pytań i słuchania odpowiedzi (co dla naukowca nie jest łatwe),

-od tego co nieogarnione i materialne (kosmosu) do tego co najmniejsze (Betlejem), żywe i delikatne (Dziecko-Człowiek, Jezus).

Szukali, znaleźli i „ucieszyli się bardzo” spotykając w Betlejem Dziecko, Jego Matkę i Józefa (Mt 2,10). Oddali Mu pokłon, ofiarowali dary i „inną droga” powrócili do ojczyzny (Mt 2,12).

Dzień Trzech Króli przy żłóbku Jezusa to dzień wielkiej nadziei dla wszystkich.

Bóg narodził się w Dziecku dla wszystkich ludzi, niezależnie od odległości, od Betlejem i Jerozolimy. Bóg nie ma względów na osoby, każdy dla niego jest ważny i każdemu daje znaki przez które prowadzi Go do siebie. Każdy może i powinien odczytać te znaki. To Duch Święty „dostosowuje się” do nas, abyśmy rozpoznali i uwierzyli w Chrystusa. Czcimy więc dzisiaj Boga, który objawia się wszystkim, bo jest Ojcem wszystkich. Św. Paweł cieszy się objawieniem tej tajemnicy: „że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (por. Ef 3,2-3a.5-6).

Co było gwiazdą dla św. Franciszka z Asyżu? Na pewno nie ciało niebieskie. „Co” lub „kto” spowodował, iż odkrył i tak dokładnie odbił blask Jezusa Chrystusa w swoim życiu?

Bardzo piękne proroctwo z Księgi Micheasza o miejscu narodzin Jezusa usłyszeli magowie:

„A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze (najmniejsze, mało znaczące, takie „nic” w oczach ludzi) spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” (Mt 2,6).

Aby znaleźć Pana trzeba patrzeć w kierunku, w którym On się znajduje. A On jest „najmniejszy spośród braci”: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych – mnie uczyniliście” (por. Mt 25,40.45). Gwiazdą dla Franciszka z Asyżu jest ubogi i trędowaty człowiek na ulicach Asyżu. To jest gwiazda przez którą doszedł do Pana i jak magowie „bardzo się ucieszył”.

Co było gwiazdą dla św. Klary? Gwiazdą dla Klary był Franciszek, który wskazał na Jezusa Obecnego w Kościele – Pana, który jest ubogi, żywy i potężny w Słowie i Eucharystii.

Co jest moją gwiazdą? Nie sposób już dzisiaj powiedzieć: „Nie wiem, że jest Bóg miedzy nami”. Przynajmniej w tej części świata, w Europie. Wiadomość – pewność, ze On żył, umarł, zmartwychwstał i żyje jest niezmiennie przekazywana przez uczniów Jezusa. Nawet jednak wtedy kiedy ktoś nie słyszał „nic” o Bogu, Bóg dał Mu się słyszeć i wzywa Go… to tajemnica dzisiejszego dnia.

Wiem więc, że jest skarb i to w „moim ogrodzie”, blisko mnie. Jezus Chrystus miedzy nami. Są trzy postawy, które przyjmują ludzie w odkryciu tego skarbu (obraz pochodzi od ks. prof. E. Stańka): jedni nie robią nic, żyją „obok” tej prawdy i choć słyszą, że skarb jest nie chcą zabrać się za kopanie w ogrodzie serca, który przez lata ładnie wypielęgnowali, że aż szkoda go poruszyć. Tymczasem ich serce jest przy innych skarbach niż Jezus.

Są tacy, którzy gwałtownie i w wielkim pośpiechu rozkopali ogród w poszukiwaniu skarbu; ani to piękne, ani to pożyteczne. Napracowali się, umęczyli i są na skraju wyczerpania. Siedzą nad kolejnym dołkiem i myślą: kopać – nie kopać? Takie trochę: „Zosie-Samosie”. Powoli ich serce wypełnia gorycz.

Trzecia postawa, podobni do magów-mędrców, opierając się o gwiazdę, z pomocą precyzyjnych narzędzi i ludzi, a przede wszystkich wsłuchując się z ufnością w słowo Boże i rady „specjalistów” zaczynają kopać. (Mówiąc o specjalistach mam na uwadze np. świętych żyjących, którzy świadomie idą drogą Jezusa w Kościele lub Doktorach Kościoła, którym dane było spisanie etapów drogi do skarbu). Przy pomocy tak otrzymanego światła drążą precyzyjny szyb w ogrodzie i dochodzą do skarbu. Nie dziwią się, że po drodze była skała i musieli się wiele natrudzić. Ostatecznie „bardzo się cieszą”, bo znaleźli i zobaczyli: Dziecko, Maryję, Józefa… Kościół, a w Nim Boga żyjącego. Święci, (a ostatecznie każdy z nas) odkryli wielki skarb, o wiele większy niż sami mogli ofiarować, choć dali wszystko z siebie. Teraz zaczynają eksploatować i dzielić się odnalezionym skarbem ze wszystkimi.

Od tej trzeciej postawy zależy jaką gwiazdą i jakim światłem będę dla innych?

„Powstań świeć!” – tak wszystkich nas wzywa dziś Bóg przez proroka Izajasza (por. Iz 60,1-6). Kościół ma być gwiazdą prowadzącą do Jezusa. Kopalnią radości i szczęścia nie do opisania.

Jest to możliwe kiedy - jak choćby św. Franciszek z Asyżu - sami znajdziemy Pana w tym, co najsłabsze (ubogiej, ale natchnionej stronicy Ewangelii, Chrystusa w Chlebie), w tym co „kosmicznie proste” (zrobienie codziennej, prostej czynności z przekonaniem, ze tak się właśnie uświęcam), czy wreszcie w tym, co niechciane i trudne dla nas (gest przebaczenia). Wtedy odbijemy Jego blask.

o. Andrzej Prugar OFMConv.

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

W pierwszy dzień Nowego Boku skierujmy prośby do Boga ufni, że zostaniemy wysłuchani:

1.      Panie, Ty przyszedłeś na świat, aby ukazać Ludziom swoją dobroć. Spraw, aby Kościół na ziemi składał dzięki za Twoje dobrodziejstwa.

R. Synu Maryi, wysłuchaj nas, Panie.

2.      Panie, Ty obdarzyłeś pełnią łaski Swoją Matkę Maryję. Miej w opiece Ojca świętego i wszystkich biskupów.

3.      Panie, Ty dałeś ludziom Swoją Ewangelię. Spraw, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Twego słowa.

4.      Panie, Ty rodząc się z Maryi Dziewicy zachowałeś do końca dla Niej szacunek. Naucz nas szacunku dla naszych rodziców.

5.      Panie, Ty objawiłeś się światu jako słońce, które nigdy nie gaśnie. Spraw, aby zmarli NN. oglądali światłość Twego oblicza.

6.      Panie, Ty zechciałeś zostać wśród nas. Spraw, abyśmy z Eucharystii czerpali siły do codziennego życia.

Boże, Ty przemówiłeś do nas przez Swojego Syna. Wysłuchaj nasze pokorne prośby. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na Dary swojego Kościoła, †

nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra,

lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, *

Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Uwielbiajmy Boga Ojca za przyjście Jego Syna, za Maryję, za to, że możemy być tak blisko Niego jak pasterze przy żłóbku.

 

 

PREFACJA

6. Chrystus Światłością narodów

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy zawsze składali dziękczynienie *

Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, *

Królu wiecznej chwały.

Dzisiaj w Jezusie Chrystusie, *

który jest światłością świata, *

objawiłeś wszystkim narodom tajemnicę naszego zbawienia. *

Gdy Syn Twój ukazał się na ziemi jako śmiertelny człowiek, *

obdarzyłeś nas na nowo *

udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale.

Dlatego niebo i ziemia *

z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową *

i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, *

razem z nimi wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

         por. Mt 2, 2

Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie *

i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością Ją przyjmowali.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Nasze święte zgromadzenie już się kończy. Idźmy, i talk jak Maryja, zachowujmy i rozważajmy w swoim sercu wszystko to, co usłyszeliśmy na tej liturgii. Przyjmijmy błogosławieństwo Boga.

        

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.

W. Amen.

K. Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.

W. Amen.

K. Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.